Onlad karga

Onlad saray karga

Mangansion a Malikeliket!

Mangansion a Malikeliket!

“Maabig so mangansion na panangidayew ed Dios tayo.”​—SAL. 147:1.

KANSIONEN: 9, 138

1. Antoy nagawaan na pangansion tayo?

ONIAY imbaga na sakey a sikat ya lyricist: “Saray salita et pannonoten to ka. Say musika et sagyaten toy liknaan mo. Balet no mangakansion ka, pannonoten to ka tan sagyaten toy liknaan mo.” Wala ta ni mas maabig ya pannonotan tan makasagyat ed liknaan tayo nen saray balikas na panangirayew tan panangaro ed Ama tayod tawen, si Jehova? Agpankelawan sirin ya say pangansion et importantin kabiangan na dugan panagdayew, balanglan bukor tayoy mangakansion odino kaiba tayoy kongregasyon.

2, 3. (a) Antoy nalilikna na arum ed pangansion a kaibay kongregasyon? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

2 Balet antoy naliliknam ed pangansion ya kaibay kongregasyon? Kasin nababaingan ka? Diad pigaran kultura, nayarin agkomportable iray lalaki ya mangansion ed publiko. Nayarin makaapekto iya ed interon kongregasyon, lalo la no saray mangidadaulo et manaalangan a mangansion odino walay sananey ya gagawaen da legan ya mangakansion so arum ed kongregasyon.—Sal. 30:12.

3 No talagan ipapasen tayon say pangansion et kabiangan na panagdayew tayo, seguradon agtayo labay so ompaway odino agmibiang ed satan ya kabiangan na aral. Kanian balang sakey et nepeg ton tepetan so sarili to: ‘Antoy pangipapasen ko ed pangansion ed saray aral? Antoy makatulong no napipigilan ak ya mangansion a  malikeliket? Antoy nagawaan ko pian impapuso so pangansion ko?’

PANGANSION—IMPORTANTIN KABIANGAN NA DUGAN PANAGDAYEW

4, 5. Anto ran uksoyan parad pangansion na panangirayew so ginawa diad Israel nensaman?

4 Say musika et abayag lan uusaren na saray matoor ya lingkor nen Jehova pian sikatoy dayewen. Makapainteres ta sanen matoor ya manlilingkor ed si Jehova iray Israelita, say pangansion et importantin kabiangan na panagdayew da. Singa bilang, nen ipaparaan nen Arin David so panaglingkor ed templo, inorganisa to so 4,000 a Levita a mangirayew ed si Jehova panamegley na musika. Kaibad sikara so 288 ya “nipasal ed panangansion parad si Jehova, a marurunong ya amin.”​—1 Awa. 23:5; 25:7.

5 Diad inagurasyon na templo, importantin kabiangan so musika tan pangansion. Ibabaga na Biblia: “Diad saman sanen saray managtrumpeta tan saray managkansion et nankakasakey a mangirarayew tan misasalamat ed si Jehova, tan sanen nadngel so tanol na saray trumpeta, saray piangpiang, tan arum nin instrumento legan dan idadayew si Jehova, . . . say abung na tuan Dios et apano na gloria nen Jehova.” Talagan makapabiskeg na pananisia iman ya okasyon!​—2 Awa. 5:13, 14; 7:6.

6. Deskribien so impresentan espisyal ya panangansion legan ya si Nehemias so gobernador ed Jerusalem.

6 Sanen indaulo nen Nehemias iray matoor ya Israelita ed impangipaalagey lamet na saray padir ed Jerusalem, inorganisa to met iray Levita ya mangansion tan mantogtog na nanduruman instrumento ed musika. Nen indedika iray nipaalagey lamet ya padir, nagmaliw ya malikeliket so okasyon lapud walay impresentan espisyal ya musika. Diad saya et walay “duaran baleg a grupon managkansion parad pisasalamat.” Sayan duaran grupo et amaarap ed nandumaan ya direksion, insan ira nanabet ed padir ya asingger ed kawalaan na templo kanian sankarengel ira anggan diad arawi. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Seguradon malikeliket si Jehova ya narengel iray lingkor to ya maligligsan mangakansion na panangirayew ed sikato.

7. Panon ya impanengneng nen Jesus ya say pangansion et importante ed panagdayew na saray Kristiano?

7 Nen niletneg so Kristianon kongregasyon, say musika et siansia nin importantin kabiangan na dugan panagdayew. Diad samay sankaimportantian ya labi ed history na too, sanen inggapo nen Jesus so Pangdem na Katawan, ginawa ton kabiangan na satan so panangansion.​—Basaen so Mateo 26:30.

