2 Corinto 7:1-16

7  Kanian, sikayoran inad-aro, lapud walad sikatayo irayan sipan, linisan tayoy inkasikatayo ed amin a karutakan na laman tan espiritu, a gawaen tayon ayadyari so inkasanto tayo diad itakot ed Dios.  Ilugaran yo kami ed kapusoan yo. Agkami nanggaway mauges ed siopaman, agkami nanggaway makaderal ed siopaman, anggapoy siopaman ya inanamot mi.  Agko ibabaga iya pian ukomen ta kayo. Ta imbagak la nensaman a wala kayo ed kapusoan mi pian ompatey tan manbilay kayo a kaiba mi.  Makmakpel ak a makapansalita ed sikayo. Ipapasirayew ta kayon maong. Naliligliwa ak a maong, tan manleppua so gayagak diad amin a paniirap mi.  Diad tua, sanen sinmabi kami ed Macedonia, agkami nainawaan noagta nantultuloy kamin nanirap ed amin a paraan—walaray panlalaban ed paway, walaray tatakotan ed loob.  Balet say Dios, a manliligliwa ed saramay maneermen, so nanligliwa ed sikami lapud kiwawala nen Tito;  ingen ta aliwa labat a lapud kiwawala to, noagta lapud ligliwa met ya akaligliwaan to ed sikayo, sanen imbalita to lamet ed sikami so pampipirawat yo, paneermen yo, tan seseg yo parad siak; kanian lalon aliketan ak.  Sirin anggano apaermen ta kayo ed sulat ko, agko itan pagbabawian. Anggano diad unona et nagbabawian ko, (naimanok ya apaermen ta kayo ed saman a sulat, balet ta aganggano labat,)  manliliket ak natan, aliwa labat a lapud apaermen kayo, noagta say paneermen yo et angitonton ed panagbabawi yo; ta apaermen kayo ed maridios a paraan, pian anggapoy antokaman a pakaderalan yo lapud sikami. 10  Ta say maridios a kaermenan et pansengegan na panagbabawi a mangitonton ed kilalaban ya agpagbabawian; balet say minumundon kaermenan et mansumpal ed ipapatey. 11  Ta imano yo no antoy apawala na saya ed sikayo, say paneermen yo ed maridios a paraan: say pinasyan panggugunaet yo, on, say pamapaneknek yon anggapoy kasalanan yo, on, say sanok, on, say takot, on, say pampipirawat, on, say seseg, on, say panangipetek ed gawan mauges! Diad amin a paraan et impatnag yoy inkasikayo a masimpit ed sayan bengatla. 12  Tua, anggaman sinulat ta kayo, ginawak itan aliwan lapud samay nanggawa na mauges, odino samay nanggawaan na mauges, noagta pian say inkagunaet yo parad sikami et napatnagan ed limog yo diad imaton na Dios. 13  Satan so makasengeg no akin ya aligliwa kami. Balet, agkami labat aligliwa noagta mas lalon aliketan kami lapud gayaga nen Tito, ta nainawaan so espiritu to lapud sikayon amin. 14  Ta no walay antokaman ya impasirayew ko ed sikato nipaakar ed sikayo, agak aturingan; balet lapud tua so amin ya imbaga mi ed sikayo, tua met so impasirayew mi ed arap nen Tito. 15  Ontan met, lalon onaaralem so panamabli to ed sikayo, sano nanononotan toy katutulok yon amin tan say impangawat yo ed sikato tekep na aralem a respeto. 16  Manliliket ak ta diad amin a paraan et apaseseg ak a maong lapud sikayo.

Paimanod leksab