U-Isaya 43:1-28

  • UJehova uphinda abuthanise abantu bakhe (1-7)

  • Onkulunkulu bayathonisiswa (8-13)

    • “Lingofakazi bami” (10, 12)

  • Ukukhululwa eBhabhiloni (14-21)

  • “Kasihlafune udaba esimangalelana ngalo” (22-28)

43  Nanku okutshiwo nguJehova,UMdali wakho wena Jakhobe, yena owakubumbayo, wena Israyeli:+ “Ungesabi ngoba sengikuhlengile.+ Sengikubize ngebizo lakho. Wena ungowami.   Lapho udabula emanzini amanengi ngizabe ngilawe,+Lalapho uchapha imifula ayisoze ikukhukhule.+ Lapho uhamba phakathi komlilo awusoze utshe,Ilangabi kalisoze likuhaqaze.   Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wakho,ONgcwele ka-Israyeli, uMsindisi wakho. Senginikele iGibhithe ukuthi ibe yinhlawulo yakho,Nganikela ngeTopiya leSebha ukuze uhlengwe.   Waba ligugu kimi,+Waphiwa udumo njalo ngikuthandile.+ Ngakho ngizanikela abantu ukuze ngikusindise,Nginikele langezizwe ukuze ngihlenge impilo yakho.   Ungesabi ngoba ngilawe.+ Ngizaletha abantwabakho bevela* empumalanga,Ngizalibuthanisa ndawonye kusukela entshonalanga.+   Inyakatho ngizakuthi kuyo, ‘Bayekele bahambe,’+ Ngitshele leningizimu ngithi, ‘Ungabavimbeli. Lethani amadodana ami asezindaweni ezikhatshana kanye lamadodakazi ami asemikhawulweni yomhlaba,+   Wonke umuntu obizwa ngebizo lami,+Engamdalela inkazimulo yami,Engambumbayo njalo ngamenza.’+   Lethani abantu abayiziphofu lanxa belamehlo,Abayizacuthe lanxa belendlebe.+   Zonke izizwe kazibuthane endaweni eyodwa,Abantu bonke kababuthane ndawonye.+ Ngubani phakathi kwabo ongakukhuluma lokhu? Ngubani kubo ongenza sizwe izinto zakuqala?*+ Kabalethe ofakazi babo ukuze kukhanye ukuthi baqinisile,Abanye labo kabezwe bathi, ‘Liqiniso sibili.’”+ 10  “Lingofakazi bami,”+ kutsho uJehova,“Inceku yami engiyikhethileyo,+Ukuze likwazi njalo likholwe kimi,*Lizwisise lokuthi angitshintshi.+ Ngaphambi kwami kakho uNkulunkulu owayekhona,Langemva kwami kakho omunye oseke waba khona.+ 11  Mina, mina uqobo nginguJehova+ njalo akula omunye umsindisi ngaphandle kwami.”+ 12  “Yimi engabikayo, ngasindisa njalo ngenza kwaziwaNgesikhathi kungela loyedwa unkulunkulu wezizweni phakathi kwenu.+ Yikho lingofakazi bami,” kutsho uJehova, “njalo mina nginguNkulunkulu.+ 13  Kanti njalo angisoze ngitshintshe,+Kakho ongahluthuna loba yini esesandleni sami.+ Nxa sengisenza okuthile ngubani ongakuvimba?”+ 14  Nanku okutshiwo nguJehova, uMhlengi wakho,+ oNgcwele ka-Israyeli:+ “Ngizathumela ibutho eBhabhiloni ngisenzela lina futhi ngizawisela phansi imigoqo yamagedi,+AmaKhaledi azakhala kabuhlungu ngenxa yosizi esemikhunjini yawo.+ 15  NginguJehova, oNgcwele wenu,+ uMdali ka-Israyeli+ njalo ngiyiNkosi yenu.”+ 16  Nanku okutshiwo nguJehova,Yena ovula indlela elwandleAvule lomgwaqo emanzini ageleza ngamandla,+ 17  Okhipha inqola yempi kanye lebhiza,+Akhiphe ibutho kanye lamaqhawe alamandla: “Bazalala bangavuki,+ Bacitshwe njengentambo yesibane ebhebhayo.” 18  “Lingakhumbuli izinto zakuqala,Lingabi lilokhu licabanga ngezinto ezenzakala kudala. 19  Khangelani! Sengisenza okutsha,+Lakhathesi sekuqalisile ukwenzakala. Kanti alikuboni yini? Ngizavula indlela endaweni eyinkangala,+Lemifula endaweni elugwadule.+ 20  Inyamazana zeganga zizangipha udumo,Amakhanka lezintshe lakho kuzangipha udumo,Ngoba ngenza kube lamanzi enkangala,Kanye lemifula ezindaweni ezilugwadule,+Ukuze abantu bami abakhethiweyo+ banathe, 21  Abantu engazibumbela bonaUkuze bangidumise.+ 22  Kodwa kawuzange ungibize, wena Jakhobe,+Ngenxa yokuthi wawusudiniwe ngami, wena Israyeli.+ 23  Kawuzange ungiphathele izimvu zomnikelo wakho wokutshiswa ogcweleyo,Kawuzange ungikhazimulise ngemihlatshelo yakho. Angizange ngikubambe ngamandla ukuthi ungiphathele isipho,Kangizange ngikudine ngokukutshela ukuthi ungilethele inhlaka yokwenza impepha.+ 24  Kawuzange ungithengele umhlanga onukelelayo* ngemali yakho,Kawuzange ungenze ngisuthiseke ngamafutha emihlatshelo yakho.+ Kodwa wangithwalisa nzima ngezono zakhoWangidinisa ngamacala akho.+ 25  Mina, mina uqobo yimi engizesulayo iziphambeko zakho*+ ngenxa yebizo lami,+Njalo kangisoze ngizikhumbule izono zakho.+ 26  Ngikhumbuza; kasihlafune udaba esimangalelana ngalo,Landisa eyakho indaba ukuze utshengise ukuthi awulacala. 27  Ukhokho wakho wokuqala wona,Abakhulumeli* bakho bangihlamukele,+ 28  Ngakho ngizangcolisa izikhulu zendawo engcwele,Ngizakwenza ukuthi uJakhobe atshabalaliswe,Ngenze u-Israyeli athukwe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “inzalo yakho ivela.”
Lapha kutshiwo izinto ezizakuza kuqala esikhathini esizayo.
Kumbe, “lingithembe.”
Akwaziwa ukuthi ibizo lomhlanga lo eliqondileyo yiliphi sibili.
Kumbe, “izenzo zakho zokuhlamuka.”
Kungenzeka kutshiwo abafundisi boMthetho.