Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Manpapasalimbeng Ka ed si Jehova?

Kasin Manpapasalimbeng Ka ed si Jehova?

“Dodondonen nen Jehova so bilay na saray lingkor to; anggapoy nadusa ed saramay pasasalimbengan ed sikato.”​—SAL. 34:22.

KANSIONEN: 49, 65

1. Antoy maslak ya nalilikna na saray matoor ya lingkor na Dios lapud kasalanan?

“PAKASKASI ak lan too!” (Roma 7:24) Satan ya imbaga nen apostol Pablo et nibabalikas met na dakel ya matoor a lingkor na Dios. Amin tayo et makakaliknay epekto na atawir ya kasalanan. Tan anggano labalabay tayon paliketen si Jehova pero agtayo nagagawaan, nayarin nadismaya tayo. Say pakalikna ni ingen na arum ya Kristianon akagawa na seryoson kasalanan et agla ran balot naperdona na Dios.

2. (a) Panon ya ipapanengneng na Salmo 34:22 ya agkaukolan a nalikna na saray lingkor na Dios so sobran pakakakonsiensia? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo? (Nengnengen so kahon ya “ Leksion Odino Antitipiko?”)

2 Balet ipapaseguro ed sikatayo na Biblia ya saramay pasasalimbengan ed si Jehova et agda kaukolan ya naliknay sobran pakakakonsiensia. (Basaen so Salmo 34:22.) Antoy labay ya ibaga na manpasalimbeng ed si Jehova? Anto ray kaukolan tayon gawaen pian naawat tayoy panangasi tan panamerdona nen Jehova? Naamtaan tayoy ebat ed saratan ya tepet no aralen tayoy uksoyan ed Israel nensaman nipaakar ed saray syudad a salimbengan. Satan ya uksoyan et inggapo bilang kabiangan na Ganggan a sipanan, ya  sinalatan nen Pentecostes 33 C.E. Balet tandaan ya si Jehova so nanlapuan na Ganggan. Kanian naaralan tayo ed satan ya uksoyan no antoy panmoria nen Jehova ed kasalanan, saray nankasalanan, tan panagbabawi. Balet amtaen tayo ni no antoy gagala tan usar na sarayan syudad.

“MAMILI KAYO NA SARAY SYUDAD YON SALIMBENGAN”

3. Panon ya aasikasoen na saray Israelita iray kaso na ginagalan pamatey?

3 Parad si Jehova, seryoson bengatla so amin ya kaso na panagpaagus na dala ed Israel. Saramay ginagala day mamatey et pateyen met na sankaasinggeran a lakin kanayon na pinatey, a tinawag ya “manangibales na dala.” (Num. 35:19) Gagawaen iya pian nabayaran so nipaagus ya dala na inosentin too. Pateyen a tampol so nankasalanan pian agnarutakan so Insipan a Dalin, ta ingganggan nen Jehova: “Agyo nepeg a dutakan so dalin a panaayaman yo, ta dutakan na [pamaagus na] dala so dalin.”​—Num. 35:33, 34.

4. Panon ya aasikasoen ed Israel iray kaso na agginagalan pamatey?

4 Panon balet ya aasikasoen ed Israel iray kaso na agginagalan pamatey? Anggano ag-itan ginagala, samay akapatey et siansia nin nankasalanan ed impamaagus toy dala na inosentin too. (Gen. 9:5) Balet lapud panangasi, samay akapatey ya agto ginagala et sarag ton ibatikan imay manangibales na dala tan onlad sakey ed saray syudad a salimbengan. Ditan et sikatoy naprotektaan. Sikatoy nepeg a manayam ed syudad a salimbengan anggad ipatey na atagey a saserdote.​—Num. 35:15, 28.

5. Panon ya makatulong so uksoyan na saray syudad a salimbengan pian mas natalosan tayoy nipaakar ed si Jehova?

5 Aliwan too so akanonot ed pampili na saray syudad a salimbengan. Si Jehova so angiganggan ed si Josue: “Ibagam ed saray Israelita, ‘Mamili kayo na saray syudad yon salimbengan.’” Sarayan syudad et “pinasanto ra.” (Jos. 20:1, 2, 7, 8) Lapud si Jehova a mismo so angibiig ed sarayan syudad parad espisyal ya gagala, nayarin itepet tayo: Panon itayon natulongan na sayan uksoyan pian mas natalosan tayo so panangasi nen Jehova? Tan panon tayon manpasalimbeng ed sikato natan?

