Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Ukususa Ebandleni Kuyisenzo Esitshengisa Uthando?

Kungani Ukususa Ebandleni Kuyisenzo Esitshengisa Uthando?

OMUNYE umfowethu okuthiwa nguJulian wathi, “Ngathi ngisizwa isaziso sokuthi indodana yami isisusiwe ekuhlanganyeleni, kwakungani umhlaba ungiphikile. Nguye izibulo lami. Sasizwanana kakhulu futhi sasijayele ukwenza izinto ezinengi sisonke. Wayekhule engumntwana olembeko kodwa waphonguntshintsha nje waqala ukusigilela imikhuba. Umkami wayekhala ezimathonsi, njalo lami ngangiswela lokuthi ngingamduduza njani. Sasihlala sizibuza ukuthi sehlulekile yini ukumkhulisa ngendlela eyiyo.”

Ukususwa komKhristu ekuhlanganyeleni yinto ebuhlungu sibili. Pho kungani kuthiwa kuyisenzo esitshengisa uthando? Yiziphi izizathu eziseMibhalweni ezingenza kuthathwe inyathelo elikhulu kangaka? Kanti kuyini vele okubangela ukuthi umuntu acine esesusiwe?

IZINTO EZIMBILI EZIBANGELA UKUTHI UMUNTU ASUSWE

Nxa umuntu onguFakazi kaJehova obhaphathiziweyo esuswa uyabe enze izinto ezimbili. Okokuqala, uyabe enze isono esikhulu. Okwesibili, uyabe engaphendukanga esonweni sakhe.

UJehova uyakwazi ukuthi siyaphambanisa ngoba singabantu abalesono kodwa ukhangelele ukuthi silandele imilayo yakhe engcwele. Ngokwesibonelo, ugcizelela ukuthi singaqali ukwenza izono ezinkulu njengokuziphatha kubi kwezemacansini, ukukhonza izithombe, ubusela, ubuqili, ukubulala kanye lokusebenzelana lamadimoni.1 Khor. 6:9, 10; Isam. 21:8.

Izimiso zikaJehova ezihlanzekileyo kazinzima kakhulu njalo zivikela thina. Sonke siyakufuna ukuhlala labantu abalokuthula, abaziphatha kuhle njalo abathembekileyo. Banjalo abafowethu labodadewethu esikhonza labo ngenxa yokuthi sonke sathi sizinikela kuJehova samthembisa ukuthi sizalandela imilayo eseLizwini lakhe.

Kodwa kuyini okwenzakalayo nxa umKhristu obhaphathiziweyo angenza isono esikhulu ngenxa yokunqotshwa yizifiso zenyama? Ezinye izinceku zikaJehova zasendulo ezithembekileyo zake zenza izono ezinkulu kodwa uNkulunkululu kazange ahle azilahlele iganga. Omunye owakwenzayo lokhu yiNkosi uDavida. Lanxa yaphinga yaphinda yabulala, umphrofethi uNathani wathi kuyo: “UJehova usesusile isono sakho.”2 Sam. 12:13.

UNkulunkulu wamthethelela uDavida ngoba waphenduka ngenhliziyo yonke. (Hubo. 32:1-5) Lalamuhla, inceku kaJehova isuswa kuphela nxa ingaphenduki kumbe iqhubeka isenza okubi. (ImiSeb. 3:19; 26:20) Yikho-ke nxa ikhomithi yokwahlulela ibona ukuthi umuntu kazisoli futhi kaphenduki, kuyabe sekumele imsuse ebandleni.

Ekuqaliseni singabona angani umuntu owonileyo bekungamelanga asuswe kumbe sicabange ukuthi kaphathwanga kuhle. Lokhu kungenzakala ikakhulu nxa siyizihlobo zakhe kumbe singabangane. Kodwa iLizwi likaJehova lilazo izizathu ezilengqondo ezingasisiza ukuthi sikholwe ukuthi ukumsusa kutshengisa ukuthi uyathandwa.

 UKUSUSA UMUNTU EBANDLENI KUNCEDA NGANI?

