2 Corinto 10:1-18

10  Siak a mismo, si Pablo, so mikakasi ed sikayo unong ed inkaulimek tan kaabigan na Kristo, anggano abebbeba so pakanengneng yo ed siak no kalimog yo ak, balet ta ipapasen yon makmakpel ak no anggapo ak.  On, mikakasi ak a sano wadtan ak et agak komon onkiwas a makmakpel ta ontan so iilaloan kon gawaen sumpad saray arum a mangibabagan nankurang kami unong ed minumundon kanonotan.  Ta anggano manbibilay kami ed laman, agkami milalaban unong ed minumundon kanonotan.  Ta saray armas mi ed pilalaban et aliwan minumundo, noagta say pakayari na saratan et manlalapud Dios pian nigeba iramay malmalet ya akaletneg.  Ta igegeba mi iray panagkatunongan tan amin ya atagey a bengatla a sumpad pikakabat na Dios; papasukoen mi so balang kanonotan pian magmaliw itan a matulok ed Kristo;  tan akaparaan kami lan manusa ed siopaman ya ag-ontutulok, balet gawaen mi labat iya sano apaneknekan yo la a sigpot kayon matulok.  Onnenengneng kayo ed saray bengatla unong ed itsura ra. No say sakey et mataletalek a sikatoy kayarian nen Kristo, nonoten to lamet komon iya, ta no panon a sikatoy kayarian nen Kristo, ontan kami met.  Ta anggano sinmobra na daiset so pangipapasirayew ko ed autoridad ya inter ed sikami na Katawan pian mamabiskeg ed sikayo tan aliwan pian maneral ed sikayo, agak nabaingan,  pian ag-ompatnag a singa labay ta kayon taktakoten ed panamegley na saray sulat ko. 10  Ta ibabaga ra: “Ambebelat tan mapuersa iray sulat to, anta no wadian akaarap et sikatoy makapuy tan anggapoy kakanaan na ibabaga to.” 11  Komon ta nonoten iya na satan a too, a no anto kami unong ed saray ibabaga mi ed saray sulat sano anggapo kami ditan, ontan met so gawaen mi sano wadtan kami. 12  Ta agmi nitepel ya ipara so inkasikami ed arum odino ikompara so inkasikami ed saramay mangirerekomenda ed inkasikaran dili. Seguradon andian ira na pakatalos, lapud mansusukatan ira unong ed inkasikaran dili tan mankokomparaan ira ed inkasikaran dili. 13  Balet agkami manpasirayew diad paway na saray nipabtang ed sikamin ketegan, noagta manpasirayew kami unong ed samay ketegan na teritorya ya inapag-apag na Dios parad sikami, ya insabi to itan anggad sikayo. 14  On, agkami onlalampas ed saray nipabtang ed sikamin ketegan a singano agkami ni akasabi ed sikayo, ta sikami so unaan ya akakar ed sikayo diad pangiyaabawag mi na maong a balita nipaakar ed Kristo. 15  Andi, agkami manpapasirayew ed paway na saray nipabtang ed sikamin ketegan a nansagpotan lay arum, balet lapud ombibiskeg lay pananisia yo, maniilalo kami a baleg lay agawaan mi ed limog yo diad loob na teritorya mi. Tan lalon ondakel ni so nagawaan mi, 16  diad pangiyabawag mi na maong a balita ed saray bansa a walad paway na ketegan yo, ta pian agmi ipasirayew iray agawaan la ed teritorya na arum. 17  “Balet samay manpapasirayew et manpasirayew komon nipaakar ed si Jehova.” 18  Ta say aabobonan et aliwan samay mangirerekomenda ed inkasikaton dili, noagta samay irerekomenda nen Jehova.

Paimanod leksab