“NEPEG YA . . . IPRESENTA TOY KASO TO ED PAKADNGEL NA SARAY MAMATATKEN”

6, 7. (a) Ipaliwawa no antoy betang na saray mamatatken ed pangukom ed samay agto ginagalay mamatey. (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Akin et nepeg ya onasingger ed saray mamatatken so sakey ya akapatey?

6 No walay akapatey ya agto ginagala tan batik ed sakey a syudad a salimbengan, nepeg to nin ‘ipresenta so kaso to ed pakadngel na saray mamatatken’ ya walad puerta na satan a syudad. Sikatoy mabulos dan awaten. (Jos. 20:4) Insan, sikatoy papawilen da ni ed saray mamatatken ed syudad ya akagawaan na impamatey, tan sikatoy ukomen na saray mamatatken ditan. (Basaen so Numeros 35:24, 25.) Sikatoy naabuloyan labat ya ompawil ed syudad a salimbengan no apaneknekan dan agginagala so impamatey to.

7 Akin ya onarap ni ed saray mamatatken imay akapatey? Kaukolan dan pansiansiaen ya malinis so kongregasyon na Israel tan tulongan imay agto ginagalay mamatey ya nagunggonaan ed panangasi nen Jehova. Insulat na sakey ya Bible scholar ya no ag-onasingger ed saray mamatatken imay akapatey, “ipepeligro toy bilay to.” Inyarum to ni: “Ebatan ton mismo so dala to, lapud agto inawat so seguridad ya intarya na Dios parad sikato.” Walay akaparaan ya tulong parad samay agto ginagala so mamatey, balet kaukolan ton anapen tan awaten itan ya tulong. No agto onlad sakey ed saray syudad a salimbengan ya imbiig nen Jehova, say sankaasinggeran a kanayon na apatey to et bulos ya mamatey ed sikato.

8, 9. Akin a nepeg ya manpatulong ed saray elder so sakey a Kristianon akagaway seryoson kasalanan?

 8 Natan, say sakey a Kristianon akagaway seryoson kasalanan et kaukolan toy manpatulong ed saray elder ed kongregasyon pian onabig ed espiritual. Akin ya importantin maong itan? Unona, say uksoyan a pangasikaso na saray elder ed seryoson kasalanan et nanlapud si Jehova, unong a nabasa ed Salita to. (Sant. 5:14-16) Komadua, sayan uksoyan et makatulong ed magbabawin nankasalanan ya mansiansia ed panangasikaso na Dios tan agto la naulit so kasalanan to. (Gal. 6:1; Heb. 12:11) Komatlo, saray elder so pinili tan impasal pian paseguroan iray magbabawin nankasalanan tan tulongan da ran nalemewan ed ermen tan pakakakonsiensia da. Tinawag nen Jehova irayan mamatatken bilang “pansalimbengan no bagyo.” (Isa. 32:1, 2, paimanod leksab) Agta onabobon ka ya sayan uksoyan et pakapatnagan na panangasi na Dios?

9 Dakel ed saray lingkor na Dios so naiinawaan kayari ran kinerew tan inawat so tulong na saray elder. Singa bilang, si Daniel a sakey a brother et akagaway seryoson kasalanan, balet pigaran bulan ya nan-alangan ya onasingger ed saray elder. Inamin to: “Abaybayag la, kanian inisip kon anggapo lay nagawaan na saray elder parad siak. Balet lanang ak ya natatakot tan aalagaren ko no anto ray resulta na ginawak. Tan kada no manpikasi ak ed si Jehova, kaukolan ya lanang kon igapo itan diad ikerew ko na panamerdona to.” Nampatulong a siansia si Daniel ed saray elder. Oniay nanonotan to: “Diad tua et natatakot ak ya onasingger ed sikara. Balet nen ginawak itan, singa walay angekal ed ambelabelat ya awit ko. Natan et nayarian ko lay onasingger ed si Jehova ya anggapoy makasbel.” Malinis lay konsiensia nen Daniel, tan diad agano ni et aturo bilang ministeryal a lingkor.

