Yoane 13:1-38

13  Nzokande, lokola ayebaki liboso ya fɛti ya elekeli ete ngonga na ye esilaki kokoka+ mpo alongwa na mokili oyo akende epai ya Tata,+ Yesu, lokola alingaki bato na ye oyo bazalaki na mokili,+ alingaki bango tii na nsuka.  Bongo wana bazalaki kolya bilei ya mpokwa, lokola Zabolo asilaki kotya na motema ya Yudasi Mokeriota,+ mwana ya Simo, likanisi ya kotɛka Yesu,+  Yesu, lokola ayebaki ete Tata asilaki kopesa biloko nyonso na mabɔkɔ na ye+ mpe ete autaki epai ya Nzambe mpe azalaki kokende epai ya Nzambe,+  atɛlɛmaki na bilei ya mpokwa mpe alalisaki bilamba na ye ya likoló pembeni. Mpe azwaki esume, amikangaki yango.+  Na nsima na yango, atyaki mai na saani mpe abandaki kosukola makolo+ ya bayekoli mpe apangwisaki yango na esume oyo amikangaki.  Mpe bongo akómaki epai ya Simo Petro. Alobaki na ye ete: “Nkolo, yo osukola ngai makolo?”+  Yesu azongiselaki ye ete: “Oyo nazali kosala, okoyeba ntina na yango sikoyo te, kasi okoyeba ntina na yango nsima ya makambo oyo.”+  Petro alobaki na ye ete: “Okosukola ngai makolo ata mokolo moko te.” Yesu ayanolaki ye ete: “Soki nasukoli yo te,+ okozwa likabo elongo na ngai te.”  Simo Petro alobaki na ye ete: “Nkolo, kaka makolo te, kasi ná mabɔkɔ ná motó.” 10  Yesu alobaki na ye ete: “Moto oyo asukoli nzoto+ azalaka na mposa básukola ye kaka makolo, kasi ye mobimba azali pɛto. Mpe bino bozali pɛto, kasi bino nyonso te.” 11  Ya solo, ayebaki moto oyo azalaki kotɛka ye.+ Yango wana alobaki ete: “Bino nyonso te nde bozali pɛto.” 12  Nzokande, ntango asilisaki kosukola bango makolo mpe kolata bilamba na ye ya likoló mpe kofanda lisusu na mesa, alobaki na bango ete: “Boyebi likambo oyo nasali bino? 13  Bobengaka ngai, ‘Moteyi,’+ mpe, ‘Nkolo,’+ mpe ezali solo, mpo nazali bongo.+ 14  Na yango, soki ngai, atako Nkolo mpe Moteyi, nasukoli bino makolo,+ bino mpe bosengeli kosukolana makolo.+ 15  Mpamba te napesi bino ndakisa, mpo, ndenge nasali bino, bino mpe bósalaka bongo.+ 16  Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Moombo aleki nkolo na ye te, mpe moto oyo atindami aleki te moto oyo atindaki ye.+ 17  Soki boyebi makambo wana, esengo na bino soki bozali kosala yango.+ 18  Nazali koloba mpo na bino nyonso te; nayebi bato oyo naponi.+ Kasi ezali mpo Likomami ekokisama+ ete: ‘Moto oyo azalaki kolya limpa na ngai, atomboleli ngai litindi na ye.’+ 19  Banda sikoyo nazali koyebisa bino liboso ete yango esalema,+ mpo ntango ekosalema bóndima ete ngai nazali ye. 20  Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Oyo ayambi moto oyo ngai natindi, ayambi mpe ngai.+ Mpe moto oyo ayambi ngai, ayambi mpe moto oyo atindaki ngai.”+ 21  Nsima ya koloba makambo wana, Yesu atungisamaki na elimo na ye, mpe apesaki litatoli mpe alobaki ete: “Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Moko na bino akotɛka ngai.”+ 22  Bayekoli babandaki kotalana bango na bango, bazalaki koyeba te soki azalaki koloba yango mpo na nani.+ 23  Liboso ya ntolo ya Yesu, moko ya bayekoli na ye afandaki, mpe Yesu azalaki kolinga ye mingi.+ 24  Na yango, Simo Petro asalaki ye elembo na motó mpe alobaki na ye ete: “Yebisá soki azali koloba yango mpo na nani.” 25  Bongo moyekoli yango azongisaki nzoto nsima na ntolo ya Yesu mpe alobaki na ye ete: “Nkolo, ezali nani?”+ 26  Yesu ayanolaki ete: “Ezali moto oyo nakopesa ndambo ya limpa oyo nakɔtisi na saani.”+ Mpe bongo, nsima ya kokɔtisa ndambo yango ya limpa, akamataki mpe apesaki yango na Yudasi, mwana ya Simo Mokeriota. 27  Mpe nsima ya kozwa ndambo yango ya limpa, Satana akɔtelaki ye.+ Bongo Yesu alobaki na ye ete: “Oyo ozali kosala, salá yango nokinoki.” 28  Nzokande, moko te na baoyo bafandaki na mesa ayebaki ntina oyo ye alobaki na ye bongo. 29  Ya solo, bamosusu bazalaki kokanisa ete, lokola Yudasi azalaki kosimba kɛsi ya mbongo,+ Yesu azalaki koyebisa ye ete: “Sombá biloko oyo tozali na yango mposa mpo na fɛti,” to apesa babola mwa eloko.+ 30  Bongo nsima ya kozwa ndambo yango ya limpa, abimaki na mbala moko. Mpe ezalaki butu.+ 31  Bongo ntango abimaki, Yesu alobaki ete: “Sikoyo Mwana ya moto azwi nkembo,+ mpe Nzambe azwi nkembo mpo na ye. 32  Mpe Nzambe ye moko akopesa ye nkembo,+ mpe akopesa ye nkembo na mbala moko. 33  Bana,+ nazali elongo na bino mwa ntango moke lisusu. Bokoluka ngai; mpe kaka ndenge nalobaki na Bayuda ete: ‘Epai nazali kokende bino bokoki kokóma te,’+ nalobi na bino mpe ndenge wana sikoyo. 34  Nazali kopesa bino mobeko ya sika: bólinganaka; ndenge ngai nalingaki bino,+ bino mpe bólinganaka.+ 35  Na ndenge yango bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai, soki bozali na bolingo na kati na bino.”+ 36  Simo Petro alobaki na ye ete: “Nkolo, ozali kokende wapi?” Yesu ayanolaki ete: “Epai nazali kokende, okoki kolanda ngai sikoyo te, kasi okolanda ngai nsima.”+ 37  Petro alobaki na ye ete: “Nkolo, mpo na nini nakoki kolanda yo sikoyo te? Nakopesa molimo na ngai mpo na yo.”+ 38  Yesu ayanolaki ete: “Okopesa molimo na yo mpo na ngai? Ya solosolo mpenza, nalobi na yo ete: Nsoso ekolela te, soki owangani ngai naino mbala misato te.”+

Maloba na nse