Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | MAUSAR NI KASI BIBLIA NATAN?

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Kontrol ed Sarili

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Kontrol ed Sarili

PRINSIPYOD BIBLIA: “Say maatiw (o makulangkulang) ibesngaw to ya amin so sanok to; balet say makabat a too . . . pokpokan to.”Uliran 29:11.

Naaralan nen Cassius ya kontrolen so pasnok to tan manperdona

SARAY GUNGGONA: No isulat mon amin so gunggona na pankontrol ed sarili, ompan nakulangan kay papel ed karakel! Sakey ed saratan et arawi kad sakit. “Say mareen a puso sikato so bilay na laman,” so kuan na Biblia. Ibabaga to met ya “say magayaga a puso sikato so maong a tambal.” (Uliran 14:30; 17:22) Ipapanengneng na research ya saramay mipepetang so ulo ra tan walay kabusol da et mas baleg so posibilidad dan mansakit, lalo lad puso. Siempre, aliwa labat lan makagunggonad laman so pankontrol ed sarili.

Oniay nanonotan nen Cassius, ya masulok to lan 30. “Makolkol tan mipepetang so ulok, siak a lanang so mangigagapoy gulo. Anggapo lay respetok ed sarilik. Balet anguman itan ya amin nen tinumbok ko ray prinsipyod Biblia. Naaralan kon kontrolen so pasnok ko, manpaabeba, tan manperdona. No agak anguman, ompan wala ak lad prisoan. Singa ak akaliktar ed ipapatey!”

“Singa ak akaliktar ed ipapatey!”