Impendulo yeBhayibhili

Abalobi beBhayibhili abanengi baveza ukuthi ababekubhala kwakuvela kuNkulunkulu. Nanzi ezinye izibonelo:

  • INkosi uDavida: “Umoya kaJehova wakhuluma ngami, ilizwi lakhe laliselimini lwami.”—2 USamuyeli 23:1, 2.

  • Umphrofethi u-Isaya: “Lokhu yikho okutshiwo nguJehova, uJehova uSomandla.”—U-Isaya 22:15.

  • Umphostoli uJohane: “Isambulo sikaJesu Khristu, asiphiwa nguNkulunkulu.”—ISambulo 1:1.