2 Corinto 3:1-18

3  Kasin onggapo kami lamet a mangirekomenda ed inkasikami? Odino nakaukolan mi ni kasi iray sulat na rekomendasyon ed sikayo odino manlapud sikayo, a singa say arum a totoo?  Sikayon mismo so sulat mi, a walad kapusoan mi tan kabkabat tan babasaen na amin a katooan.  Ta nipaparungtal kayo bilang sakey a sulat nen Kristo ya insulat mi bilang saray ministro, a saya so insulat ed panamegley na espiritu na mabilay a Dios diad saray laman a panagsulatan, salanti, diad kapusoan, aliwan diad panamegley na tinta diad saray baton panagsulatan.  Natan diad panamegley na Kristo et walaan kami na onian panagmatalek ed Dios.  Agmi iisipen a nagmaliw kamin kualipikado lapud dilin sagpot mi, noagta say impagmaliw min kualipikado et manlalapud Dios,  a sikato so peteg a nanggawa ed sikamin kualipikado bilang ministros nipaakar ed balon sipanan, aliwan nipaakar ed sakey a nisulat a totontonen, noagta nipaakar ed espiritu; ta say nisulat a totontonen et manguukom parad ipapatey, balet say espiritu et mangiiter na bilay.  Niarum ni, say totontonen a manresulta ed ipapatey tan niyukit diad bato et sinmabin walaan na gloria kanian ag-ayarian a nengnengen na ananak na Israel so lupa nen Moises ta masmasnag so lupa to, sakey a gloria a nepeg a naandi.  No ontan sirin, agta nepeg a nawalaan na nagkalalon gloria so pangikakana ed espiritu?  Ta no magloria so totontonen a manguukom, mas daakan so gloria na pangikakana ed inkatunong. 10  Diad tua, anggan samay ginawan magloria nensaman et inekalan lay gloria, nisengeg ed gloria a magmaong nen say satan. 11  Ta no samay nepeg a naandi et inawit a walaan na gloria, mas nagkalalo nin nawalaan na gloria imay mansiansia. 12  Kanian lapud walad sikatayo itan ya ilalo, uusaren tayo so baleg a kawayangan ed panagsalita, 13  tan agtayo gagawaen imay ginawa nen Moises a sasakbongan toy lupa to, kanian ag-anengneng na ananak na Israel so nagawa ed samay nepeg a naandi. 14  Balet naepel iray panagnonot da. Ta anggad sayan kaplesan ya agew et agni nakal itan a sakbong diad pambabasa ed daan a sipan, lapud paandien itan diad panamegley nen Kristo. 15  Diad tua, sano babasaen iray sulat nen Moises et walay akasakbong ed kapusoan da anggad natan. 16  Balet, naekal la so sakbong sano say sakey et manguman pian mandayew ed si Jehova. 17  Si Jehova et sakey ya espiritu; tan no iner so kawalaan na masanton espiritu nen Jehova et walay kawayangan. 18  Tan amin tayo et ag-asakbongan so kalupaan tayo tan iyaaninag tayon singa saray espiho so gloria nen Jehova. Legan a gagawaen tayo itan, napapasimbalo itayo met pian magmaliw itayon kaulibay to, pian lalon nipatnag tayo so gloria unong ed pamapasimbalo ed sikatayo nen Jehova, say Espiritu.

Paimanod leksab