2 Corinto 6:1-18

6  Lapud mankikimey kamin kaiba to, mikakasi kami met ya agyo aawaten so agnaparaan a kaabigan na Dios insan lingwanan so gagala na satan.  Ta inkuan to: “Diad sakey a makapaliket a panaon et dinengel ta ka, tan diad sakey ya agew na kilalaban et tinulongan ta ka.” Nia! Natan la so makapalikliket a panaon. Nia! Natan la so agew na kilalaban.  Agkamin balot manggagawa na antokaman a pakatiroran, pian anggapoy naromog a pakabalawan ed ministeryo mi;  balet diad amin a paraan et irerekomenda mi so inkasikami bilang ministros na Dios, diad pansusungdo mi ed dakel a subok, diad saray kairapan, diad saray pankakkaukolan, diad saray mairap a kipapasen,  diad saray inkapekpek, diad saray inkapriso, diad saray gulo, diad saray panagsagpot, diad saray labin agpakakaugip, diad saray panaon ya agpakakapangan,  diad inkasimpit, diad pikakabat, diad andukey a panag-anos, diad kaabigan, diad masanton espiritu, diad aro ya anggapoy pansimpisimpitan,  diad matuan panagsalita, diad pakapanyari na Dios; diad panamegley na saray armas na inkatunong ed kawanan a lima tan ed kawigi,  diad saray panaon a nararayew tan napapabaingan, diad saray panaon a mauges so narerengelan tan maong so narerengelan; impasen kamin managpalikdo ingen ta matua,  bilang agkabat ingen ta bibidbiren, bilang singa ompapatey ingen ta nia! manbibilay kami, bilang saray dinisiplina ingen ta agniyawat ed ipapatey, 10  bilang maneermen balet naynay a manliliket, bilang saray mairap-bilay balet mamapayaman ed dakel, bilang saray andian a balot ingen ta walaan na amin a bengatla. 11  Bulobulos kamin nansalita* ed sikayoran taga Corinto, ninmatnat* ed sikayo so panangaron walad puso mi. 12  Agmi isisiblet ed sikayo so panamabli mi, balet sikayo et mair-irap yon ipanengneng so panamabli yo. 13  Kanian, bilang bales—mansasalita ak a singa ed saray ananak—inatnat* yo met so panangaron walad puso yo. 14  Agkayo mikakasakey ed saray agmananisia.* Ta panon a makapanulop so inkatunong tan kaugsan? Odino antoy piparaan na liwawa ed kabilungetan? 15  Niarum ni, anto so pantunosan nen Kristo tan si Belial?* Odino anto so pamparaan na sakey a mananisia tan sakey ya agmananisia? 16  Tan anto so pipaknaan na templo na Dios ed saray idolo? Ta sikatayo so templo na sakey a mabilay a Dios; unong ya inkuan na Dios: “Manayam ak ed limog da tan manakar ak ed limog da, tan siak so magmaliw a Dios da, tan sikara so magmaliw a totook.” 17  “‘Ekal kayo sirin ed limog da, tan onsian kayo,’ so kuan nen Jehova, ‘tan agyo la didiwiten so marutak a bengatla’”; “‘tan awaten ta kayo.’” 18  “‘Tan siak so magmaliw ya ama yo, tan sikayo so magmaliw ya ananak kon lalaki tan bibii,’ so kuan nen Jehova a Makapanyarin-amin.”

Paimanod leksab

2Co 6:11 * Literal, “alukasan so sangi mi.”
2Co 6:11 * Odino, “apaawang so puso mi.”
2Co 6:13 * Literal, “paawang yo so puso yo.”
2Co 6:14 * Literal, “Agkayo misasakbatan ed pako ya aliwan asimbang.”
2Co 6:15 * Mankabaliksay, “Andi-Kakanaan,” a manutukoy ed sakey a mauges, si Satanas.