Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UYAFUNA YINI UKUFUNDA IBHAYIBHILI?

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?
  • Siphilelani?

  • Kungani sihlupheka futhi sisifa?

  • Impilo yethu izake intshintshe yini?

  • UNkulunkulu ulendaba lami yini?

Abantu abanengi emhlabeni wonke bazibuza imibuzo le. Mhlawumbe lawe iyakuhlupha. Kodwa ungazithola yini izimpendulo?

Abantu abanengi bangaphendula besithi ziyatholakala sibili ngoba sebazithola izimpendulo ezibasuthisayo eBhayibhilini. Uyafisa yini ukufunda iBhayibhili? Nxa ufisa ukufunda, oFakazi bakaJehova * bangakuncedisa mahala ukuthi ulifunde.

Kodwa abanye bathi kabalasikhathi sokulifunda iBhayibhili. Abanye bathi kunzima ukulizwisisa futhi abanye bayabe bebona angani bangazethesa umthwalo ozabahlupha phambili. Lanxa kunjalo, bakhona abavumela phezulu nxa bephiwa ithuba lokufunda iBhayibhili. Ake sibone izibonelo ezilutshwana:

  • “Ngangena insonto yamaKatolika kanye lamanye aphuma ensontweni yamaKatolika, ngayangena lenkolo yesiSikh, ngaba ngumBuddha njalo ngafundela ezokholo eyunivesithi. Kodwa ngangingazitholi izimpendulo zemibuzo yami ephathelane loNkulunkulu. Ngelinye ilanga omunye uFakazi kaJehova wafika lapho engangihlala khona. Ngamangaliswa yizimpendulo ayengipha zona ezazivela eBhayibhilini, ngasengivuma ukulifunda.”—UGill wase-England.

  • “Ngangizibuza imibuzo eminengi mayelana lempilo njalo izimpendulo engangiziphiwa ngumfundisi wensonto yami zazingitshiya ngilengile. Kodwa omunye uFakazi kaJehova waphendula imibuzo yami esebenzisa iBhayibhili kuphela. Wathi engibuza ukuthi ngiyafuna yini ukufunda okunengi, ngahle ngavuma.”—UKoffi waseBenin.

  • “Ngangifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani emuntwini nxa engafa futhi ngangikholwa ukuthi abafileyo bangabahlupha abantu abaphilayo. Lanxa kunjalo ngangifisa ukwazi ukuthi iBhayibhili lona lithini. Yikho ngaqalisa ukufunda iBhayibhili lomngane wami owayenguFakazi.”—UJosé waseBrazil.

  • “Ngangizama ukulibala iBhayibhili kodwa ngangingalizwisisi. Ngelinye ilanga ngavakatshelwa ngoFakazi bakaJehova bangicacisela ezinye iziphrofetho eziseBhayibhilini. Ngahle ngafisa ukwazi ukuthi kuyini okunye abangangifundisa khona.”—UDennize waseMexico.

  • “Ngangizibuza ukuthi kambe uNkulunkulu ulendaba lami yini, ngasengithandaza kuNkulunkulu okukhulunywa ngaye eBhayibhilini. Ngelanga elilandelayo oFakazi bafika endlini yami, njalo ngavuma ukufunda labo iBhayibhili.”—U-Anju waseNepal.

Abantu laba basikhumbuza amazwi kaJesu athi: “Babusisiwe abampofu emoyeni.” (UMathewu 5:3) Sonke sazalwa silesifiso sokufuna ukwazi uNkulunkulu. Nguye yedwa ongasenza simazi, njalo usebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili ukuze asincedise.

Manje isifundo seBhayibhili senziwa njani? Kungakunceda ngani ukulifunda? Izimpendulo sizazithola esihlokweni esilandelayo.

^ ndima 8 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.