Impendulo yeBhayibhili

Izitha zikaJesu zazimcala zisithi uzenza uNkulunkulu. (UJohane 5:18; 10:30-33) Kodwa uJesu kazange azilinganise loNkulunkulu loba nini. Yikho wathi: “UBaba mkhulu kulami.”—UJohane 14:28.

Abalandeli bakaJesu babekwazi mhlophe ukuthi kalingani loYise uNkulunkulu. Ngokwesibonelo uPhawuli wathi ngemva kokuba uJesu esevusiwe, uNkulunkulu “wamphakamisa wamnika isikhundla esiphezulu kulaleso ayelaso.” Lokhu kutshengisa ukuthi uPhawuli wayekwazi ukuthi uJesu kasuye uNkulunkulu uSomandla. Aluba uJesu wayenguNkulunkulu uSomandla, wayezaphiwa ngubani isikhundla esiphezulu?—KwabaseFiliphi 2:9.