2 Corinto 5:1-21

5  Ta amta tayo a no naderal so mangaraldalin ya abung tayo, sayan tolda, walay ipaalagey na Dios parad sikatayo diad katawenan, sakey ya abung ya agginawa na lima na too, tan andi-anggaan itan.  Ta diad sayay abung a panaayaman tayo et oneey-ey itayo, a pampipilalekan tayon isulong imay imparaan ed sikatayo diad tawen,  ta no akasulong la itan ed sikatayo, ag-itayo la naromog a lakseb.  Diad tua et oneey-ey tan nabebelatan itayo a walad sayan tolda; aliwan lapud labay tayon lakseben iya, noagta labay tayon isulong imay sakey, pian samay ompatey et akmonen na bilay.  Natan samay angiparaan ed sikatayo parad sayan bengatla et say Dios, ya angiter ed sikatayo na pakaseguroan nipaakar ed samay onsabi, salanti, say espiritu.  Kanian matalek itayon naynay tan amta tayo ya anggapo itayo ed Katawan legan a manaayam itayo ed laman,  ta mankukurang itayo unong ed pananisia, aliwan unong ed pakanengneng.  Balet matalek tan panlikliketan tayo a naandi itayo la ed sayan laman tan manayam tayo ed kawalaan na Katawan.  Kanian panggugunaetan tayo met so pagmaliw a makapaliket ed sikato, balanglan manaayam itayo a kaiba to odino anggapo itayo ed sikato. 10  Ta nepeg ya ompatnag itayon amin ed arap na panangukoman na Kristo, pian naawat na kada sakey so tumang to parad saray bengatlan ginawa to legan a sikatoy walad laman, unong ed saray bengatlan ginawa to, maong man itan odino mauges. 11  Kanian lapud amta mi a nepeg a takotan so Katawan, tatangguyoren mi so totoo, balet kabkabat kami na Dios. Anggaman ontan, maniilalo ak a diad panamegley na saray konsiensia yo et amta yo no anto so inkatoo mi. 12  Agmi lamet irerekomenda so inkasikami diad sikayo, noagta papakiwasen mi kayon manpasirayew nipaakar ed sikami, ta pian walay iyebat yo ed saramay manpapasirayew lapud itsura balet aliwan lapud puso. 13  Ta no aliwan limpio so panagnonot mi, parad Dios itan; no limpio so panagnonot mi, parad sikayo itan. 14  Ta say aro na Kristo so mamapakiwas ed sikami, lapud onia so inisip mi, ya inatey so sakey a too parad amin; diad tua, amin so inatey; 15  tan sikatoy inatey parad amin pian saramay manbibilay et agla ra manbilay parad inkasikaran dili, noagta parad samay sakey ya inatey parad sikara tan pinaoli. 16  Kanian manlapud natan et agmi la nenengnengen so siopaman a too unong ed laman. Anggano kabat mi si Kristo unong ed laman, segurado ya aliwa lan ontan so pikabat mi ed sikato natan. 17  Lapud saya, siopaman ya akikasakey la ed si Kristo et sakey a balon pinalsa; naandi lay daan iran bengatla, nia! sinmabi lay balo iran bengatla. 18  Balet say amin a bengatla et nanlapud Dios, ya angiter ed sikami na ministeryo nipaakar ed pikakareenan, ta pian diad panamegley nen Kristo et makapikareenan kami ed Dios, 19  salanti, pian diad panamegley nen Kristo et makapikareenan ed Dios so mundo, ya agto ra singilen ed saray impakalingo ra, tan inmatalek to ed sikami so salita na pikakareenan. 20  Sikami sirin iray embahador a kasandi nen Kristo, a diad panamegley mi et singano mikakasi so Dios. Bilang saray kasandi nen Kristo et mikakasi kami: “Mikareenan kayo ed Dios.” 21  Samay sakey ya agbalot nankasalanan et ginawa na Dios bilang apay parad kasalanan nisengeg ed sikami, ta pian diad panamegley to et magmaliw kamin matunong ed arap na Dios.

Paimanod leksab