വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

ടൈറ്റിൽ പേജ്‌/പബ്ലി​ഷേ​ഴ്‌സ്‌ പേജ്‌

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

© 2018, 2019, 2021

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

100 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9204 U.S.A.

പ്രസാധകർ

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

ഈ പ്രസി​ദ്ധീ​ക​രണം വിൽപ്പ​ന​യ്‌ക്കു​ള്ളതല്ല. യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ലോക​വ്യാ​പക ബൈബിൾ വിദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വേ​ല​യു​ടെ ഭാഗമാ​യാണ്‌ ഇതു പ്രസി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നത്‌.

ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം എന്ന ഭാഗത്തെ ചിത്ര​ര​ച​ന​ക​ളും ത്രിമാന വീഡി​യോ​ക​ളും നന്നായി ഗവേഷണം ചെയ്‌ത്‌ തയ്യാറാ​ക്കി​യ​താണ്‌. എന്നാൽ അവയെ​ല്ലാം കലാകാരന്റെ ഭാവന മാത്രമാണ്‌. അവയിൽ ചിലതു മറ്റു രീതി​യി​ലും ചിത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യേ​ക്കും.

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Malayalam (nwtsty-MY)

ഉൽപത്തി © 2018

പുറപ്പാട്‌ © 2018

ലേവ്യ © 2018

സംഖ്യ © 2018

ആവർത്തനം © 2018

യോശുവ © 2018

ന്യായാധിപന്മാർ © 2018

രൂത്ത്‌ © 2018

1 ശമുവേൽ © 2018

2 ശമുവേൽ © 2018

1 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ © 2018

2 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ © 2018

1 ദിനവൃ​ത്താ​ന്തം © 2018

2 ദിനവൃ​ത്താ​ന്തം © 2018

എസ്ര © 2018

നെഹമ്യ © 2018

എസ്ഥേർ © 2018

ഇയ്യോബ്‌ © 2018

സങ്കീർത്തനം © 2018

സുഭാഷിതങ്ങൾ © 2018

സഭാപ്രസംഗകൻ © 2018

ഉത്തമഗീതം © 2018

യശയ്യ © 2018

യിരെമ്യ © 2018

വിലാപങ്ങൾ © 2018

യഹസ്‌കേൽ © 2018

ദാനിയേൽ © 2018

ഹോശേയ © 2018

യോവേൽ © 2018

ആമോസ്‌ © 2018

ഓബദ്യ © 2018

യോന © 2018

മീഖ © 2018

നഹൂം © 2018

ഹബക്കൂക്ക്‌ © 2018

സെഫന്യ © 2018

ഹഗ്ഗായി © 2018

സെഖര്യ © 2018

മലാഖി © 2018

മത്തായി © 2018

മർക്കോസ്‌ © 2018

ലൂക്കോസ്‌ © 2018

യോഹന്നാൻ © 2018, 2019

പ്രവൃത്തികൾ © 2018, 2021

റോമർ © 2018

1 കൊരി​ന്ത്യർ © 2018

2 കൊരി​ന്ത്യർ © 2018

ഗലാത്യർ © 2018

എഫെസ്യർ © 2018

ഫിലിപ്പിയർ © 2018

കൊലോസ്യർ © 2018

1 തെസ്സ​ലോ​നി​ക്യർ © 2018

2 തെസ്സ​ലോ​നി​ക്യർ © 2018

1 തിമൊ​ഥെ​യൊസ്‌ © 2018

2 തിമൊ​ഥെ​യൊസ്‌ © 2018

തീത്തോസ്‌ © 2018

ഫിലേമോൻ © 2018

എബ്രായർ © 2018

യാക്കോബ്‌ © 2018

1 പത്രോസ്‌ © 2018

2 പത്രോസ്‌ © 2018

1 യോഹ​ന്നാൻ © 2018

2 യോഹ​ന്നാൻ © 2018

3 യോഹ​ന്നാൻ © 2018

യൂദ © 2018

വെളിപാട്‌ © 2018