“SIKATOY NEPEG YA OMBATIK ED SAKEY ED SARAYAN SYUDAD”

10. Antoy kaukolan ya gawaen na sakey ya agto ginagalay mamatey pian makaawat na panangasi?

10 Say sakey ya agto ginagalay mamatey et kaukolan ya onkiwas pian makaawat na panangasi. Nepeg ya ombatik ed sankaasinggeran ya syudad a salimbengan. (Basaen so Josue 20:4.) Agnayarin mankampante imay akapatey; say bilay to et akadepende ed iyakar ton tampol ed satan a syudad tan manayam ditan!  Sakripisyo itan parad sikato. Kaukolan ton taynanan so trabaho to, komportablen ayaman to, tan say kawayangan ton manbiahe​—anggad ipatey na atagey a saserdote. * (Num. 35:25) Balet parad pankaabigan to itan. No ontaynan ed syudad so akapatey, ipapanengneng to ya anggapoy pibabali tod bilay na apatey to, tan nipeligro so bilay to.

11. Panon ya nipanengneng na sakey a magbabawin Kristiano ya agto ibabaliwalay panangasi na Dios?

11 Natan, nepeg met ya onkiwas iray magbabawin nankasalanan pian nagunggonaan irad panangasi na Dios. Nepeg tayon itunda so panggaway kasalanan, aliwa labat ya saray seryoson kasalanan noagta anggan saray aliwan ambelat a kasalanan ya mabetbet a mansusumpal ed graben kasalanan. Pinuyanan si apostol Pablo ya isulat iray ginawa na saray magbabawin Kristiano ed Corinto. Imbaga to: “Alay abig a resulta ed sikayo na impanermen yo unong ed linawa na Dios: say pinasyan inkagunaet yo, say panlilinis yod sarili yo, say isasanok yod gawan mauges, say takot yod Dios, say masimoon a pampipirawat yo, say inkaseseg yo, say pangipepetek yod gawan mauges.” (2 Cor. 7:10, 11) No gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon itunda so panggaway kasalanan, ipapanengneng tayo ed si Jehova ya agtayo ibabaliwalay situasyon tayo tan agtayo aabusoen so panangasi to.

12. Antoy nayarin kaukolan ya isakripisyo na sakey a Kristiano pian tuloytuloy ton naawat so panangasi na Dios?

12 Antoy nayarin kaukolan ya isakripisyo na sakey a Kristiano pian tuloytuloy ton naawat so panangasi na Dios? Sikatoy nepeg ya akaparaan ya isakripisyo iray papablien to no pansengegan itan na pankasalanan to. (Mat. 18:8, 9) No walay kakaarom ya iimpluensyaan da kan manggawa na saray bengatlan agmakapaliket ed si Jehova, agmo kasi tundaan lay miulop ed sikara? No naiirapan kan kontrolen so kakainum moy alak, kasin akaparaan kan arawian iray situasyon ya nayarin natukso kan oninum na alablabas? No naiirapan kan kontrolen so pilalek mo ed seksual ya imoralidad, kasin iiwasan mo ray pelikula, website, odino aktibidad ya nayarin managyat ed marutak ya kanonotan? Tandaan, antokaman so isakripisyo tayo pian napansiansia so katooran tayod si Jehova et parad pankaabigan tayo. Anggapo lay mas ansakit nen say nalikna ya tinaynan itayo nen Jehova. Ontan met, anggapo lay mas makapaliket nen say nalikna so ‘andi-anggaan a matoor a panangaro na Dios.’​—Isa. 54:7, 8.

“ONKANA IRATAN A SALIMBENGAN YO”

13. Ipaliwawa no akin ya nalikna na akapatey ya sikatoy ligtas, maligen, tan maliket ed loob na syudad a salimbengan.

13 No wala lad loob na syudad a salimbengan so akapatey, ligtas la. Oniay imbaga nen Jehova nipaakar ed saratan a syudad: “Onkana iratan a salimbengan yo.” (Jos. 20:2, 3) Ag-ingganggan nen Jehova ya ukomen lamet so akapatey ed parehon kaso, tan agnaabuloyan ya onloob ed syudad so manangibales na dala pian pateyen imay akapatey. Agton balot nepeg a takotan ya walay ombawi ed sikato. Legan a walad syudad et sikatoy ligtas tan maligen, ta proprotektaan nen Jehova. Sayan syudad a salimbengan et aliwan prisoan. Ditan et sikatoy makapantrabaho, makatulong ed arum, tan mareen ya makapanlingkor ed si Jehova. On, posible so maliket tan makapnek a bilay!

