Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | MAUSAR NI KASI BIBLIA NATAN?

Prinsipyo ya Ag-Ondadaan tan Parad Amin—Inkamatua

Prinsipyo ya Ag-Ondadaan tan Parad Amin—Inkamatua

PRINSIPYOD BIBLIA: “Siopa naani manayam ed tabernakulom? . . . Say manakar a mapmaptek, tan manggawa na matunong, tan mansalita na matua ed puso to.”Salmo 15:1, 2.

SARAY GUNGGONA: Parad dakel, importante so inkamatua. Panon to balet no walay naala na sakey no mansaol tan anggapo met so makaamtad satan? Ditan nasubok no antoy walad puso to—say inkatoo to.

Ontan so agawad si Raquel ya kaibad trabaho to so pansaliw parad kompanya, imbaga to: “Wala ray ahente ya mangoopresid siak na kickback. No sikara kunoy pangaliwan ko, walay ‘porsientok’ ed discount ya iter dad kompanya. Balet anonotan koy bilin na Biblia ed pagmaliw ya matua kanian agko inawat. Nen abalitaan iya na boss ko, mas matalek lad siak.”

No atuksoy Raquel, ompan akuartaan ya tua, balet agano labat. Panon to no naamtaan na boss to? Agkasi naekal ed trabaho? Panon to no man-aplay ed arum a trabaho? Balet say mas importantid si Raquel et say konsiensia tan respeto tod sarili. “Say maong a ngaran sikato so lalo a pilien nen saray angkabaleg a kayamanan,” so ibabaga na Uliran 22:1.

Maabig so reputasyon nen Jessie ta matuan empleyado

Matua tan napanmatalkan met si Jessie, kanian maong so reputasyon tod boss to. Say resulta et aglabat a-promote ya manager, mas maluwag met lay eskedyul tod trabaho. Kanian mas dakel so panaon tod asawa tan ananak to, ontan met ed panagdayew tod Dios.

Wala ray kompanya ya no mangala ray empleyado et onla rad saray organisasyon ya amta ran matua. Singa bilang, walay manager na kompanya ed Pilipinas ya sinmulat ed branch office na Saray Tasi nen Jehova diad Manila ya iimbitaan to ray Tasi ya man-aplay ed kompanya to. “Makukuli, matua, tan talagan gagawaen day trabaho ra,” so kuan to. Balet say narayew ed saya et si Jehova a Dios, say mangibabangat ed sikatayon ‘busolen so mauges tan aroen so kamaongan.’Amos 5:15.