ONLIING! Abril 2015 | Mausar Ni Kasi Biblia Natan?

Basaen so apatiran prinsipyo ya mangipanengneng ya mausar ni Biblia natan, ya singa nen insulat itan.

MANUNAN ARTIKULO

Mausar Ni Kasi Biblia Natan?

Nen inmalis si Hilton ed sikara, say amta na atateng to et agla manguman. Balet nen pinmawil kayari 12 taon, baleg so angumanan to tan agda lawari abidbir. Antoy agawa?

MANUNAN ARTIKULO

Prinsipyo ya Ag-Ondadaan tan Parad Amin—Inkamatua

Nakuartaan komon si Raquel no inawat toy kickback ya iyoopresi dad sikato, balet mas baleg so nala to lapud agto itan inawat.

MANUNAN ARTIKULO

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Kontrol ed Sarili

Antoy tinmulong ed si Cassius pian nakontrol toy pasnok to?

MANUNAN ARTIKULO

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Katooran ed Asawa

Akaaral so sakey a bii ed . aliwliwan eksperiensya to ya importante so panmatoor ed asawa. Naayos ni kasi relasyon dan sanasawa?

MANUNAN ARTIKULO

Prinsipyo ya Ag-ondadaan tan Parad Amin—Aro

Say aro ya manunan nabibitlad Biblia et aliwan samay romantiko odino seksual ya panangaro.

TULONG PARAD PAMILYA

Pideneng ed Katulangan

Taloran gawaen pian say problemad katulangan yo et agmagmaliw ya problema yon sanasawa.

INTERBYU

No Akin ya Inmekal so Sakey a Pari ed Relihyon To

Basaen so istorya nen Antonio Della Gatta no panon ton inanap so Dios.

Pampaagew tan Pamparagem—Natural ya “Antibiotic”?

Papaneknekan na science ya duga so naobserbaan nen 1800’s.

SAY EBAT NA BIBLIA

Sugal

Wala kasi uges na panagsugal?

PANGOBSERBA ED NAGAGAWAD MUNDO

Nagagawa ed Relihyon

Ipapanengneng na saray balita ya ag-apankasakey na relihyon iray totoo.

Arum nin Walad Online

Mamerdona

Panon to no walay akagawa na aliwa ed sika?