ISambulo KuJohane 21:1-27

  • Izulu elitsha lomhlaba omutsha (1-8)

    • Ukufa ngeke kusabakhona (4)

    • Izinto zonke zenziwa zibe zintsha (5)

  • IJerusalema Elitsha liyachasiswa (9-27)

21  Ngasengibona izulu elitsha lomhlaba omutsha+ ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwasekudlulile+ njalo lolwandle+ lwalungasekho.  Ngabona ledolobho elingcwele, iJerusalema Elitsha, lisehla livela ezulwini kuNkulunkulu+ lilungiswe njengomakoti ocecele umkakhe.+  Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi: “Khangela! Itende likaNkulunkulu lisebantwini, uzahlala labo njalo bazakuba ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uzakuba labo.+  Uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo.+ Ukufa akusoze kuphinde kubekhona,+ loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu ngeke kusabakhona.+ Izinto ebezisenzakala sezidlulile.”  Lowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi+ wathi: “Khangela! Ngenza izinto zonke zibe zintsha.”+ Waphinda wathi: “Bhala ngoba amazwi la athembekile futhi aliqiniso.”  Wasesithi kimi: “Sekwenzakele! Mina ngingu-Alfa lo-Omega,* isiqalo lesiphetho.+ Loba ngubani owomileyo ngizamnika mahala* amanzi omthombo wamanzi okuphila.+  Loba ngubani onqobayo uzakudla ilifa lakho konke lokhu futhi ngizakuba nguNkulunkulu wakhe, yena abe yindodana yami.  Kodwa abantu abangamagwala, labangelakholo,+ labangcole okwenyanyekayo, lababulali,+ labayizifebe*+ labasebenzelana lamadimoni, labakhonza izithombe, labo bonke abaqamba amanga,+ isabelo sabo sizakuba sechibini elivutha umlilo lesalufa.+ Lokhu kutsho ukufa kwesibili.”+  Enye yezingilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa eyayigcwele inhlupho zokucina eziyisikhombisa+ yafika yathi kimi: “Woza ngizakutshengisa umakoti, inkosikazi yeMvana.”+ 10  Ngakho yangithwala ngamandla omoya yangisa entabeni enkulu futhi ende, yasingitshengisa idolobho elingcwele iJerusalema, lisehla livela ezulwini kuNkulunkulu+ 11  lilenkazimulo kaNkulunkulu.+ Ukukhazimula kwalo kwakunjengokwelitshe eliligugu ukwedlula wonke, angathi lilitshe lejaspa elicazimula njengekhristali ekhanyiselayo.+ 12  Lalilomduli omkhulu futhi omude kakhulu, lilamagedi alitshumi lambili njalo kwakulezingilosi ezilitshumi lambili kulawomagedi. Emagedini la kwakubhalwe amabizo ezizwana ezilitshumi lambili zamadodana ako-Israyeli. 13  Empumalanga kwakulamagedi amathathu, enyakatho kulamagedi amathathu, eningizimu lakho kulamagedi amathathu, lasentshonalanga kulamagedi+ amathathu. 14  Umduli wedolobho wawulamatshe ayisisekelo alitshumi lambili futhi phezu kwawo kwakulamabizo alitshumi lambili abaphostoli+ beMvana abalitshumi lambili. 15  Ingilosi eyayikhuluma lami yayithwele umhlanga wegolide ukuze ilinganise ngawo idolobho kanye lamagedi alo lomduli walo.+ 16  Idolobho lelo liyalingana amacele womane njalo ubude balo bulingana lobubanzi balo. Yalilinganisa idolobho ngomhlanga, laba ngamastadiya angu-12 000,* ubude lobubanzi balo kanye lokuphakama kwalo kuyalingana konke. 17  Yalinganisa umduli walo waba zingalo ezingu-144* ngokulinganisa komuntu, okufanana lokulinganisa kwengilosi. 18  Umduli wawenziwe ngejaspa+ njalo idolobho laliligolide elicengekileyo, linjengengilazi ekhanyiselayo. 19  Izisekelo zomduli wedolobho zaziceciswe ngayo yonke imihlobo yamatshe aligugu: Isisekelo sokuqala sasiyijaspa, esesibili siyisafire, esesithathu siyikhalisedoni, esesine siyi-emeraldi, 20  esesihlanu siyisadonikisi, esesithupha siyisadiyusi, esesikhombisa siyikhrisolithe, esesi-8 siyibherili, esesi-9 siyithophazi, esesi-10 siyikhrisophirase, esesi-11 siyihiyasinte, esesi-12 siyi-amethisithi. 21  Amagedi angu-12 ayengamaphareli angu-12, igedi ngalinye lenziwe ngephareli elilodwa. Umgwaqo omkhulu wedolobho wawuligolide elicengekileyo, unjengengilazi ekhanyiselayo. 22  Angizange ngibone ithempeli kulo ngoba uJehova* uNkulunkulu uSomandla+ ulithempeli lalo, leMvana ilithempeli lalo. 23  Idolobho lelo kalidingi langa loba inyanga ukuthi kukhanyise kulo ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yayikhanyisa kulo+ futhi isibane salo kwakuyiMvana.+ 24  Kanti njalo izizwe zizahamba ekukhanyeni kwalo+ futhi amakhosi omhlaba azaletha inkazimulo yawo kulo. 25  Amagedi alo awasoze avalwe emini loba sekutheni ngoba akusoze kube lobusuku edolobheni lelo.+ 26  Kuzalethwa kulo inkazimulo yezizwe kanye lodumo lwazo.+ 27  Kodwa loba yini engcolileyo njalo loba ngubani owenza izinto ezenyanyekayo futhi oliqili kasoze angene kulo.+ Kuzangena kuphela labo ababhalwe encwadinimgoqwa yokuphila yeMvana.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngingu-A lo-Z.” U-Alfa luhlamvu lokuqala ku-alifabhethi yesiGrikhi, u-Omega ngolokucina.
Kumbe, “kungelambadalo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Ubufebe.”
La ngamakhilomitha angaba ngu-2 220. Istadiya yayingamamitha angu-185. Khangela iSengezo ku-B14.
La ngamamitha angaba ngu-64. Khangela iSengezo ku-B14.