Yoane 21:1-25

21  Nsima ya makambo wana Yesu amimonisaki lisusu epai ya bayekoli na mbu ya Tiberiase; kasi amimonisaki na ndenge oyo.  Simo Petro mpe Toma, oyo bazalaki kobenga Lipasa,+ mpe Natanaele+ moto ya Kana ya Galile mpe bana ya Zebede+ mpe bayekoli na ye mosusu mibale bazalaki bango nyonso elongo.  Simo Petro alobaki na bango ete: “Nakei koluka mbisi.” Bango balobaki na ye ete: “Biso mpe tokokende elongo na yo.” Babimaki mpe bamataki na masuwa, kasi na butu wana bakangaki eloko te.+  Nzokande, ntango ntɔngɔ ekómaki pene ya kotana, Yesu atɛlɛmaki na libongo, kasi ya solo bayekoli basosolaki te ete ezalaki Yesu.+  Bongo Yesu alobaki na bango ete: “Bana mike, bozali na eloko ya kolya te, boye te?” Bayanolaki ye ete “Eloko te!”  Alobaki na bango ete: “Bóbwaka monyama na lobɔkɔ ya mobali ya masuwa mpe bokozwa.”+ Bongo babwakaki yango, kasi bakokaki lisusu te kobenda yango mpamba te bambisi ezalaki ebele.+  Bongo moyekoli oyo Yesu azalaki kolinga mingi+ alobaki na Petro+ ete: “Ezali Nkolo!” Boye Simo Petro, ntango ayokaki ete ezali Nkolo, amikangaki elamba na ye ya libándá, mpo azalaki bolumbu, mpe amibwakaki na mbu.  Kasi bayekoli mosusu bayaki na masuwa wana ya moke, mpo bazalaki mosika te na mokili, kaka bamɛtrɛ soki ntuku libwa (90), babendaki monyama yango ya bambisi.  Nzokande, ntango bakitaki na mokili bamonaki mɔtɔ ya makala+ etyami wana mpe mbisi etyami likoló na yango mpe mampa. 10  Yesu alobaki na bango ete: “Bóya na ndambo ya bambisi oyo bouti kokanga sikoyo.” 11  Bongo Simo Petro amataki na masuwa mpe abendaki monyama na mokili mɛkɛ na bambisi ya minene, nkama moko na ntuku mitano na misato (153). Kasi atako bambisi ezalaki ebele mpenza monyama epasukaki te. 12  Yesu alobaki na bango ete: “Bóya kolya bilei ya ntɔngɔ.”+ Moko te na kati ya bayekoli azalaki na mpiko ya kotuna ye ete: “Yo nani?” mpo bayebaki ete ezali Nkolo. 13  Yesu ayaki mpe akamataki limpa mpe apesaki bango yango,+ ndenge moko mpe mpo na mbisi. 14  Oyo mbala ya misato+ Yesu abimelaki bayekoli nsima ya kolamuka na ye uta na bakufi. 15  Nzokande, ntango basilisaki kolya bilei ya ntɔngɔ, Yesu alobaki na Simo Petro ete: “Simo mwana ya Yoane, olingaka ngai koleka oyo?”+ Alobaki na ye ete: “Ɛɛ, Nkolo, oyebi ete nalingaka yo mingi.”+ Alobaki na ye ete: “Leisá bana-mpate na ngai.”+ 16  Alobaki na ye lisusu, mpo na mbala ya mibale ete: “Simo mwana ya Yoane, olingaka+ ngai?” Alobaki na ye ete: “Ɛɛ, Nkolo, oyebi ete nalingaka yo mingi.” Alobaki na ye ete: “Batelá bampate na ngai ya mike.”+ 17  Alobaki na ye mpo na mbala ya misato ete: “Simo mwana ya Yoane, olingaka ngai mingi?” Petro ayokaki mawa na ndenge alobaki na ye mpo na mbala ya misato ete: “Olingaka ngai mingi?” Bongo alobaki na ye ete: “Nkolo, oyebi makambo nyonso;+ oyebi ete nalingaka yo mingi.” Yesu alobaki na ye ete: “Leisá bampate na ngai ya mike.+ 18  Ya solosolo mpenza, nalobi na yo ete: Ntango ozalaki elenge mpenza, ozalaki komikanga loketo yo moko mpe kotambola epai nyonso olingaki. Kasi ntango okokóma mobange okosembola mabɔkɔ na yo mpe moto mosusu akokanga yo loketo+ mpe akomema yo epai oyo yo olingi te.”+ 19  Alobaki bongo mpo na kolakisa motindo ya liwa+ oyo akopesa na yango Nzambe nkembo.+ Bongo ntango asilisaki koloba yango, alobaki na ye ete: “Kobá kolanda ngai.”+ 20  Ntango abalukaki, Petro amonaki moyekoli oyo Yesu azalaki kolinga+ azali kolanda, oyo mpe na bilei ya mpokwa azongisaki nzoto nsima na ntolo na ye mpe alobaki ete: “Nkolo, nani akotɛka yo?” 21  Na yango, ntango amonaki ye, Petro alobaki na Yesu ete: “Nkolo, bongo moto oyo?” 22  Yesu alobaki na ye ete: “Soki nalingi ete aumela tii ntango nakoya,+ etali yo na nini? Yo kobá nde kolanda ngai.” 23  Bongo, liloba wana etambolaki na kati ya bandeko, ete moyekoli yango akokufa te. Nzokande, Yesu alobaki na ye te ete akokufa te, kasi nde: “Soki nalingi ete aumela+ tii ntango nakoya, etali yo na nini?” 24  Moyekoli wana+ nde moto azali kopesa litatoli na ntina na makambo oyo mpe ye nde moto akomaki makambo oyo, mpe toyebi ete litatoli oyo azali kopesa ezali solo.+ 25  Ya solo, ezali mpe na makambo mosusu mingi oyo Yesu asalaki, oyo, soki mpenza nyonso ekomamaka mokomoko, nakanisi, mokili yango moko elingaki kokoka te barulo oyo ekomami.+

Maloba na nse