IVangeli Elabhalwa NguMathewu 11:1-30

  • UJohane uMbhabhathizi uyanconywa (1-15)

  • Isizukulwane esingalaleliyo siyalahlwa (16-24)

  • UJesu udumisa uYise ngoba ukhetha abathobekileyo (25-27)

  • Ijogwe likaJesu liyaphumuza (28-30)

11  UJesu wathi eseqedile ukutshela abafundi bakhe abangu-12 okwakumele bakwenze, wasuka waya kwamanye amadolobho ukuze ayefundisa futhi atshumayele kuwo.+  UJohane wathi esejele+ wezwa ngemisebenzi kaKhristu, wasethuma abafundi bakhe+  ukuthi bayembuza bathi: “Unguye yini ozayo kumbe kufanele silindele omunye?”+  UJesu wabaphendula wathi: “Hambani liyetshela uJohane elikubonayo lelikuzwayo:+  Iziphofu sezibona,+ izigoga sezihamba, abalobulephero+ bayahlanjululwa, izacuthe sezisizwa, abafileyo bayavuswa futhi abayanga batshelwa izindaba ezinhle.+  Uyathokoza lowo ongasitholiyo isizatho sokukhubeka ngami.”+  Abafundi bakaJohane bathe sebesukile, uJesu waqalisa ukukhuluma labantu ngoJohane esithi: “Lasuka lisiyabonani enkangala?+ Umhlanga ophetshulwa ngumoya?+  Pho lalisiyabonani? Indoda egqoke izembatho ezibutshelezi?* Phela abagqoka izembatho ezibutshelezi basezindlini zamakhosi.  Manje lalisiyabonani? Umphrofethi yini? Ye, ungumphrofethi sibili futhi uqakatheke kulabo bonke abaphrofethi.+ 10  Nguye okubhalwe ngaye ukuthi: ‘Ngithuma isithunywa sami phambi kwakho, sizalungisa indlela yakho wena ungakafiki!’+ 11  Ngiqinisile ngithi kini, kwabazelwe ngabesifazana akukabi loyedwa omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi, kodwa omncane eMbusweni wamazulu mkhulu kulaye.+ 12  Kusukela ezinsukwini zikaJohane uMbhabhathizi kuze kube khathesi, abantu bebezama ngamandla wonke ukuthola uMbuso wezulu futhi labo abaphikelelayo bayawuthola.+ 13  Phela bonke abaPhrofethi kanye loMthetho baphrofetha kwaze kwafika uJohane.+ 14  Kungelani ukuthi liyakukholwa yini lokhu kumbe alikukholwa, yena nguye ‘u-Elija okwathiwa uzabuya.’+ 15  Olendlebe kalalele. 16  “Isizukulwane lesi ngingasifanisa lobani?+ Sifanana labantwana abancane abahlezi emakethe, abamemeza abadlala labo 17  besithi: ‘Silitshayele ifluthi kodwa alizange ligide, sakhala kodwa alizange litshaye izifuba zenu lilila.’ 18  UJohane laye kadli futhi kanathi kodwa abantu bathi, ‘Uledimoni.’ 19  INdodana yomuntu yona iyadla njalo iyanatha+ kodwa abantu bathi, ‘Khangelani! Indoda eyisihwaba, ephilela ukunatha iwayini lengumngane wabathelisi lezoni.’+ Lanxa kunjalo, ukuhlakanipha kukhanya ngemisebenzi yakho* ukuthi kulungile.”+ 20  Waqalisa ukusola amadolobho ayefike wenza kuwo izimangaliso zakhe ezinengi ngoba abantu bakhona babengaphendukanga. Wathi: 21  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhethisayida! Ngoba aluba izimangaliso ezenzakala kini zazenzakale eThire leSidoni, ngabe abantu balapho kudala baphenduka bagqoka izembatho zamasaka futhi bahlala emlotheni.+ 22  Kodwa ngithi kini, okuzalehlela ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kunzima kakhulu kulalokho okuzakwehlela iThire leSidoni.+ 23  Lawe Khaphenawume,+ uzaphakanyiselwa ezulwini yini? Hatshi! Uzakwehlela engcwabeni+ ngoba aluba izimangaliso ezenzakala kuwe zazenzakale eSodoma, ngabe ilokhu ikhona kuze kube lamuhla. 24  Kodwa ngithi kuwe, okuzakwehlela ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kunzima kakhulu kulalokho okuzakwehlela idolobho leSodoma.”+ 25  Ngalesosikhathi uJesu wathi: “Ngikudumisa phambi kwabo bonke Baba, Nkosi yezulu lomhlaba ngoba izinto lezi uzifihlele abahlakaniphileyo labafundileyo, waziveza ebantwaneni abancane.+ 26  Awu Baba, le yiyo indlela ofuna kube yiyo.” 27  UJesu waqhubeka wathi: “UBaba usengiphe zonke izinto.+ Akulamuntu oyazi ngokugcweleyo iNdodana ngaphandle kukaBaba,+ futhi kakho omazi ngokugcweleyo uBaba ngaphandle kweNdodana lalowo iNdodana efuna ukumveza kuye.+ 28  Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizaliphumuza.* 29  Thwalani ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni.+ Lingenza njalo lizathola ukuphumula 30  ngoba ijogwe lami lilula, lomthwalo wami awusindi.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ezilohlonzi.”
Kumbe, “ngempumela yakho.”
Kumbe, “ngizalivuselela.”