Yeqa uye kokuphakathi

UJesu

Ngubani UJesu?

UJesu UnguNkulunkulu USomandla Yini?

UJesu wake wathi ulingana loNkulunkulu yini?

Kungani Kuthiwa UJesu YiNdodana KaNkulunkulu?

UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu njani yena engazange abe khona ngendlela abantwana abazalwa ngayo lapha emhlabeni?

Ngubani UMikhayeli Ingilosi Enkulu?

UMikhayeli ulelinye ibizo okungenzakala ukuthi yilo olijayeleyo.

Impilo KaJesu Esemhlabeni

UJesu Wazalwa Nini?

Thola ukuthi kungani iKhisimusi inanzwa mhlaka 25 December.

IBhayibhili Lithini NgoMariya?

Abanye bakholwa ukuthi uMariya wazalwa engelasono. IBhayibhili alikufundisi lokhu.

Zazingobani Izazi Ezahamba Zayabona UJesu? NguNkulunkulu Yini Owasebenzisa Inkanyezi Ukukhokhela Izazi?

Izinto ezinengi ezikhulunywa mayelana leKhisimusi azikho eBhayibhilini.

Ukufa Lokuvuswa KukaJesu

Kungani UJesu Wafa?

Abantu abanengi bayakwazi ukuthi uJesu wafa ukuze sithole ukuphila okuphakade. Kodwa ukufa kwakhe kusinceda njani?

Ilembu Lokungcwaba EliseTurin Yilo Yini Elaligoqele Isidumbu SikaJesu?

Izinto ezintathu mayelana lelembu leli zizakunceda ukuthi uthole impendulo.

Umsebenzi KaJesu Oqakathekileyo

UJesu Usisindisa Njani?

Kungani sidinga ukuthi uJesu asincengele? Ukholo yilo lodwa yini oludingakalayo ukuze sisindiswe?

Ukukholwa KuJesu Yikho Kodwa Okufunekayo Yini Ukuze Umuntu Asindiswe?

IBhayibhili lisitshela ngabanye abangasoze basindiswe lanxa bekholwa kuJesu.

Kungani Kumele Sikhuleke Ngebizo LikaJesu?

Ukukhuleka ngebizo likaJesu kutshengisa ukuthi siyamhlonipha yena loYise uJehova uNkulunkulu.