2 Corinto 8:1-24

8  Natan, agagi, labay min ipaamta ed sikayo so nipaakar ed agnaparaan a kaabigan na Dios a nipagamor ed saray kongregasyon ed Macedonia,  a kaleganan na baleg a subok lapud kairapan, sikaray malikeliket tan mabunbunlok, anggaman mair-irap so bilay da.  Ta unong ed peteg a pakasarag da, on, napaneknekan ko a saya so alabas ni nen say peteg a pakasarag da,  tan unong ed dilin panlabayan da et aminpigapiga iran akikasi ed sikami pian nawalaan iray pribilehyon mangiter a mabunlok tan makapibiang ed panaglingkor ed saray masanto.  Tan aliwa labat a singa ed samay inilaloan mi so ginawa ra, ta inter da nin unona so inkasikara ed Katawan insan diad sikami ed panamegley na linawa na Dios.  Lapud saya et apakiwas kamin mamaseseg ed si Tito a kaukolan to met a sumpalen so panagtipon ed sayan mabunlok ya iiter yo, lapud sikato imay angigapo ed satan diad limog yo.  Balet, no panon ya onaaligwas kayo ed amin a bengatla, diad pananisia tan panagsalita tan pikakabat tan inkagunaet tan diad sayan panangaro mi ed sikayo, onaligwas kayo met komon ed sayan mabunlok a panangiter.  Ibabagak iya ya aliwan pian iganggan ta kayo, noagta mansasalita ak lapud inkagunaet na arum tan bilang panubok ed inkasimoon na panangaro yo.  Ta amta yo so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesu-Kristo, ya anggaman sikatoy mayaman et nagmaliw a mairap-bilay nisengeg ed sikayo, ta pian magmaliw kayon mayaman diad impagmaliw ton mairap-bilay. 10  Ibagak so opinyon ko ed saya: pakagunggonaan yo so panggawa ed saya, ta sakey taon lay apalabas sanen agyo labat ginapoan a gawaen iya noagta nilabay yo met a gawaen; 11  natan, sumpal yo la sirin iya ta pian nasumpal yo unong ed saray walad sikayo, no panon a labalabay yon gawaen iya nensaman. 12  Ta no mabulos a mangiter so sakey a too, nagkalalon makapaliket itan, ta sikatoy mangiiter ed no antoy walad sikato, aliwan no antoy anggapo ed sikato. 13  Ta agko ginetma a magmaliw itan a mainomay ed arum, balet mairap ed sikayo; 14  ingen ta diad panamegley na pampapara, nasapotan la na saray sulok yo natan iray kulang da, ta pian saray kulang yo et nasapotan met na saray sulok da, pian walay pampapara. 15  Ta unong a nisulat: “Say too a walaan na dakel et andian na dakdakel, tan say too a walaan na daiset et andian na dagdaiset.” 16  Salamat ed Dios lapud inyan to ed puso nen Tito so ontan met ya inkagunaet parad sikayo, 17  ta sikatoy aglabat kinmiwas ed panamaseseg, noagta lapud inkagunaet to et sikatoy onla ed sikayo unong ed panlabayan ton dili. 18  Balet sikatoy ibaki mi ed sikayo a kaiba toy sakey ya agin pandinayewan na amin a kongregasyon lapud pangiyaabawag to ed maong a balita. 19  Aliwan satan labat, noagta sikatoy tinuro met na saray kongregasyon pian nakaiba mi ed panagbiahe nipaakar ed sayan maaron regalo a nepeg min asikasoen diad kigloriaan na Katawan pian napaneknekan mi ya akaparaan kamin ontulong ed arum. 20  Kanian papaliisan mi a walay mamalaw ed sikami nipaakar ed sayan mabunlok a kontribusyon a nepeg min asikasoen. 21  Ta sikami so “matuan mangitatarya, aliwa lambengat a diad imaton nen Jehova, noagta diad imaton met na totoo.” 22  Niarum ni, ibaki min kaiba ra so agi tayo ya aminpigapiga mi lan apaneknekan a maseet ed dakel a bengatla, balet natan et nagkalalon maseet lapud panmamatalek ton maong ed sikayo. 23  Balet, no walay antokaman a panduaruwaan ed si Tito, ibagak ed sikayo a sikatoy kaulop ko tan kakimeyan ko parad pankaabigan yo; odino no nipaakar ed saray agagi tayo, sikaray apostoles na saray kongregasyon tan iglogloria ray Kristo. 24  Kanian paneknekan yo ed sikara diad imaton na saray kongregasyon a masimoon so panangaro yo tan tua imay impasirayew mi nipaakar ed sikayo.

Paimanod leksab