Impendulo yeBhayibhili

IBhayibhili lithi uMariya waba lesibusiso sokuba ngunina kaJesu ngesikhathi eyintombi egcweleyo. Kwakuvele kuphrofethiwe ku-Isaya ukuthi kwakuzakuba njalo. Ukugcwaliseka kwesiphrofetho lesi kutholakala eVangelini likaMathewu lelikaLukha.

U-Isaya waphrofetha ngokuzalwa kukaMesiya wathi: “Intombi emsulwa [egcweleyo, NW] izathatha isisu izale indodana.” (U-Isaya 7:​14) Umlobi weVangeli uMathewu waphefumulelwa ukuba aveze ukuthi amazwi la agcwaliseka kuMariya. Ngemva kokubika ukuthi uMariya wayethethe isisu ngokuyisimangaliso, uMathewu wathi: “Konke lokhu kwenzakala sibili ukuze kugcwaliseke lokho okwakukhulunywe nguJehova esebenzisa umphrofethi wakhe, esithi: “Intombi egcweleyo * izazithwala ibelethe indodana, futhi indodana leyo izanikwa ibizo elithi Imanuweli,” elitsho ukuthi “UNkulunkulu Ulathi.””​—UMathewu 1:​22, 23.

Umlobi weVangeli uLukha laye wabhala ngokuzithwala kukaMariya okuyisimangaliso. Wabhala ukuthi uNkulunkulu wathuma ingilosi uGabriyeli ukuthi iye “entombini egcweleyo eyayisithembise ukutshada lendoda okuthiwa nguJosefa yosendo lukaDavida. Ibizo lentombi leyo kwakuthiwa nguMariya.” (ULukha 1:​26, 27) UMariya laye watsho ukuthi wayeyintombi egcweleyo. Ngemva kokutshelwa ukuthi uzakuba ngunina kaJesu, uMariya wabuza wathi: “Kuzakwenzakala njani lokho njengoba ngingakaze ngilale lendoda?”​—ULukha 1:​34.

 Kwenzakala njani ukuthi intombi egcweleyo ibelethe umntwana?

UMariya wazithwala ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. (UMathewu 1:​18) Ingilosi yafika yatshela uMariya yathi: “Umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho, amandla oPhezukonke akugubuzele. Yikho lowo ozazalwa uzabizwa ngokuthi ungcwele futhi uyiNdodana kaNkulunkulu.” * (ULukha 1:​35) UNkulunkulu wenza isimangaliso wafaka ukuphila kweNdodana yakhe esibelethweni sikaMariya.

 Kungani uNkulunkulu wakhetha intombi egcweleyo?

UNkulunkulu wafaka ukuphila kweNdodana yakhe esibelethweni sentombi egcweleyo ukuze uJesu azalwe engelasono. Lokhu kwakuzakwenza uJesu enelise ukufela abantu ukuze abakhulule esonweni lasekufeni. (UJohane 3:​16; KumaHebheru 10:5) Ngemva kokuba uMariya esezithwele, uNkulunkulu wasebenzisa umoya wakhe ongcwele ukuze avikele usane olwaluzazalwa.​—ULukha 1:35.

UJesu wazalwa engelasono, efanana lo-Adamu engakawoni. IBhayibhili lithi uJesu kenzanga sono futhi ubuqili kabutholakanga emlonyeni wakhe. (1 UPhetro 2:22) UJesu wenelisa ukufela abantu ngoba wayengelasono. Ngokwenza njalo wakhulula abantu esonweni lasekufeni.​—1 KwabaseKhorinte 15:21, 22; 1 KuThimothi 2:5, 6.

 UMariya wahlala eyintombi egcweleyo yini?

IBhayibhili kalikutsho ukuthi uMariya wahlala eyintombi egcweleyo. Elisitshela khona yikuthi waba labanye abantwana.​—UMathewu 12:46; UMakho 6:3; ULukha 2:7; UJohane 7:5.

IBhayibhili lifundisa ukuthi uJesu wayelabanawakhe

 UMariya wazalwa engelasono yini?

Hatshi. I-New Catholic Encyclopedia ithi abanye bakholwa ukuthi uMariya wazalwa engelasono, engafanani labanye abantu. Ibhuku leli liphinda lithi uMariya yena wayetshengiswe umusa nguNkulunkulu ngoba nguye owayekhethwe ukuthi azalwe engelasono. *

Loba kunjalo iBhayibhili kalikutsho ukuthi uMariya wazalwa engelasono. (IHubo 51:5; KwabaseRoma 5:12) Okwenza sitsho njalo yikuthi uMariya wenza lokho okwakukhangelelwe ukuthi abesifazane abasanda kubeletha bakwenze. Wahambisa umhlatshelo owawubizwa ngokuthi ngumnikelo wesono eMthethweni kaMosi. (ULevi 12:2-8; ULukha 2:21-24) I-New Catholic Encyclopedia ithi: “Imfundiso yokuthi uMariya wazalwa engelasono ayikho eMibhalweni  . . Yimfundiso eyavela ebantwini.”

 Kumele sikhuleke kuMariya yini?

UMariya wayemthanda kakhulu uNkulunkulu, elokholo kuye, ethobekile futhi ezehlisa. Uyisibonelo esihle sibili okumele sisilingisele.​—KumaHebheru 6:​12.

IBhayibhili kalifundisi ukuthi kumele sikhuleke kuMariya lanxa wasetshenziswa ukuthi abe ngunina kaJesu. UJesu kazange amqakathekise okwedlulisa amawulo unina futhi kazange atshele abafundi bakhe ukuthi bakhuleke kuye. UMariya kukhulunywa ngaye emaVangelini kuphela futhi uqanjwa kanye ebhukwini lemiSebenzi.​—ImiSebenzi 1:14.

Akulabufakazi eMibhalweni obuveza ukuthi uMariya wayeqakathekiswa kumbe ekhonzwa ngamaKhristu okuqala. IBhayibhili lithi amaKhristu kumele akhuleke kuNkulunkulu kuphela.​—UMathewu 4:10.

^ indima 10 Ibala lesiHebheru elasetshenziswa ngu-Isaya elithi ʽal·mahʹ lingatsho intombi egcweleyo loba intombi eseyake yalala lendoda. UMathewu yena waphefumulelwa ukuthi asebenzise ibala lesiGrikhi elithi par·theʹnos elitsho “intombi egcweleyo.”

^ indima 13 Abanye bathi uJesu akumelanga abizwe ngokuthi “yiNdodana kaNkulunkulu” ngoba lokho kwenza kukhanye angathi uNkulunkulu ulomfazi. Umcabango lo awuqondanga ngoba awukho eBhayibhilini. UJesu wadalwa nguNkulunkulu ngokwakhe kungakadalwa loba yini yikho ebizwa kuthiwa “yiNdodana kaNkulunkulu” langokuthi “izibulo lakho konke okudaliweyo.” (KwabaseKholose 1:​13-​15) IBhayibhili liphinda libize u-Adamu ngokuthi “indodana kaNkulunkulu.” (ULukha 3:38) Lokhu kungenxa yokuthi u-Adamu wadalwa nguNkulunkulu.

^ indima 20 Second Edition, Volume 7, page 331.