Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KA KUYA KA BIBELE

Buitumelo

Buitumelo

Sekulemuhilwe kuli kunani lituso zeñata zetahiswa ki kubonisa buitumelo zecwale ka zeama mubili, munahano, ni maikuto, mi taba yeo ibonisa kuli neikaba hande mutu kaufela hanaaka bonisa buitumelo mwa bupilo bwahae bwa ka zazi ni zazi.

Kuba ni buitumelo kukona kumitusa cwañi?

ZEBABULELA BASAYANSI YA ZA BUALAFI

Ka kuya ka taba yeneñozwi mwa Harvard Mental Health Letter, “buitumelo butusa hahulu batu kuba ni tabo yetuna. Buitumelo butusa batu kuba ni maikuto amande, kunyolelwa likezahalo zende, kuba ni buiketo bobunde bwa kwa mubili, kutiyela matata, ni kutiisa silikani sabona ni babañwi.”

ZEIBULELA BIBELE

Bibele ilususueza kuli lube ni moya wa buitumelo. Muapositola Paulusi naabulezi kuli: “Mu bonise buitumelo,” mi yena kasibili naatomile mutala omunde wa buitumelo. Ka mutala, naa ‘zwezipili ku itumela ku Mulimu’ bakeñisa kuli batu nebaamuhezi lushango lwanaa bataluselize. (Makolose 3:15; 1 Matesalonika 2:13) Tabo yeinelela haitiswi ki kubulela feela kuli niitumezi ka linako zeñwi kono itahiswa ki kuba ni mukwa wa kuitumelanga. Kueza cwalo kulutusa kusaba ni maikuto a kuli lunani liswanelo za kufiwa lika zeñwi, kuba ni muna, ni kuba ni ndimbelela, ili zekona kutahisa kuli batu babañwi baluambuke mi lusike lwaba ni tabo mwa bupilo.

Mubupi waluna kasibili, utomile mutala omunde wa kubonisa buitebuho—mane nihaiba kwa batu! Liñolo la Maheberu 6:10 libulela kuli: “Mulimu haki ya si ka luka kuli a libale musebezi wa mina ni lilato le mu bonisize kwa libizo la hae.” Kaniti, Mubupi waluna uunga kuli kusabonisa buitumelo hakusika luka.

“Mu be ba ba tabile kamita. Mu itumele kwa lika kaufela.” 1 Matesalonika 5:16, 18.

 Buitumelo bukona kulutusa cwañi kuba ni swalisano yende ni babañwi?

ZELUIPUMANI KU ZONA

Haluitebuha habuniti ku mutu, ibe kuli mutu yo ulufile mpo, ulubulelezi manzwi amande, kamba ulutusize ka nzila yeñwi, lutahisa kuli mutu yo aikutwe kuli ki wa butokwa ni kuli lwamuisa pilu. Nihaiba batu belusa zibi baikutwanga hande haiba luitumela ku bona habuniti kabakala nto yende yeba luezelize yecwale ka kulukwalulela sikwalo.

ZEIBULELA BIBELE

Jesu Kreste naabulezi kuli: “Mu no fana, mi batu ni bona ba ka mi fa. Ba ka mi selela tikanyo ye nde mwa siapalo sa mina, ye katezwi, ye shetisizwe ni ku yuboka.” (Luka 6:38) Munyakisise zeneezahezi ku musizana yali susu yabizwa Rose, yapila mwa naha ya Vanuatu, yefumaneha kwa South Pacific.

Rose naafumanehile kwa mikopano ya Sikreste ya Lipaki za Jehova, kono naasika tusiwa hahulu ki mikopano yeo kabakala kuli yena ni babañwi kaufela mwa puteho yeo nebasa zibi puo ya bosusu. Muuna ni musalaa hae bane baziba hande puo ya bosusu hane bapotezi puteho yeo ni kulemuha butata bone buliteñi, nebakalisize kuluta batu puo ya bosusu. Rose naaitebuhile hahulu. Naabulezi kuli: “Nitabile kuli ninani balikani babañata baba nilata.” Kubona buitumelo bwahae ni kumubona haabana mwa mikopano, kutabisa hahulu muuna ni musalaa hae bao bane bamutusize. Hape Rose uitumela hahulu kwa buikatazo bone baezize babañwi bwa kuituta puo ya bosusu ilikuli bakone kuambola ni yena.—Likezo 20:35.

‘Ya tisa buitumelo, kuli ki sona sitabelo, u lumbeka Mulimu.’Samu 50:23.

Mukona cwañi kuba ni moya wa buitumelo?

ZEIBULELA BIBELE

Maikuto aluna aswalisana hahulu ni zelunahana. Muñoli wa Bibele yabizwa Davida naabulelezi Mulimu mwa tapelo kuli: “Ni kengeela zo ezize kaufela; ni nahana za misebezi ya mazoho a hao.” (Samu 143:5) Kaniti, Davida naasi mutu yanaakona kulyanganiswa ka bunolo, wa maikuto a fahalimu feela. Moya wahae wa buitumelo neutahisizwe ki kunahanisisanga linzila za Mulimu, ili mukwa wanaaitwaelize mwa bupilo bwahae kaufela.—Samu 71:5, 17.

Bibele ilufa kelezo yende hahulu ye, yeli: ‘Mu zwelepili ku nahanisisa lika kaufela ze li za niti, ze lateha, ze bulelwa hande, ze nde, ni ze lukela ku lumbwa.’ (Mafilipi 4:8) Manzwi aali “mu zwelepili ku nahanisisa” hape abonisa kuli lutokwa kunahanisisanga lika kamita, ili mukwa oka lutusa kuba ni moya wa buitumelo.

“Ze ni nahana mwa pilu li ka utwahala.”Samu 49:3.