Yeqa uye kokuphakathi

Kungani Kuthiwa UJesu YiNdodana KaNkulunkulu?

Kungani Kuthiwa UJesu YiNdodana KaNkulunkulu?

Impendulo yeBhayibhili

 Izikhathi ezinengi iBhayibhili libiza uJesu ngokuthi “uyiNdodana kaNkulunkulu.” (UJohane 1:49) Amazwi athi “iNdodana kaNkulunkulu” atshengisa ukuthi uNkulunkulu unguMdali wazo zonke izinto lokuthi nguye owadala uJesu. (IHubo 36:9; ISambulo 4:11) IBhayibhili kalitsho ukuthi uNkulunkulu waba lomntwana ngendlela abantwana abazalwa ngayo emhlabeni.

 IBhayibhili lithi izingilosi lazo ‘zingamadodana kaNkulunkulu.’ (UJobe 1:6, The Holy Bible in Ndebele) Liphinda lithi u-Adamu ‘wayeyindodana kaNkulunkulu.’ (ULukha 3:38) Lisinceda lokuthi sizwisise ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu eqakathekileyo ngoba nguye owadalwa kuqala futhi wadalwa nguNkulunkulu mathupha.

 UJesu wake waphila ezulwini yini engakabuyi emhlabeni?

 Ye. UJesu waphila ezulwini eyingilosi engakabuyi lapha emhlabeni. Yena ngokwakhe wathi: “Ngehle ezulwini.”—UJohane 6:38; 8:23.

 UNkulunkulu waqala ngokudala uJesu engakadali ezinye izinto. IBhayibhili lithi ngoJesu:

 Isiphrofetho esithi ‘umdabuko wakhe ngowasekadeni, kusukela ezikhathini zendulo’ sagcwaliseka kuJesu.—UMikha 5:2; UMathewu 2:4-6.

 UJesu wayesenzani engakabuyi emhlabeni?

 Wayesezulwini futhi elesikhundla esiphezulu. UJesu wakhuluma ngesikhundla lesi ngesikhathi ekhuleka kuYise. Wathi: “Baba, ngikhazimulisa . . . ngenkazimulo engangilayo ngiseceleni kwakho umhlaba ungakabi khona.”—UJohane 17:5.

 Wancedisa uYise ukudala zonke izinto. UJesu wayeyingcitshi emsebenzini wokudala ayewenza loYise. (IZaga 8:30) IBhayibhili lithi: ‘Kwasetshenziswa yena ukudala zonke ezinye izinto ezisezulwini lezisemhlabeni.’—KwabaseKholose 1:16.

 UNkulunkulu wasebenzisa uJesu ukuthi adale zonke izinto ezikhona okugoqela izingilosi lakho konke esikubonayo. (ISambulo 5:11) Indlela uJehova loJesu abasebenza ngayo ngesikhathi bedala ingafaniswa lendlela umuntu odweba amaplani asebenzelana ngayo lobhilida. Umsebenzi kabhilida ngowokwakha amaplani adwetshwe ngomunye umuntu.

 WayenguLizwi. IBhayibhili lithi uJesu ‘wayenguLizwi’ engakabuyi emhlabeni. (UJohane 1:1) Lokhu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa uJesu ukuthi adlulise imilayezo kwezinye izingilosi.

 Kungenzakala ukuthi uNkulunkulu wamsebenzisa uJesu ukuthi akhulume labantu lapha emhlabeni. Ngokwesibonelo angabe wamsebenzisa ukuthi akhulume lo-Adamu lo-Eva esivandeni sase-Edeni. (UGenesisi 2:16, 17) Kungenzakala lokuthi nguye owayekhokhela ama-Israyeli ngesikhathi esenkangala. UNkulunkulu wayekhangelele ukuthi ama-Israyeli amlalele uJesu.—U-Eksodusi 23:20-23. a

a ULizwi ayisuye yedwa owayesetshenziswa nguNkulunkulu ukuthi adlulise imilayezo. Ngokwesibonelo wasebenzisa ezinye izingilosi ukuthi zidlulisele uMthetho kuma-Israyeli.—ImiSebenzi 7:53; KwabaseGalathiya 3:19; KumaHebheru 2:2, 3.