2 Corinto 9:1-15

9  Natan nipaakar ed panaglingkor a parad saray masanto, agla nakaukolan a mansulat ak ni ed sikayo,  ta amtak so nipaakar ed inkagunaet na nonot yo, a saya so ipapasirayew ko ed saray taga Macedonia, a say Acaya et sakey taon lan akaparaan natan, tan apakiwas so dakel ed sikara lapud inkaseseg yo.  Balet ibabakik iray agagi pian agnapaneknekan ya andi-kakanaan so pangipapasirayew mi ed sikayo nipaakar ed saya, noagta pian makapanparaan kayon maong, a singa ibabagak la nensaman a nepeg yon gawaen.  Ta no andi, ompan no mila ed siak iray taga Macedonia tan nanengneng da kayon ag-akaparaan, sikami so naturingan ed sayan panamaseguro mi, aliwan sikayo.  Kanian ninonot ko a nakaukolan a pasesegen iray agagi pian onla la ra ed sikayo tan iparaan da lan masakbay so mabunlok a regalo ya insipan yo nensaman, ta pian niparaan iya bilang mabunlok a regalo, ya aliwan sakey a bengatlan inala diad impamasoot.  Balet nipaakar ed saya, samay mantatanem na daiset et manani na daiset; tan samay mantatanem na dakel et manani met na dakel.  Gawaen komon na kada sakey so unong ed ginetma to ed puso to, ya aliwan ambelat ed liknaan to odino lapud napapasootan, ta aaroen na Dios so maliket a mangiiter.  Niarum ni, nayarian na Dios a padaaken ed sikayo so amin ya agnaparaan a kaabigan to, ta pian walaan kayon naynay na saray bengatlan onkana ed sikayo, tan niwala met ed sikayo so dakel a bengatlan nakaukolan yo ed amin a maabig a gawa.  (Ta unong a nisulat: “Sikatoy mabunbunlok ya angiter, sikatoy angiter ed saray mairap-bilay, say inkatunong to et mantultuloy ed andi-anggaan.” 10  Natan samay mangiiter na dakel a bini ed tomatanem tan tinapay a kanen, sikatoy mangiter tan mamarakel na bini ya itanem yo tan parakelen to iray bunga na inkatunong yo.) 11  Diad amin a bengatla et nabebendisyonan kayo ta pian mabunlok kayo met a mangiter diad amin a paraan, tan diad saray sagpot mi et napakiwas iray totoo a misalamat ed Dios; 12  ta sayan panaglingkor* et aliwa labat a daakan a mangitarya ed pankaukolan na saray masanto noagta panlapuan met na dakel a balikas na pisasalamat ed Dios. 13  Papaneknekan na sayan panaglingkor no anto kayo, kanian iglogloria ray Dios lapud manpapasakop kayo ed maong a balita nipaakar ed Kristo, legan ya iyaabawag yo ya ontan kayo, tan lapud mabunlok kayo a mangiiter na kontribusyon ed sikara tan ed amin; 14  tan masimoon iran mangipipikasi ed sikayo tan papablien da kayo lapud agnaparaan a kaabigan na Dios ed sikayo. 15  Salamat ed Dios lapud alay abig a regalo to.

Paimanod leksab

2Co 9:12 * Odino, “panaglingkor a pakagunggonaan na arum.”