Manmatalek ed panamerdona nen Jehova (Nengnengen so parapo 14-16)

14. Antoy naseguro na sakey a Kristianon magbabawi ed kasalanan to?

14 Arum ed saray lingkor na Dios ya akagaway graben kasalanan tan nagbabawi la et siansia nin nalilikna da ya singa ra “apriso” ed pakakakonsiensia ra, ya iisipen dan agbalot nalingwanan nen Jehova so kasalanan da. No ontan so naliliknam, tandaan ya no pinerdona ka la nen Jehova, makaseguro ka ed panangasi to! Ontan so agawa ed si Daniel ya  abitla niman. Kayarin impetek na saray elder tan tinulongan dan nawalaan lamet na malinis a konsiensia, oniay inkuan to: “Akainawa ak ya maong. Kayari na maalwar ya impamemben da ed kasok, agak la nakokonsiensia. No aperdona lay kasalanan, anggapo la. Singa ed imbaga nen Jehova, ekalen toy pakakabelatan mo tan iyarawi ton maong iratan ed sika. Agmo lan balot nanengneng iratan.” No wala lad loob na syudad a salimbengan so akapatey, agto la kaukolan so ontakot ed manangibales na dala. Ontan met, no pinerdona la nen Jehova so kasalanan tayo, agtayo la kaukolan so ontakot ya sikatoy mananap na rason pian ipanonot lamet itan ya kasalanan odino ukomen to tayo lapud satan.—Basaen so Salmo 103:8-12.

15, 16. Panon a say betang nen Jesus bilang Mananondon tan Atagey a Saserdote et mamabiskeg na panagmatalek mo ed panangasi na Dios?

15 Diad tua, walay mas mabiskeg a rason tayo ya manmatalek ed panangasi nen Jehova nen saray Israelita. Kayarin imbalikas nen Pablo so pakakadismaya to lapud agto nauunor so amin ya ganggan nen Jehova, oniay imbaga to: “Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo!” (Roma 7:24, 25) On, anggano lalabanan nen Pablo so mankasalanan tan anggano nankasalanan nensaman​—ya nagbabawian to la—​sikatoy matalek ya pinerdona la na Dios panamegley nen Jesus. Bilang Mananondon tayo, lilinisan nen Jesus so konsiensia tayo tan iikdan to tayo na deen na nonot. (Heb. 9:13, 14) Tan bilang Atagey a Saserdote tayo, “niliktar to met diad sigpot a paraan iramay onaasingger ed Dios diad panamegley to, ta sikatoy lawas mabilay pian mikasi parad sikara.” (Heb. 7:24, 25) No lapud betang na atagey a saserdote et apaseguroan iray Israelita ya naperdona iray kasalanan da, mas lalo lan napaseguroan tayo ya lapud betang nen Jesus bilang Atagey a Saserdote tayo et “makaawat tayoy panangasi tan agnaparaan a kaabigan ya ontulong ed sikatayo diad dugan panaon.”​—Heb. 4:15, 16.

16 Kanian pian nasalimbengan itayo nen Jehova, kaukolan tayon ipanengneng so pananisia ed bagat nen Jesus. Isip mo ya say dondon et aliwa labat ya parad grupo na totoo, noagta nepeg mon panisiaan ya para itan ed sika. (Gal. 2:20, 21) Nepeg mo met ya panisiaan ya say dondon so basiyan pian naperdona iray kasalanan mo. Tan nepeg mon panisiaan ya lapud dondon et nawalaan ka na ilalon manbilay ya andi-anggaan. Say bagat nen Jesus et regalo nen Jehova ed sika.

17. Akin ya labay moy manpasalimbeng ed si Jehova?

17 Saray syudad a salimbengan et pakapatnagan na panangasi nen Jehova. Diad panamegley na sayan uksoyan, aglabat indanet na Dios ya sagrado so bilay noagta impanengneng to met no panon itayon natulongan na saray elder, no anto so tuan panagbabawi, tan no akin ya sigpot tayon makapanmatalek ed panamerdona nen Jehova. Kasin manpapasalimbeng ka ed si Jehova? Anggapo lay arum a mas ligtas a pasen! (Sal. 91:1, 2) Diad ontumbok ya artikulo, nengnengen tayo no panon a makatulong ed sikatayo iray syudad a salimbengan pian naalig tayo so alay abig ya alimbawa nen Jehova ed inkahustisya tan panangasi.

^ par. 10 Unong ed insulat na saray Judion scholar, mapatnag a say kapamilya na samay agto ginagalay mamatey et manayam met ed syudad a salimbengan pian sikatoy ibaan da.