UJesu wathi “ukuhlakanipha kuyaziveza ukuqonda kwakho ngezenzo zakho.” (Mat. 11:19) Ukususa umuntu ongaphendukiyo yikuhlakanipha sibili ngoba kuyanceda kakhulu. Ake sibone ukuthi kunceda ngani:

Ukususa owonileyo kwenza ukuthi ibizo likaJehova lihlonitshwe. Esikwenzayo kungalingcolisa ibizo likaJehova kumbe kwenze ukuthi lihlonitshwe ngoba sibizwa ngalo. (Isaya. 43:10) Phela okwenziwa ngumntwana kungenza abazali bakhe bahlonitshwe kumbe bayangeke. Yikho-ke ukuthi abantu bazamhlonipha yini uJehova kumbe kabasoze bamhloniphe kungaya ngokuthi abantu ababizwa ngebizo lakhe baziphatha njani. Ibizo likaNkulunkulu liyahlonitshwa nxa abantu bakhe bezama ukusebenzisa izimiso zakhe ekuphileni kwabo. Langesikhathi sikaHezekheli abantu bezizweni babekwazi ukuthi amaJuda ayengabantu bakaJehova. Ngakho-ke indlela amaJuda ayeziphatha ngayo yayingenza ukuthi bamsole.Hez. 36:19-23.

Nxa singenza izinto ezimbi siyabe singcolisa ibizo likaNkulunkulu elingcwele. Umphostoli uPhetro waxwayisa amaKhristu wathi: “Njengabantwana abalalelayo lingavumeli izinkanuko ezimbi elalilazo lingakazi. Kodwa njengoba lowo owalibizayo engcwele, ngakho yibani ngcwele kukho konke elikwenzayo; ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘Yibani ngcwele ngoba mina ngingcwele.’ ” (1 Phet. 1:14-16) Ukuziphatha kuhle lokuba ngcwele kwenza ukuthi ibizo likaNkulunkulu lihlonitshwe.

Kodwa nxa uFakazi kaJehova esenza izinto ezimbi kumele ukuthi abangane bakhe kanye labanye ajayelene labo bacina sebekwazi. Yikho ukumsusa ebandleni kutshengisa ukuthi abantu bakaJehova bahlanzekile njalo balandela imilayo eseMibhalweni ukuze bahlale bengcwele. Elizweni laseSwitzerland enye indoda yafika eWolu yoMbuso yatshela abazalwane ukuthi layo yayisifuna ukuba lilunga lebandla. Udadewabo wayesusiwe ebandleni ngenxa yokuziphatha okubi. Yabatshela ukuthi ifuna ukuba lilunga lenhlanganiso “engakuthathi lula ukuziphatha okubi.”

Ukususa umuntu ebandleni kwenza ukuthi ibandla lobuKhristu lihlale lihlanzekile. Umphostoli uPhawuli waxwayisa abaseKhorinte ngengozi yokuyekela abantu abenza izono ngabomo beqhubeka besebandleni. Wathi abantu laba babengonakalisa ibandla njengemvubelo ekhukhumalisa yonke inhlama. Wathi: “Imvubelo encane ibilisa inhlama yonke.” Waphinda wabaxwayisa wathi: “Mxotsheni umuntu omubi phakathi kwenu.”1 Khor. 5:6, 11-13.

Ekuqaliseni “umuntu omubi” uPhawuli ayekhuluma ngaye wayezenzela isono cala celeni. Lamanye amalunga ebandla ayeseze esithi akulanto embi ngalokho ayekwenza. (1 Khor. 5:1, 2) Ngabe umuntu lo wayekelwa esenza isono esesabeka kangaka, engxenye amanye amaKhristu lawo ayezacina esehugwa yimikhuba emibi yabantu bedolobho lelo ababengaziphathanga. Kuyakhanya-ke ukuthi ukuyekela umuntu esenza izono ngabomo kwenza abanye bayithathe kancane imilayo kaNkulunkulu. (UmTshu. 8:11) Okubi kakhulu yikuthi izoni ezingaphendukiyo zingaba ‘ngamadwala afihleke ngaphansi kwamanzi’ okutshengisa ukuthi izoni lezi zingacina seziyingozi, zibhidlize ukholo lwabanye ebandleni.Jud. 4, 12NW.

Ukususa umuntu owonileyo ebandleni kungenza ukuthi antshintshe.  UJesu wake wakhuluma ngendaba yendodana yolahleko eyasuka emzini kayise yayachitha inotho yayo ngempilo yokuxhwala. Indodana le yayifunda ivaliwe, yabona ukuthi ukuphila ingekho emzini kayise kwakubuhlungu futhi kungasizi ngalutho. Kodwa ngokuya kwesikhathi kwathi dlwe, yaphenduka njalo yabona kungcono ukuthi ibuyele ngakibo. (Luk. 15:11-24) Indlela uyise athokoza ngayo lapho indodana yakhe iphenduka isinceda ukuthi sibone ukuthi uJehova uzwa njani nxa isoni siphenduka. Uthi: “Kangithokozi ngokufa kwababi, kodwa ukuba baphenduke ezindleleni zabo baphile.”Hez. 33:11.

