2 Corinto 13:1-14

13  Komatlo la iyan pankanawnawa ya onla ak ed sikayo. “Diad sangi na duara odino taloran tasi et napaneknekan so amin ya imbaga.”  Anggano arawi ak natan ed sikayo, dengel yo iray ibagak a singano kaiba yo ak ed komaduan pankanawnawa. Kanian, singa imbagak la nensaman, ipasakbay ko ed saramay nankasalanan nensaman tan ed arum nira ya anggapoy ipuerak no bilang ta onsabi ak lamet,  lapud manaanap kayo na paneknek ya akitongtong ed siak so Kristo, a sikatoy aliwan makapuy diad sikayo noagta mabisbiskeg ed limog yo.  Tua a sikatoy nipasak lapud kakapuyan, balet sikatoy mabilay lapud pakapanyari na Dios. Tua met a diad sikato et makapuy kami, balet manbilay kami a kaiba to lapud pakapanyari na Dios a walad sikayo.  Itultuloy yon suboken so inkasikayo no kasin wala kayo ed pananisia, itultuloy yon paneknekan no anto kayo. Odino agyo ta bibidbiren ya akikasakey ed sikayo si Jesu-Kristo? Nilikud no agkayo naabobonan.  Mailalo ak a naamtaan yo a naabobonan kami.  Natan et ipipikasi mi ed Dios ya anggapo komon so gawaen yon lingo, aliwan pian ompatnag a naabobonan kami, noagta pian gawaen yo so maabig, anggano ompatnag ya agkami naabobonan.  Ta anggapo so nagawaan mi a sumpad katuaan, noagta say para labat ed katuaan.  Malikeliket kami kapagno makapuy kami balet ta mabiskeg kayo; tan ipipikasi mi a nipetek kayo. 10  Kanian insulat ko iraya legan ya anggapo ak, ta pian sano wadtan ak et agak onkiwas a mapegpeget unong ed autoridad ya inter na Katawan ed siak pian mamabiskeg, aliwan mangigeba. 11  Diad kaunoran, agagi, mantultuloy kayon manliket, paipetek, paligliwa, mankakasakey ed kanonotan, manbilay a mareen; tan say Dios na aro tan kareenan et niwala ed sikayo. 12  Ibano yo so sakey tan sakey diad panamegley na masanton angob. 13  Manpapakomusta ed sikayo so amin a masanto. 14  Niwala komon ed sikayon amin so agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesu-Kristo tan say aro na Dios tan say pannanabang ed masanton espiritu.

Paimanod leksab