Onlad karga

Onlad saray karga

NANDURUMAN LUGAR TAN TOTOO

Ombisita Tayod Cameroon

Ombisita Tayod Cameroon

SAY etnikon grupo a tatawagen ya Baka—tan kabat met bilang Pygmy—so posiblin inmunan nanayam ed Cameroon. Insan sinmabi iray Portuguese nen 1500’s. Kayari pigan lasus a taon, sinakop na saray Fulani—totoon say relihyon da et Islam—so bandad norte na Cameroon. Natan, 40 porsiento na saray totood Cameroon so mangibabagan Kristiano ira, 20 porsiento so Muslim, tan say nakekeran 40 porsiento et kabiangan na tradisyonal iran relihyon ed Aprika.

Angi-publish iray Tasi nen Jehova na saray literatura ed salitan Bassa, sakey ya lenguahe ed Cameroon

Maparawes iray manaayam ed saray probinsya ed Cameroon. Ibabano da iray bisita tan papalooben da irad abung da, insan da ra parungoay naakan tan danum. Insulto ed sikara no agmo awaten so pamisita ra, balet maliket ira no ontuloy kad abung da.

Onggapoy istoryaan diad pangibano tan pangumustad interon pamilya. Ugali da ni ingen ya komustaen anggan saray ayayep! “No onalis la may bisita, aglabat la basta manpatanir,” so kuan nen Joseph ya tagad Cameroon. “Ibaan ni na akan-abung diad dalan tan legan iran manaakar et manistoryaan ira. Insan no kien, manpatanir met la may akan-abung tan onsempet la. No agmo ipatnubang so bisita, ompan isipen ton agmo inikday importansia.”

Kaslakan et nanengneng so onia ran baloto ed Sanaga River. Saray layag et gawad materyales ya available ditan

Sano mandurungo ira, no maminsan et manuukob ed saksakey ya plato iray sankakaaro—ya mantumpok ni ra ingen. Diad Cameroon, sayan ugali et simbolo na pankakasakey. Diad tua, ontan so gagawaen da pian naresolbe so agpantatalosan na sankakaaro. No saniba ran mangan, singa da ibabagan, “Akapan-aregloan kami la.”

Saray Tasi nen Jehova, say publisher na sayan magasin, et walaan na masulok ya 300 iran kongregasyon diad Cameroon tan manga 65,000 so iyaaralan da na Biblia ed sayan bansa