Mangiimbita na totoo parad Pangdem na Katawan diad Albania

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Marso 2017

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan iran presentasyon parad Say Panag-bantayan tan parad ibangat so katuaan nipaakar ed Panarian na Dios. Usaren iray pangaligan pian makagaway sarilim ya presentasyon.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Wadia Ak a Mangiliktar ed Sika”

Nen tinuro nen Jehova a Dios si Jeremias ya magmaliw a propeta, pakalikna nen Jeremias et aliwan kualipikado ed satan ya responsabilidad. Panon ya pinaseguroan nen Jehova si Jeremias?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Tinmunda Iran Manggawa na Linawa na Dios

Say amta na saray Israelita et nasakbongan na pambabagat da so mauges ya kagagawa ra. Makpel ya impaamta nen Jeremias iray kasalanan tan pansimpisimpitan da.

BILAY NA KRISTIANO

Siopa Ray Manggagawa na Linawa nen Jehova Natan?—No Panon ya Usaren Itan

Usaren iyan brosyur pian ibangat iray iyaaralan moy Biblia nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova, saray kimey tayo tan say organisasyon tayo.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Anggapoy Nagawaan na Totoo No Anggapoy Panangigiya nen Jehova

Diad Israel nensaman, saramay ontutumbok ed panangigiya nen Jehova a Dios et awalaay kareenan, liket, tan nagmaliw iran maaligwas.

BILAY NA KRISTIANO

Ondengel ed Dios Pian Manbilay ya Andi-Angga—No Panon ya Usaren Itan

Usaren iray litrato tan teksto pian ibangat iray manunan katuaan ed Biblia ed saramay limitadoy abilidad dan manbasa.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Nilingwanan na Israel si Jehova

Antoy inyilustra nen Jehova a Dios nen imbaga to si Jeremias ya manbiahe na 500 ya kilometro paonlad Ilog Eufrates tan iyamot to ditan so linen a balkes?

BILAY NA KRISTIANO

Tulongan so Pamilyam ya Nonoten si Jehova

Say regular tan makabaliksan ya Panagdayew na Pamilya ed ontulong ed pamilyam pian nonoten si Jehova. Panon yon arapen so maslak ya subok nipaakar ed panagdayew na pamilya?