Eyokuqala EkaPhetro 1:1-25

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Ukuzalwa kutsha ukuze sibe lethemba eliphilayo (3-12)

  • Libe ngcwele njengoba lingabantwana abalalelayo (13-25)

1  Mina Phetro umphostoli+ kaJesu Khristu, kini zakhamizi zesikhatshana ezisabalele ePhontusi, leGalathiya, leKhaphadokhiya,+ le-Asiya kanye leBhithiniya, ezikhethwe  ngokuvumelana lalokho uNkulunkulu uBaba ayevele esekwazi+ langokungcweliswa ngomoya,+ ehlose ukuthi libe ngabalalelayo futhi abafafazwe ngegazi likaJesu Khristu:+ Umusa omkhulu lokuthula akwandiswe kini.  Kadunyiswe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Khristu ngoba ngesihawu sakhe esikhulu wasenza sazalwa kutsha+ ukuze sibe lethemba eliphilayo+ ngokuvuswa kukaJesu Khristu kwabafileyo+  futhi sibe lelifa elingaboliyo, elingonakaliyo lelingabuniyo.+ Ligcinelwe lina emazulwini,+  lina elilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngenxa yokholo lwenu, lilondolozelwa insindiso elungiselelwe ukuvezwa ngesikhathi sokucina.  Ngenxa yalokho, liyathokoza kakhulu lanxa okwakhathesi kumele lihlupheke okwesikhatshana ngenxa yezilingo ezitshiyeneyo+  ukuze ukholo lwenu oluhlolwe ngendlela le*+ futhi oluligugu elikhulu ukwedlula igolide elitshabalalayo lanxa lihlolwe* ngomlilo, lulenze lithole udumo lenkazimulo lokuhlonitshwa ekwembulweni kukaJesu Khristu.+  Lanxa lingazange limbone liyamthanda. Lakhathesi alimboni kodwa litshengisa ukuthi lilokholo kuye njalo lilentokozo enkulu engachasisekiyo futhi emangalisayo,  njengoba lithola insindiso yenu,*+ eyiyo inhloso yenu yokuba lokholo. 10  Abaphrofethi abaphrofetha mayelana lomusa omkhulu owawuzakwenzelwa lina babuzisisa ngensindiso le futhi bachwayisisa ngayo.+ 11  Umoya owawuphakathi kwabo wawuvele wafakaza ngenhlupho ezazizakwehlela uKhristu+ langenkazimulo eyayizalandela. Yikho baqhubeka behlolisisa ukuthi kuyini okwakuzakwenzakala kuKhristu+ lokuthi kwakuzakwenzakala ngasiphi isikhathi loba ngayiphi inkathi. 12  Kwavezwa kubo ukuthi babengazisebenzeli bona kodwa babesebenzela lina, bekhuluma ngalokho eselikuzwe kulabo abatshumayela izindaba ezinhle kini belomoya ongcwele ovela ezulwini.+ Izingilosi ziyafisa kakhulu ukuzizwisisa izinto lezi. 13  Ngakho lungiselelani ingqondo zenu ukwenza umsebenzi omkhulu+ njalo ligcine ingqondo zenu zisebenza kuhle,+ libeke ithemba lenu emuseni omkhulu elizawulethelwa ekwembulweni kukaJesu Khristu. 14  Njengoba lingabantwana abalalelayo, yekelani ukubunjwa yizifiso elalilazo lingakabi lolwazi 15  kodwa libe ngcwele kukho konke ukuziphatha kwenu+ njengaye oNgcwele owalibizayo 16  ngoba kubhaliwe ukuthi: “Kumele libe ngcwele ngoba mina ngingcwele.”+ 17  Nxa libiza uBaba owahlulela umsebenzi womuntu ngamunye engabandlululi,+ ziphatheni ngendlela etshengisa ukuthi liyamesaba+ ngesikhathi liyizakhamizi zesikhatshana 18  ngoba liyakwazi ukuthi lanxa lakhululwa endleleni yenu yokuphila engancedi ngalutho elayitshiyelwa ngokhokho benu,* alikhululwanga* ngezinto ezonakalayo,+ ezinjengesiliva loba igolide. 19  Kodwa lakhululwa ngegazi eliligugu+ elinjengelemvana engelasici lemsulwa,+ igazi likaKhristu.+ 20  Lanxa wayevele esesaziwa umhlaba ungakasungulwa,+ wabonakaliswa ekucineni kwezikhathi ngenxa yenu.+ 21  Ngaye liyakholwa kuNkulunkulu+ owamvusa kwabafileyo+ wamupha inkazimulo+ ukuze ukholo lwenu lethemba lenu kube kuNkulunkulu. 22  Njengoba selizihlambululile ngokulalela iqiniso, osekwenze laba lothando lobuzalwane olungelakuzenzisa,+ thandanani kakhulu ngenhliziyo yonke.+ 23  Phela kasebenzisanga inhlanyelo ebolayo lapho esenza ukuthi lizalwe kutsha+ kodwa wasebenzisa inhlanyelo engaboliyo,*+ ngelizwi likaNkulunkulu ophilayo okhona kuze kube nini lanini+ 24  ngoba “bonke abantu banjengotshani njalo yonke inkazimulo yabo injengokuqhakaza kwamaluba eganga. Utshani buyabuna, iluba likhithike 25  kodwa ilizwi likaJehova* lihlala kuze kube nini lanini.”+ “Ilizwi” lelo zindaba ezinhle ezatshunyayelwa kini.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “olwenelise ukudlula ebunzimeni.”
Kumbe, “licengwe.”
Kumbe, “yemiphefumulo yenu.”
Kumbe, “lisiko lenu.”
Kumbe, “alihlawulelwanga; alihlengwanga.”
Lapha kutshiwo inhlanyelo eveza abantwana kumbe ethelayo.