8. Panon ya angipanengneng na alimbawa iray Kristiano nen inmunan siglo nipaakar ed pangansion na panangirayew?

8 Saray Kristiano nen inmunan siglo et angipanengneng na alimbawa nipaakar ed saniiban pangansion na panangirayew ed Dios. Anggano mabetbet iran mantitipon ed abung, ya simplin lugar labat so pandadayewan da, ag-abawasan so ligsa dan mangansion parad si Jehova. Pinuyanan si apostol Pablo ya ibaga ed saray Kristianon agagi to: “Itultuloy yon ibangat tan pasesegen so sakey tan sakey diad panamegley na saray salmo, panangirayew ed Dios, tan espiritual a kansion a kakansionen a walaay pisasalamat, ya impapuso yon kansionen iratan parad si Jehova.” (Col. 3:16) Saray kansion ed songbook tayo et talagan “espiritual a kansion [a nepeg ya kansionen] a walaay pisasalamat.” Kabiangan iratan na espiritual a naakan ya itatarya na “matoor tan makabat ya aripen.”​—Mat. 24:45.

NO ANTOY MAKATULONG PIAN WALAY KOMPIYANSAM A MANGANSION

9. (a) Antoy nayarin rason ya napipigilan so arum ya mangansion a malikeliket diad aral tan asemblea? (b) Panon so nepeg ya pangansion tayo na panangirayew ed si Jehova, tan siopa ray nepeg ya mangidaulo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

9 Panon to no ag-apasalan ed pamilya, kultura,  odino diad lugar yo so pangansion? Diad tulong na modernon teknolohiya, nayarin nai-enjoy moy ondengel ed propesyonal iran singer. Balet nayarin nababaingan odino nadidismaya ka no ikomparam so boses mo ed saray singer ed radio odino TV. Pero agmo aabuloyan ya lapud satan et agmo nagawaan so responsabilidad mon mangansion na panangirayew ed si Jehova. Imbes, itagey moy songbook mo, tangwa ka, tan mangansion ka ya impapuso! (Esd. 3:11; basaen so Salmo 147:1.) Diad dakel ya Kingdom Hall natan, saray lyrics na kansion et nanengneng lad screen, ya makatulong ed pangansion tayo. Makapainteres met ta say pangansion na saray Kingdom song et kabiangan la na curriculum ed Kingdom Ministry School parad saray elder. Idadanet na satan ya saray elder so nepeg a mangidaulo ed pangansion na kongregasyon.

10. Antoy nepeg tayon tandaan no napipigilan tayon mangansion a maksil lapud takot?

10 Say sakey nin rason no akin ya napipigilan so arum ya mangansion a maksil et lapud takot. Ompan natatakot ira ta iisipen dan masyadon maksil o aliwliway boses da. Balet tandaan ya no mansasalita itayo, “amin tayo et naynay a nalilingo.” (Sant. 3:2) Pero agto labay ya ibagan agtayo la mansalita. Kanian akin et napigilan itayon mangansion na panangirayew ed si Jehova lapud aliwan perpektoy boses tayo?

11, 12. Antoy pigaran suhestion pian napaaligwas tayoy panangansion tayo?

11 Nayarin manaalangan tayon mangansion lapud agtayo amta no panon so mangansion. Pero sarag tayon napaaligwas so panangansion tayo no gawaen tayo iray pigaran simplin suhestion. *

12 Sarag mon naaralan so mangansion ya mabilabilay tan maksil no antam so dugan paraan na iyingas. No panon ya pasisilewen na koryenti so bombilya, pabibilayen na ingas  so boses tayo no mansasalita odino mangakansion tayo. Say pangansion mo et nepeg ya singa kakasil na pansalitam odino mas maksil ni. (Nengnengen iray suhestion ed Minabang ed Edukasyon na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo, pahina 181 anggad 184, diad subheading ya “Suston Panangontrol ed Panlinawam.”) Diad tua, no maminsan et ipapaseseg na Kasulatan ed saray mandadayew ed si Jehova ya ‘oneyag irad liket’ no mangakansion ira na panangirayew.​—Sal. 33:1-3.

13. Ipaliwawa no panon ya naaruman so kompiyansa tayo ed pangansion.

13 Legan na panagdayew na pamilya yo odino anggan sikan bukor, salien iya: Manpili ka na paboritom ya kansion ed songbook tayo. Basaen ya maksil so lyrics diad madanet tan mabilabilay ya boses. Insan diad parehon kakasil, ibalikas so sakey a grupo na salita na kansion diad sakey ya ingas. Insan kansionen ya mabilabilay so grupo na salita. (Isa. 24:14) Say resulta et magmaliw ya buo so boses mo, tan balibali no ontan. Agka natatakot odino nababaingan!

14. (a) Panon ya makatulong ed pangansion tayo so pangibukan maong na sangi? (Nengnengen so kahon ya “ No Panon Mon Napaaligwas so Panangansion Mo.”) (b) Anto ran suhestion so nayarin makatulong ed sika no walay problema ed boses mo?

14 Aliwan buo so ompaway ya boses mo no agmo paawangen so espasyo ed dalem na sangim. Kanian say sakey nin suhestion et ibukam ya maong so sangim ya aliwan singa no mansasalita ka labat. Antoy nepeg mon gawaen no pakaliknam et makalnay boses mo odino matmatning? Wala ray praktikal ya suhestion ed sarayan problema diad Minabang ed Edukasyon na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo, pahina 184, diad kahon ya “Panalona ed Saray Espesipikon Problema.”

