ISambulo KuJohane 3:1-22

  • Amazwi aya eSadisi (1-6), laseFiladelifiya (7-13), laseLawodikheya (14-22)

3  “Ingilosi yebandla leSadisi yibhalele uthi: Nanku okutshiwo ngulowo olemimoya kaNkulunkulu eyisikhombisa+ kanye lenkanyezi eziyisikhombisa:+ ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi waziwa ngokuthi uyaphila kodwa ufile.+  Phaphama+ uqinise izinto eziseleyo ebesezizakufa ngoba imisebenzi yakho kangizange ngiyithole yenziwe ngokupheleleyo* phambi kukaNkulunkulu wami.  Ngakho qhubeka ukhumbula owakwamukelayo lowakuzwayo, uqhubeke ukugcinile futhi uphenduke.+ Ngiqinisile sibili ngithi nxa ungayekela ukuphaphama ngizafika njengesela+ njalo ihora engizafika ngalo kuwe awusoze ulazi ngitsho.+  “‘Lanxa kunjalo, ulabo abalutshwana* eSadisi abangazange bangcolise izembatho zabo.+ Bazahamba lami begqoke ezimhlophe+ ngoba lokho kubafanele.  Yikho onqobayo+ uzagqokiswa izembatho ezimhlophe+ lebizo lakhe kangisoze ngilicitshe* ebhukwini lokuphila+ loba sekutheni kodwa ngizalivuma ibizo lakhe phambi kukaBaba laphambi kwezingilosi zakhe.+  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’  “Ingilosi yebandla laseFiladelifiya yibhalele uthi: Nanku okutshiwo ngulowo ongcwele+ loleqiniso,+ olekhiye kaDavida,+ ovula kungabi lomuntu ongavala, avale kungabi lomuntu ongavula:  ‘Ngiyazazi izenzo zakho. Khangela! Sengifake phambi kwakho umnyango ovulekileyo+ njalo kakho ongawuvala. Ngiyakwazi ukuthi ulamandla amancane lokuthi uligcinile ilizwi lami njalo awuzange uliphike ibizo lami.  Lalela! Abesinagogi likaSathane abazithi bangamaJuda bona bengayisiwo+ beqamba amanga, ngizabenza babuye bazokhothama phambi kwenyawo zakho futhi ngizakwenza bakwazi ukuthi ngikuthandile. 10  Ngenxa yokuthi uligcinile ilizwi elimayelana lokuqinisela kwami,*+ lami ngizakugcina ngehora lokuhlolwa+ elizafikela umhlaba wonke ukuze kuhlolwe abahlala emhlabeni. 11  Ngiyeza masinyane.+ Qhubeka ubambelele kulokho olakho ukuze angabi khona othatha umqhele wakho.+ 12  “‘Onqobayo ngizamenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi kasoze aphinde aphume kulo loba sekutheni. Ngizabhala phezu kwakhe ibizo likaNkulunkulu wami lebizo ledolobho likaNkulunkulu wami,+ iJerusalema Elitsha+ elehla livela ezulwini kuNkulunkulu wami, ngibhale lebizo lami elitsha.+ 13  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’ 14  “Ingilosi yebandla laseLawodikheya+ yibhalele uthi: Nanku okutshiwo ngu-Ameni,+ ufakazi+ othembekileyo loleqiniso,+ oyisiqalo sezinto zonke ezadalwa nguNkulunkulu:+ 15  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, ukuthi kawuqandi njalo kawutshisi. Ngifisa ukuthi ngabe uyaqanda kumbe uyatshisa. 16  Ngakho njengoba uzikhudumalela nje ungatshisi+ futhi ungaqandi,+ ngizakukhafula uphume emlonyeni wami. 17  Wena uthi, “Nginothile,+ sengazitholela inotho njalo kangisweli lutho ngitsho” kodwa kawukwazi ukuthi uyazihawulela futhi uzwisa usizi, ungumyanga, uyisiphofu njalo unqunu, yikho 18  ngikucebisa ukuthi uthenge kimi igolide elicengwe ngomlilo ukuze unothe. Uthenge lezembatho ezimhlophe ugqoke ukuze ihlazo lobunqunu bakho lingavezwa egcekeni+ njalo uthenge lomuthi wamehlo uwuhlikihlele emehlweni akho+ ukuze ubone.+ 19  “‘Bonke engibathandayo ngiyabakhuza ngibalaye.+ Ngakho tshiseka uphenduke.+ 20  Khangela! Ngimi emnyango ngiyaqoqoda. Loba ngubani ozwa ilizwi lami abesevula umnyango ngizangena endlini yakhe ngidle laye ukudla kwantambama, laye adle lami. 21  Onqobayo+ ngizamvumela ukuthi ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi,+ njengoba lami nganqoba ngasengihlala+ loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. 22  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngiyithole iphelele.”
NgesiGrikhi, “ulamabizo amalutshwana.”
Kumbe, “ngilesule.”
Ezinye inguqulo zithi, “usilandelile isibonelo sokuqinisela kwami.”