Onlad karga

Onlad saray karga

SAY EBAT NA BIBLIA

Paraiso

Paraiso

Anto tay Paraiso?

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Iisipen na arum ya say Paraiso et alamat labat. Wala ray manisia balet ya sakey itan a lugar ya singa hardin, ya ditan et manbilay ya maliket iray maong a totoo tan agla ran balot ompatey.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Say salitan “paraiso” et ontutukoy ed lugar ya inmunan nanayaman na too, say hardin na Eden. (Genesis 2:7-15) Unong ed Biblia, satan ya hardin et walan talaga nensaman. Ditan nanayam so inmunan sanasawa, ya ag-iran balot mansakit tan ompatey. (Genesis 1:27, 28) Lapud agda inunor so Dios, pinapaway irad satan ya balibalin hardin. Balet, dakel so nabasa ed Biblia ya diad arapen et manbilay lamet iray totoo ed Paraiso.

AKIN ET NEPEG MON NAAMTAAN ITAN?

No say Dios et maaro, duga labat sirin ya ikdan toy maong a bilay diad Paraiso iray matoor ya mandadayew ed sikato. Tan manepeg met labat ya ipaamta tod totoo no antoy gawaen da pian napaliket da. Ibabaga na Biblia ya napaliket moy Dios no sikatoy kabaten mo tan unoren mo ray ganggan to.Juan 17:3; 1 Juan 5:3.

“Si Jehova a Dios angitanem na sakey a tanamanan ed Eden . . . et diman to impasen so too a ginawa to.”Genesis 2:8.

Iner tay Paraiso?

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Wala ray manisia ya say Paraiso et diad tawen, balet say kuan na arum et diad dalin.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Samay inmunan Paraiso et diad dalin. Talagan pinalsa na Dios so dalin pian magmaliw ya permanentin ayaman na totoo. Ibabaga na Biblia ya ag-iyan balot naderal anggan kapigan. (Salmo 104:5) Ibabaga to met: “Saray katawenan, kien ira nen Jehova. Bangbalet say dalin inter to ed saray anak na totoo.”Salmo 115:16.

Diad tua, ipapanengneng na Biblia ya say impormisa na Dios ya Paraiso et diad dalin. Ditan et bendisyonan na Dios iray totoo na agmanganggan bilay. Wala lad satan so pankakasakey tan kareenan. Anggapo lay sakit tan irap. Tan diad satan et talagan na-enjoy tayo lan amin iray mararakep tan makapakelaw ya palsa diad planetan dalin.Isaias 65:21-23.

“Say tolda na Dios et walad katooan, . . . tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot. Saray datin bengatla et linmabas la.”Apocalipsis 21:3, 4.

Siopa ray manayam ed Paraiso?

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Ibabangat na dakel ya relihyon ya saray maong ya totoo labat so manbilay ed Paraiso. Balet aliwan malinew no antoy nepeg ya gawaen na sakey ya too pian sikatoy nibagan maong. Iisipen na arum ya no basta aktibo kad relihyon mo tan mandadasal ka, duga la.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabangat na Biblia ya saray “matunong” so manayam ed Paraiso. Balet siopa ray matunong ed pakanengneng na Dios? Agnibagan matunong so sakey ya toon aktibo ed relihyon to balet agto uunorey ganggan na Dios. Ibabaga na Biblia: “Antoy lalon labay na KATAWAN: say pangunor, odino . . . saray bagat? Maong ni onunor ed sikato nen say mangibagat.” (1 Samuel 15:22, Maung a Balita) Kanian diad simplin panangibaga, saray “matunong” ya manayam ed Paraiso diad andi-angga et saramay manguunor ed ganggan na Dios ya nabasad Biblia.

NO ANTOY NEPEG MON GAWAEN

Agto labay ya ibagan no aktibo kad relihyon mo et uunoren mo lay ganggan na Dios. Diad inagew-agew ya gagawaen mo, nayarin napaliket o nasakitan moy Dios. Napaliket moy Dios no aralen mon maong so Biblia. Agmairap ya paliketen so Dios. Ibabaga na Biblia ya “aliwan makapabelat iray ganggan to.” (1 Juan 5:3) No matulok kad Dios, labalabay to kan ikdan na premyo—say panayam ed Paraiso.

“Say matunong tawiren to so dalin tan manayam diman lawas.”Salmo 37:29.