Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Ondengel ed Dios Pian Manbilay ya Andi-Angga—No Panon ya Usaren Itan

Ondengel ed Dios Pian Manbilay ya Andi-Angga—No Panon ya Usaren Itan

Say brosyur ya Ondengel ed Dios Pian Manbilay ya Andi-Angga et denesinyo pian ibangat iray manunan katuaan ed Biblia ed saramay mas mainomay day manaral panamegley na saray litrato imbes ya diad saray akasulat. Sayan brosyur et nayarin usaren na saray iyaaralan ya limitadoy abilidad dan manbasa. Dakel so pahinan walaay kahon ya pakaromogan na kaaruman ya impormasyon a nayarin pantongtongan, depende ed abilidad na iyaaralan.

Nayari yon iyopresi iyan brosyur, anggano aliwan saya so opresi ed satan a bulan. No mangiyaaral ka na Biblia, usaren iray litrato pian ipaliwawa iray akasulat ed Biblia. Mantepet pian mansalita met so iyaaralan tan seguroen ya natatalosan to. Basaen tan pantongtongan iray teksto ed leksab na kada pahina. No nasumpal yo lay brosyur, aralen so Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? pian tulongan so iyaaralan mo ya onaligwas parad bautismo.