ONLIING! Enero 2013 | Pamabaleg na Makalakal ya Ananak Diad Makasarilin Mundo

No panon ya napaliisay taloran lingo a mabetbet ya gagawaen na arum ya atateng.

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Amtaen iray kaplesan a nagagawa tan paniinteresan na saray totoo ed interon mundo.

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon Kan Mitongtong ed Tinedyer lan Anak Mo

Onsyosyodot ka kasi no mitotongtong kad tinedyer lan anak mo? Anto ray makasengeg akin ya mairap itan?

INTERBYU

Impaliwawa na Biochemist so Pananisia To

Aralen iray katuaan manlapud siensia ya inkonsidera to tan no akin a sikatoy walaan na pananisiad Salita na Dios.

MANUNAN ARTIKULO

Pamabaleg na Makalakal ya Ananak Diad Makasarilin Mundo

Amtaen so taloran paraan pian natulongan yoy ananak yon agmagmaliw ya makasarili.

LUGAR TAN TOTOO

Ombisita Tayod Cameroon

Kabaten so ugali tan totoo na sayan bansa ed Aprika.

SAY EBAT NA BIBLIA

Paraiso

Dia kasid tawen o dalin? Siopa ray manayam ditan?

WALA KASI NANDESINYO?

Navigational System na Bar-Tailed Godwit

Amtaen so makapakelkelaw ya waloran agew ya ititikyab na sayan siwit.