Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Tulongan so Pamilyam ya Nonoten si Jehova

Tulongan so Pamilyam ya Nonoten si Jehova

Ingganggan si Jeremias ya pasakbayan iray Judio ed onsabin kadederal lapud nilingwanan day Dios da, si Jehova. (Jer. 13:25) Panon ya nansumpal ed onian makapaermen ya espiritual ya kipapasen so Israel? Saray pamilyan Israelita et aderal so espiritualidad da. Mapatnag ya agtutumboken na saray ulo na pamilya so instruksion nen Jehova ya walad Deuteronomio 6:5-7.

Saray pamilya ya mabiskeg ed espiritual et makatulong pian magmaliw ya mabiskeg so kongregasyon. Natulongan na saray ulo na pamilya so pamilya ra ya nonoten si Jehova panamegley na regular tan makabaliksan ya Panagdayew na Pamilya. (Sal. 22:27) Kayarin bantayan so video ya Nepeg ya Ipapusom Irayan Salita”—Interbyu ed Saray Pamilya, ebatan irayan tepet:

  • Panon ya inarap na pigaran pamilya so subok nipaakar ed panagdayew na pamilya?

  • Anto ray maong ya resulta no walay regular tan makabaliksan ya Panagdayew na Pamilya?

  • Anto ray subok ed siak no nipaakar ed panagdayew na pamilya, tan antoy planok ya gawaen pian arapen iratan?