Abasusiweyo labo bangacina bebona ukuthi balahlekelwe kakhulu ngoba bayabe bengasekho ebandleni lapho okulabafowabo labodadewabo. Izono zabo zingenza ukuthi behlelwe yizinto ezibuhlungu futhi lokhu kungenza ukuthi baphenduke. Kanti njalo nxa bekhumbula ukuthi babejabula njani besalobuhlobo obuhle loJehova labantu bakhe, bangacina bentshintsha.

Kudingakala uthando ukuze kuncedwe umuntu owonileyo njalo akumelanga ayekelelwe. Umhubi uDavida wathi: “Ake ngitshaywe ngumuntu olungileyo—kungumusa; kake angikhuze—kungamafutha ekhanda lami.” (Hubo. 141:5) Nanku umzekeliso  ongasinceda ukuthi sizwisise: Ake sithi umuntu udla inyama ibisimkhama. Usevalekile njalo kasenelisi ukuphefumula lokukhuluma. Nxa angaswela umuntu ongamnceda masinyane, angafa. Kusenjalo umngane wakhe uyamtshaya emhlana loba esifubeni ukuze iphume. Nxa emtshaya kungaba buhlungu sibili kodwa kungasindisa impilo yakhe. Yikho uDavida wakunanzelela ukuthi lanxa umuntu olungileyo wayengamqondisa ngendlela ebuhlungu, kwakunceda yena.

Izikhathi ezinengi ukususa umuntu yikho okuyabe kudingeka ukuze antshintshe. Indodana kaJulian esikhulume ngaye phezulu yakubona lokhu. Kwathi sekudlule iminyaka engaba litshumi isusiwe, yantshintsha ukuphila kwayo yasiphenduka ebandleni. Sikhuluma nje isingumdala webandla. Ithi, “Ukususwa kwenza ngabona ukuthi impilo yokuxhwala ibuhlungu. Kwanginceda kakhulu.”Heb. 12:7-11.

UKUPHATHA ABASUSIWEYO NGENDLELA ETSHENGISA UKUTHI SIYABATHANDA

Ukususwa komuntu ekuhlanganyeleni kumehlukanisa loJehova, kodwa kumele sikhumbule ukuthi akugobo lingeqondiswe. Sonke kukhona esingakwenza ukuze sibe leqiniso lokuthi ukususwa kuyasinceda isoni.

Abaphendukayo bayancediswa ukuthi babuyele kuJehova

Abadala abaphiwe umsebenzi obuhlungu wokutshela umuntu ongaphendukiyo ukuthi usesusiwe bayazama ukuba lothando njengoJehova. Nxa bemtshela isinqumo sabo, bayamchasisela ngomusa langendlela ecacileyo ukuthi yiziphi izinto angazenza ukuze abuyiselwe ebandleni. Kwezinye izikhathi nxa bebona ukuthi osusiweyo wenza izinto ezitshengisa ukuthi uyantshintsha, bangabe bemvakatshela besiyamkhumbuza ukuthi angenzani ukuze aphenduke kuJehova. *

Amalunga emuli ayabe etshengisa ukuthi ayalithanda ibandla lokuthi ayamthanda osusiweyo nxa ehlonipha isinqumo sokuthi umuntu usesusiwe. UJulian uthi, “Wayelokhu engumntanami sibili, kodwa indlela ayephila ngayo yayisisehlukanisile.”

Bonke abasebandleni bangatshengisa ukuthi balothando olusekelwe ezimisweni ngokungaxoxi lomuntu osusiweyo kanye lokungamkhulumisi. (1 Khor. 5:11; 2 Joh. 10, 11) Nxa besenza lokhu bayabe besekela isijeziso uJehova asinike umuntu lo esebenzisa abadala. Ibandla akumelanga liphathe imuli yomuntu osusiweyo angani layo isisusiwe ekuhlanganyeleni kodwa kumele litshengise ukuthi liyayithanda kakhulu njalo kufanele liyisekele ngesikhathi leso isebuhlungwini.Rom. 12:13, 15.

UJulian esike sakhuluma ngaye ugoqa indaba yakhe esithi, “Ukususwa ekuhlanganyeleni yinto eqakathekileyo esinceda ukuthi silandele izimiso zikaJehova ezimpilweni zethu. Ngokuya kwesikhathi kuyanceda kakhulu lanxa kubuhlungu. Ngabe ngayithatha lula imikhuba emibi yendodana yami, ngabe kayizange intshintshe impilo yayo.”

^ ndima 24 Khangela iNqabayokulinda ka-April 15, 1991, amakhasi 21-23.