Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | MAUSAR NI KASI BIBLIA NATAN?

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Aro

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Aro

PRINSIPYOD BIBLIA: “Isulong yo so aro, ta saya so ayadyarin bedber na pankakasakey.”Colosas 3:14.

SARAY GUNGGONA: Say aro ya manunan nabibitlad Biblia et aliwan samay romantiko odino seksual ya panangaro. Noagta saya imay aro ya walay prinsipyo, ya diad satan et napatnagan iray ugali ya singa say panangabagey, panamerdona, inkamapaabeba, katooran, kaabigan, inkaulimek, tan anos. (Miqueas 6:8; Colosas 3:12, 13) Aliwan singa say panggusto ya no ombabayag et onkukupas, say aro et mas oneelet legan ya ombabayag.

Oniay imbaga nen Brenda, ya ngalngali 30 taon lan kasal: “Say aroan na kapankasal et ataptapew ni no ikomparad elet na aroan na sanasawa diad ilalabas na panaon.”

Onia met so naobserbaan nen Sam ya masulok lan 12 taon ya kasal: “Naliliketan kamin lanang nen asawak—manbilib ni ingen—no panon kaepektibo iray bilin na Biblia, tan simsimple iratan! Basta unor mo labat, anggapoy problema. Balet, anggano labalabay kon unoren, no maminsan et agko nagagawaan. Singa bilang no mansisinti ak, no sarilik labat so nononoten ko, odino naknaksawan ak. No ontan la, ipipikasik ed si Jehova ya tulongan to ak ya naekal ko iratan a makapuy ya liknaan. Insan ko la lakapey asawak, tan kayari to, singa anggapoy agawa!”

“Say karunongan et napaneknekan a matunong diad panamegley na saray gawa na satan”

Imbaga nen Jesu-Kristo ya “say karunongan et napaneknekan a matunong diad panamegley na saray gawa na satan.” (Mateo 11:19) Walad Biblia so amin ya tuan karunongan. Epektibo iray bangat tan prinsipyo ditan. Ag-iratan ondadaan. Onaplika iratan ed amin ya lahi tan kultura. Napatnagan ya say nanlapuan na Biblia et say Dios ya Amalsa—si Jehova—ta amta ton maong so inkagawa na too. Balet napruebaan tayo labat ya epektibo itan no gawaen tayoy ibabaga na satan. Kanian oniay imbitasyon na Biblia: “Tawayan yo et nanengneng yo a si Jehova maong.” (Salmo 34:8) Awaten mo kasi itan ya imbitasyon?