ISambulo KuJohane 4:1-11

  • Umbono wendawo kaJehova esezulwini (1-11)

    • UJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi (2)

    • Abadala abangu-24 besezihlalweni zobukhosi (4)

    • Izidalwa ezine eziphilayo (6)

4  Ngemva kwalokho ngakhangela ngabona umnyango owawuvulekile ezulwini njalo ilizwi lokuqala engalizwa likhuluma lami lalizwakala njengecilongo, lisithi: “Woza ngapha phezulu ngizakutshengisa izinto okumele zenzakale.”  Ngemva kwalokho umoya kaNkulunkulu waqalisa ukusebenza kimi, ngasengibona isihlalo sobukhosi sisendaweni yaso ezulwini futhi kwakulomuntu owayehlezi kuso.+  Lowo owayehlezi kuso wayekhazimula angathi lilitshe lejaspa+ lelitshe lesadiyasi* futhi isihlalo sobukhosi sasigonjolozelwe ngumchilowamakhosikazi owawufanana le-emeraldi.+  Isihlalo sobukhosi lesi sasigonjolozelwe yizihlalo zobukhosi ezingu-24 njalo ngabona abadala abangu-24+ behlezi kulezozihlalo zobukhosi begqoke izembatho ezimhlophe, belemiqhele yegolide emakhanda abo.  Esihlalweni sobukhosi kwakuphuma umbane+ lamazwi kanye lemidumo yezulu+ njalo kwakulezibane zomlilo eziyisikhombisa ezazibhebha phambi kwesihlalo sobukhosi. Izibane lezi zimela imimoya kaNkulunkulu eyisikhombisa.+  Phambi kwesihlalo sobukhosi kwakulento enjengolwandle lwengilazi+ njalo yayinjengelitshe lekhristali. Phakathi kwesihlalo sobukhosi* lasemaceleni aso wonke kwakulezidalwa ezine eziphilayo+ ezazigcwele amehlo phambili langemuva.  Isidalwa esiphilayo sokuqala sasinjengesilwane,+ isidalwa esiphilayo sesibili sasinjengenkunzi,+ isidalwa esiphilayo sesithathu+ sona sasilobuso obunjengobomuntu njalo isidalwa esiphilayo sesine+ sasinjengokhozi+ oluphaphayo.  Ngasinye sezidalwa ezine eziphilayo sasilempiko eziyisithupha futhi zazigcwele amehlo yonke indawo langaphansi.+ Ubusuku lemini ziqhubeka zisithi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova*+ uNkulunkulu uSomandla, lowo owayekhona lokhona lozayo.”+  Zikhathi zonke nxa izidalwa eziphilayo zikhazimulisa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, zimdumisa futhi zimbonga lowo ophila kuze kube nini lanini,+ 10  abadala abangu-24+ bayazilahla phansi phambi kwalowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, bamkhonze lowo ophila kuze kube nini lanini njalo babeka imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi bathi: 11  “Ufanele Jehova* Nkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo+ lodumo+ lamandla+ ngoba wadala zonke izinto+ njalo ngenxa yentando yakho zaba khona, zadalwa.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “lelitshe elibomvu eliligugu.”
Kumbe, “Phakathi laphakathi, lapho okwakulesihlalo sobukhosi.”