IMPAPUSON MANGANSION NA PANANGIRAYEW

15. (a) Anto so inyanunsio diad 2016 ya annual meeting? (b) Anto ray pigaran gagala na balon songbook?

15 Eksayted iray inmatendi ed 2016 ya annual meeting na Watch Tower Bible and Tract  Society of Pennsylvania nen inyanunsio nen Brother Stephen Lett a membro na Mananguley ya Ulop ya walay balon songbook. Say title to et “Sing Out Joyfully” to Jehovah (“Mangansion a Malikeliket” Parad si Jehova) tan magano lan usaren ed saray aral. Impaliwawa nen Brother Lett a say sakey ya gagala na impan-revise na songbook et pian nibase itan ed in-revise ya English ya Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan. Kaukolan ya ekalen odino umanen iray lyrics ya angusar na saray salitan anggapo lad 2013 revised edition na English ya Balon Mundo a Patalos. Impila met iray balon kansion nipaakar ed panagpulong tan saray kansion nipaakar ed pisasalamat ed dondon. Ontan met, lapud say pangansion et importantin kabiangan na panagdayew tayo, labay na Mananguley ya Ulop so mamawala na maong ya kualidad a libro ya pareho so apis to ed Balon Mundo a Patalos.

16, 17. Anto ray pananguman ed balon songbook?

16 Pian mas mainomay ya usaren so songbook ya “Mangansion a Malikeliket” Parad si Jehova, saray kansion et akaayos base ed tema. Singa bilang, say unonan 12 kansion et nipaakar ed si Jehova, say onsublay ya 8 kansion et nipaakar ed si Jesus tan say dondon, tan arum ni. Walay indese na saray tema ya makatulong, lalo la no manpipili na kansion ya usaren ed paliwawa parad publiko.

17 Pian natulongan so amin ya impapuson mangansion, say arum ya lyrics et inuman pian mas malinew so mensahe tan inekal iray salita ya matalag lan uusaren. Saray arum ya salita et sinalatan na saray salitan lanang ya uusaren tan mas mainomay ya talosan. Ontan met, say title ya “Andukey a Panag-anos” et sinalatan na “Mananos,” tan inuman so lyrics. Matukoy met ya say title ya “Salimbengan Moy Pusom” et sinalatan na “Alwaran so Puso Tayo.” Akin? Ta dakel ed saray onaatendi ed aral, asemblea, tan kombension et balo ni, interesado, kabataan, tan sister. No kansionen da imay dati, nayarin ag-ira komportable ta singa da babagaan so arum no antoy gawaen da. Lapud satan, inuman so title tan lyrics.

Ipraktis iray kansion diad panagdayew na pamilya yo (Nengnengen so parapo 18)

18. Akin ya nepeg tayon kabisadoen iray kansion ed balon songbook tayo? (Nengnengen so paimanod leksab.)

18 Dakel ed saray kansion ed “Mangansion a Malikeliket” Parad si Jehova et pikakasi. Diad sarayan kansion, sarag mon ibalikas ed si Jehova so naliliknam. Saray arum ya kansion et ontulong “pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggaway maabig iran kimey.” (Heb. 10:24) Seguradon labay tayon nakabisado iray tono tan lyrics na saray kansion tayo. No ipraktis mo ray kansion diad abung, naaralan mon kansionen iratan ya walay kompiyansa tan impapuso. *

19. Panon ya direktan makapibiang so amin ed kongregasyon diad pangidayew ed si Jehova ?

19 Tandaan ya say pangansion et importantin kabiangan na panagdayew tayo. Sakey itan ya paraan pian nipanengneng tayoy aralem ya panangaro tan apresasyon tayod si Jehova. (Basaen so Isaias 12:5.) No mangansion kan malikeliket, napaseseg mo met so arum ya mangansion a walay kompiyansa. Kanian amin ed kongregasyon​—ugugaw, matatken, tan saray balo ni ya interesado—​et direktan makapibiang ed sayan paraan na panagdayew ed si Jehova. Agmo pipigilan so sarilim a mangansion ya impapuso. Imbes, unor mo iyan malinew a bilin na pinuyanan a salmista: “Kansionan yo si Jehova!” On, mangansion a malikeliket!​—Sal. 96:1.

^ par. 11 Parad kaaruman ya paraan no panon ya napaaligwas so panangansion, nengnengen so Disyembre 2014 ya programa na JW Broadcasting (kategorya na video ya FROM OUR STUDIO).

^ par. 18 Pian nasagyat itayon mangansion, onggagapo so kada sesyon na kombension tan asemblea panamegley na samploran minuto ya music presentation. Say gagala na saya et pian iparaan so puso tan nonot tayo parad programa. Kanian, ipapaseseg ed sikatayon onyurong la no ginmapo lay music presentation tan ondengel a maong.