Onlad karga

Onlad saray karga

 PANGOBSERBA ED NAGAGAWAD MUNDO

Nagagawa ed Relihyon

Nagagawa ed Relihyon

Saray relihyon komon so lapuan na pankakasakey. Balet dumay nagagawa, mabetbet ya atan so rason na agpantatalosan tan panlalaban.

Interon Mundo

Masulok ya 75 porsiento ed populasyon na mundo so manaayam ed saray bansa ya wala ray panangibawal ed relihyon, nayarin lapud ganggan ed bansa odino panagbusol na totoo. Diad apalabas ya limaran taon, doble lawari so indakel na bansa ya wala ray impanmaltrato ed mas angkelag iran relihyon.

ISIPEN PA: Antoy duaran rason no akin et wala ray kontra ed relihyon?Mateo 23:27, 28; Juan 15:19.

England

Insulat na datin Prime Minister ya si Tony Blair ed dyaryon Observer ya say “aliwan panguusar ed relihyon” so mabetbet ya rason no akin ya wala ray terorismo natan. Inkuan to ni: “Saray panlalaban ed sayan siglo et aliwa lan lapud pandurumaan na ideya ed politika—a singa nen koma 20 siglo—noagta lapud pandurumaan na kultura o relihyon.”

ISIPEN PA: Akin a mabetbet ya lapuan na gulo so relihyon?Marcos 7:6-8.

Australia

Ipapanengneng na Australian Bureau of Statistics ya 1 ed kada 5 ya Australiano so mangibabagan anggapoy relihyon to. Tan anggano “membro ira na sakey a relihyon, aliwan amin et aktibon mibibiang ed gagawaen na relihyon da,” so ibabaga na report. Wala labat so 15 porsiento na lalaki tan 22 porsiento na bibii so mangibabagan aktibo ira ed relihyon da.

ISIPEN PA: Anto ray aliwliwan nanenengneng ed dakel a relihyon natan?Mateo 7:15-20.