Onlad karga

Onlad saray karga

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Gulf of Mexico

Kayari na samay aksidentin agawa ed panag-ala na krudo nen Abril 2010, dakdakel ya krudo tan gasolina so inmagus ed dayat diad loob na ngalngali taloy bulan. Unong ed impanaral na sakey a grupo na saray researcher, kayari duara tan kapalduan bulan et naandi la ray arum a makasamal ya kemikal—kinan la kuno iratan na bakteryan labalabay toy methane. Balet ag-itan panisiaan na arum ya eksperto. Ibabaga ran dakel ed saray krudo so wala lad dalem na dayat.

Russia

Unong ed sakey a surbi, 59 ya porsiento na saray Russian a mantaon na 18 anggad 35 so manisia a “pian onaligwas ed bilay, no maminsan et kaukolan ya agmo unoren iray prinsipyom ed moral,” so inreport na dyaryon Rossiiskaya Gazeta.

Peru

Saray nalmon sankadaanan ya amboligan (odino pukel na mais, a singa nanengneng ed litrato) et mangipapatnag ya saray manaayam ed bandad norte na Peru et nayarin manggagaway popcorn tan arina ya gawad mais manga 3,000 taon lay apalabas.

Italy

Papanisiaan nen Lucio Soravito De Franceschi, Katolikon obispo na Adria-Rovigo, ya mas maabig no say mensahe na relihyon et “ipasabin mismo ed kada indibidual” diad panaayaman da. Imbaga ton, “nepeg ya say pangasikasod saray membro et aliwan diad simbaan labat, noagta dia met ed kaabungan.”

South Africa

Say bili na saray ilegal ya saklor na rhinoceros a gagawaen ya tambal et inmatagey, sabien to lay $65,000 (U.S.) kada kilo. Nen 2011, diad South Africa labat, 448 ya rhino so pinatey na saray ilegal a managlako. Nilooban na saray managtakew iray museum tan lakoan na saray saklor ed Europe pian alaen iratan. Anggan saray rhino ed zoo diad Europe et napepeligro met.