2 Corinto 4:1-18

4  Kanian agkami ontutunda, lapud walaan kami na sayan ministeryo unong ed panangasi a nipanengneng ed sikami;  balet impulisay mi la iray iyaamot a gawa a nepeg ya ibaing, agkami la manbibilay ed kasiliban, tan agmi met lalaokan so salita na Dios, noagta diad imaton na Dios et irerekomenda mi so inkasikami ed kada konsiensia na too lapud pangipaparungtal mi na katuaan.  Natan, no peteg ya asakbongan so maong a balitan iyaabawag mi, asakbongan itan ed limog na saramay mamapaarap ed kadederal,  a diad sikara et binulag na dios na sayan sistema na mundo so kanonotan na saray agmananisia, pian ag-onsinag ed sikara so liwawa na maglorian maong a balita nipaakar ed Kristo, a kaulibay na Dios.  Ta aliwan say inkasikamin dili so ipupulong mi noagta si Kristo Jesus bilang Katawan, tan ariripen yo kami nisengeg ed si Jesus.  Ta say Dios so angikuan: “Onsinag komon so liwawa manlapud kabilungetan,” tan sikatoy sinminag ed kapusoan mi pian naliwawaan iraya na maglorian pikakabat ed Dios diad panamegley na lupa nen Kristo.  Anggaman ontan, walaan kami na sayan kayamanan ed saray pananginan a gawa ed pitek, pian say pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too et manlapud Dios, aliwan manlapud sikami.  Nadedetdetan kami ed amin a paraan, balet agkami naiingetan tan makagalaw kami ni; nawewetwet kami, balet amta mi nin siansia so pawayan mi;  napapasegsegang kami, balet agkami napapaulyanan ed kairapan; natutumba kami, balet agkami nadederal. 10  Diad amin a pasen et naynay min susungdoan ed laman mi so makapatey ya impantrato ed si Jesus, pian napatnagan met ed laman mi so bilay nen Jesus. 11  Ta sikamin mabilay et naynay a nipapaarap ed ipapatey nisengeg ed si Jesus, pian say bilay nen Jesus et napatnagan met ed ompatey a laman mi. 12  Lapud saya, naynay kamin nipapaarap ed ipapatey, balet manresulta iya ed bilay parad sikayo. 13  Walan nisulat: “Impatnag ko so pananisia, kanian nansalita ak.” Ipapatnag mi met so ontan a pananisia kanian mansasalita kami, 14  ya amta mi a samay amaoli ed si Jesus et paolien to kami met pian mikasakey ed si Jesus tan iyarap to kami a kaiba yo. 15  Ta amin a bengatla et nisengeg ed sikayo, ta pian say daakan ya agnaparaan a kaabigan et lalon ondaak lapud pisasalamat na dakel diad kigloriaan na Dios. 16  Kanian ag-itayo ontutunda, noagta anggano onkakapuy so inkatoo tayo ed paway, seguradon napapasimbalo ya inagew-agew so inkatoo tayo ed loob. 17  Ta anggano say kairapan et magano tan anlemew, mamawala itan ed sikatayo na sakey a gloria a manbaleg lan manbaleg tan andi-anggaan; 18  legan ya iteteen tayo so kamataan tayo ed saray bengatlan agnanengneng, aliwan diad saray bengatlan nanengneng. Ta saray bengatlan nanengneng et temporaryo, balet saray bengatlan agnanengneng et andi-anggaan.

Paimanod leksab