Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Sugal

Sugal

Wala ray mangibabagan say sugal et aliwan makapuy tan pamalabasan labat na oras. Ibabaga balet na arum ya mauges itan a bisyo.

Mauges kasi so pansugal?

NO ANTOY IBABAGA NA TOTOO

Parad dakel, aliwan mauges so pansugal basta legal. Wala ray sugal ya legal, singa say lotto, ya pupundoan na gobierno tan say naaalmo ra et uusaren dad saray programan ontulong ed publiko.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Anggapoy direktan ibabaga na Biblia nipaakar ed panagsugal. Balet wala ray makatulong a prinsipyo ditan ya mangipapanengneng no antoy pangipapasen na Dios ed panagsugal.

Say prinsipyo na sugal et—makalmo kay kuarta balet naandian so arum—talagan kontra itan ed ibabaga na Biblia ya ‘manalwar ed amin a klase na panag-agum.’ (Lucas 12:15) Diad tua, lapud agum odino inkaswapang et naingganyo so sakey a mansugal. Ipapanengneng na saray managpagalaw ya angkabaleg iray napanaloan ya jackpot, balet ta agda ibabagan melmelag a maong so tsansan manalo. Amta na sarayan managpagalaw ya ipusta na saray misugal so angkakabaleg a kuarta ra lapud labay day onyaman. Kanian agka natulongan na sugal ya iwasan so inkaagum, pampilaleken ka ingen na satan a tampol ya onyaman.

Say pisugal et makasarili: panaloan moy kuartan pakataloan na arum. Balet bibilinen itayo na Biblia ya “anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say pankaabigan ton dili.” (1 Corinto 10:24) Diad Samploran Ganggan, nabasa met ya: “Agmo iibegan so . . . antokaman a kayarian na kaparam a too.” (Exodo 20:17) No determinadon manalo so misusugal, singa to ipipikasin natalo komon iray kasugalan to pian naala toy kuarta ra.

Bibilinen itayo met na Biblia ya ag-iisipen ya manalo ka lapud suerte. Diad Israel nensaman, wala ray kulang so pananisia rad Dios tan nambagat irad dios na “Kapalaran” o Suerte. Kasin makapaliket ed tuan Dios so manpikasid ‘dios na Suerte’? Andin balot! Oniay imbaga tod sikara: “Ginawa yo ray mauges ed saray matak, tan pinili yo ray agko panliketan.”Isaias 65:11, 12.

Tua, diad arum iran bansa, saray pundon naaalmo ed sugal ya ginawa ran legal et nauusar ed saray programa parad edukasyon, ekonomiya, tan publiko. Balet sugal nin siansia so nanlapuan na saratan—saray pagalaw ya gawaen to kan maagum, makasarili, tan panisipen to kan naalam so agmo met pinankimeyan.

“Agmo iibegan so . . antokaman a kayarian na kaparam a too.”Exodo 20:17.

 Anto ray makapuy ya epekto na pansugal?

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Bibilinen itayo na Biblia ya saray “manpipirawat ya onyaman et napelag ed tukso tan patit tan dakel ya andi-kabaliksan tan makapasakit a pilpilalek, a mangilelereg ed totoo diad kadederal tan kabagbag.” (1 Timoteo 6:9) Say sengegan na sugal et agum, makaderal itan kanian say “inkaagum” et akalista ed Biblia ya sakey ed saray ugalin nepeg tayon ekalen.Efeso 5:3.

Lapud say gagala na pansugal et maganon iyaman, patuboen tod puso so panangaro ed kuarta—ya ibabaga na Biblia ya “lamot na amin a makaderal a bengatla.” No masyado tayon iisipey kuarta, ompan atan lay manuna ed bilay tayo, tan lapud satan et mapaga ti lan lanang anggad onkapuy lay pananisia tayod Dios. Kanian ibabaga na Biblia ya saramay apatitan na panangaro ed kuarta et singa “sinasaksak day inkasikara na dakel ya ot-ot” odino pakasakitan.1 Timoteo 6:10.

Saray maagum ya totoo et agkontento ed panagbilay da, kanian ag-ira maliket. ‘No maaro kad kuarta agkan balot napenek.’Ecclesiastes 5:10, Maung a Balita.

Minilyon so atukson mansugal ya nagmaliw a sugarol. Grabe yan problema natan, base ed impantantya, diad United States ni labat et minilyon lay sugarol.

Unong ed Biblia: “Say tawir ya agamoran ed agum diad gapo et agmagmaliw a bendisyon diad kaunoran.” (Uliran 20:21, NW) Dakel so sugarol ya nantatabunan lay utang da, naupot lay kuarta ra, naandian iray trabaho tan kakaaro, tan aderal so pamilya ra. Ontulong so pangunor ed saray prinsipyo na Biblia pian naiwasan tayo ray aliwliwan epekto na panagsugal, tan magmaliw tayon kontento tan maliket ed bilay.

“Saramay manpipirawat ya onyaman et napelag ed tukso tan patit tan dakel ya andi-kabaliksan tan makapasakit a pilpilalek, a mangilelereg ed totoo diad kadederal tan kabagbag.”1 Timoteo 6:9.