Yoane 14:1-31

14  “Mitema na bino etungisama te.+ Bóndimela Nzambe,+ bóndimela mpe ngai.+  Na ndako ya Tata na ngai bisika ya kofanda ezali mingi.+ Soki bongo te, mbɛlɛ nayebisaki bino, mpo nazali kokende kobongisela bino esika.+  Lisusu, soki nakei mpe nabongiseli bino esika, nakoya lisusu+ mpe nakoyamba bino epai na ngai,+ mpo esika ngai nazali bino mpe bózala wana.+  Mpe epai nazali kokende bino boyebi nzela.”  Toma+ alobaki na ye ete: “Nkolo, toyebi epai ozali kokende te.+ Ndenge nini toyebi nzela?”  Yesu alobaki na ye ete: “Ngai nazali nzela+ mpe solo+ mpe bomoi.+ Moto moko te azali koya epai ya Tata soki na nzela na ngai te.+  Soki boyebaki ngai, bolingaki mpe koyeba Tata na ngai; banda sikoyo boyebi ye mpe bomoni ye.”+  Filipe alobaki na ye ete: “Nkolo, lakisá biso Tata, mpe ekoki mpo na biso.”  Yesu ayebisaki ye ete: “Naumeli na bino mingi boye, mpe atako bongo, yo Filipe, oyebi ngai kaka te? Moto oyo amoni ngai amoni mpe Tata.+ Ndenge nini oloba ete: ‘Lakisá biso Tata’?+ 10  Ozali kondima te ete nazali na bomoko elongo na Tata mpe Tata azali na bomoko elongo na ngai?+ Makambo oyo nazali koyebisa bino nazali koloba yango na ndenge na ngai moko te; kasi Tata oyo azalaka na bomoko elongo na ngai azali kosala misala na ye.+ 11  Bóndima ngai ete nazali na bomoko elongo na Tata mpe Tata azali na bomoko elongo na ngai; soki bongo te, bóndima mpo na misala wana yango moko.+ 12  Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Moto oyo azali kondimela ngai, moto yango akosala mpe misala oyo ngai nazali kosala; mpe akosala misala ya minene koleka+ oyo, mpo nazali kokende epai ya Tata.+ 13  Lisusu, nyonso oyo bokosɛnga na nkombo na ngai, nakosala yango, mpo Tata azwa nkembo mpo na Mwana.+ 14  Soki bosɛngi eloko na nkombo na ngai, nakosala yango. 15  “Soki bolingi ngai, bokotosa mitindo na ngai;+ 16  mpe nakosɛnga Tata mpe ye akopesa bino mosungi mosusu mpo azala elongo na bino mpo na libela,+ 17  elimo ya solo,+ oyo mokili ekoki kozwa te,+ mpamba te ezali komona yango te mpe ezali koyeba yango te. Bino boyebi yango, mpo efandi elongo na bino mpe ezali na kati na bino.+ 18  Nakotika bino bino moko te.+ Nazali koya epai na bino. 19  Etikali moke mpe mokili ekomona ngai lisusu te,+ kasi bino bokomona ngai,+ mpo nazali na bomoi mpe bino bokozala na bomoi.+ 20  Na mokolo yango bokoyeba ete ngai nazali na bomoko elongo na Tata mpe bino bozali na bomoko elongo na ngai mpe ngai nazali na bomoko elongo na bino.+ 21  Moto oyo azali na mitindo na ngai mpe azali kotosa yango, moto wana nde alingaka ngai.+ Mpe moto oyo alingaka ngai, Tata na ngai akolinga ye, mpe ngai nakolinga ye mpe nakomilakisa epai na ye polelepolele.” 22  Yudasi,+ kasi Mokeriota te, alobaki na ye ete: “Nkolo, likambo nini mpenza ebimi mpo olinga komilakisa polelepolele epai na biso kasi epai ya mokili te?”+ 23  Yesu azongiselaki ye ete: “Soki moto alingi ngai, akotosa+ liloba na ngai, mpe Tata na ngai akolinga ye, mpe tokoya epai na ye mpe tokosala esika na biso ya kofanda epai na ye.+ 24  Moto oyo alingaka ngai te atosaka maloba na ngai te; mpe liloba oyo bozali koyoka ezali ya ngai te, kasi ya Tata oyo atindaki ngai.+ 25  “Ntango nazalaki elongo na bino nalobelaki bino makambo wana. 26  Kasi mosungi yango, elimo santu, oyo Tata akotinda na nkombo na ngai, ye nde akoteya bino makambo nyonso mpe akozongisa na makanisi na bino makambo nyonso oyo nayebisaki bino.+ 27  Natikeli bino kimya na ngai, napesi bino kimya+ na ngai. Napesi bino yango ndenge mokili epesaka yango te. Mitema na bino etungisama te mpe elɛmba na kobanga te. 28  Boyokaki ndenge nalobaki na bino ete: Nazali kokende mpe nakozongela bino. Soki bolingaki ngai, bolingaki kosepela na ndenge nazali kokende epai ya Tata, mpo Tata aleki+ ngai. 29  Bongo nayebisi bino yango sikoyo liboso esalema,+ mpo, ntango ekosalema, bóndima. 30  Nakoloba na bino lisusu mingi te, mpo mokonzi+ ya mokili oyo azali koya. Mpe azali na bokonzi likoló na ngai te,+ 31  kasi, mpo mokili eyeba ete ngai nalingaka Tata, ɛɛ kaka ndenge Tata apesi ngai mitindo,+ nazali kosala kaka bongo. Bótɛlɛma, tólongwa awa.

Maloba na nse