Yoane 9:1-41

9  Nzokande ntango azalaki koleka amonaki moto moko oyo akufá miso banda kobotama.  Mpe bayekoli na ye batunaki ye ete: “Rabi,+ nani asalaki lisumu,+ moto oyo to baboti na ye,+ mpo abotama moto akufá miso?”  Yesu ayanolaki ete: “Moto oyo asalaki lisumu te, baboti na ye mpe te, kasi ezali mpo misala ya Nzambe emonana polele na likambo na ye.+  Tosengeli kosala misala ya ye oyo atindaki ngai wana moi ezali naino;+ butu+ ezali koya wana moto moko te akokoka kosala mosala.  Na ntango oyo nazali naino na mokili, nazali pole ya mokili.”+  Nsima ya koloba makambo wana, abwakaki nsoi na mabele mpe asalaki pɔtɔpɔtɔ ya mabele na nsoi yango, mpe atyaki pɔtɔpɔtɔ na ye wana ya mabele na miso ya moto yango+  mpe alobaki na ye ete: “Kende kosukola+ na pisini ya Siloame”+ (oyo ebongolami ‘Motindami’). Bongo akendaki mpe asukolaki,+ mpe azongaki, azali komona.+  Na yango, bazalani mpe baoyo liboso bazalaki komona ete azalaki mosɛngi-biloko babandaki koloba ete: “Oyo ezali te moto oyo azalaki kofanda mpe kosɛngasɛnga?”+  Bamosusu bazalaki koloba ete: “Ezali ye.” Bamosusu bazalaki koloba ete: “Ye te, akokani nde na ye.” Moto yango azalaki koloba ete: “Ngai nde moto yango.” 10  Na yango, babandaki koloba na ye ete: “Bongo ndenge nini miso na yo efungwami?”+ 11  Ayanolaki ete: “Moto oyo babengi Yesu asalaki pɔtɔpɔtɔ ya mabele mpe apakolaki ngai yango na miso, mpe alobaki na ngai ete: ‘Kende kosukola na Siloame.’+ Bongo nakendaki kosukola mpe nakómaki komona.” 12  Na yango, balobaki na ye ete: “Wapi moto yango?” Alobaki ete: “Nayebi te.” 13  Bamemelaki Bafarisai moto yango oyo azalaki liboso moto akufá miso. 14  Nzokande mokolo oyo Yesu asalaki pɔtɔpɔtɔ ya mabele mpe afungolaki ye miso,+ ezalaki Sabata.+ 15  Bongo, na mbala oyo Bafarisai babandaki kotunatuna ye ndenge nini akómaki komona.+ Alobaki na bango ete: “Atyaki ngai pɔtɔpɔtɔ ya mabele na miso, mpe nasukolaki mpe nazali komona.” 16  Bongo Bafarisai mosusu babandaki koloba ete: “Moto oyo auti epai ya Nzambe te, mpo azali kotosa Sabata te.”+ Bamosusu babandaki koloba ete: “Ndenge nini moto oyo azali mosumuki akoki kosala bilembo+ ya ndenge wana?” Bongo bokabwani+ ekɔtaki na kati na bango. 17  Na yango balobaki lisusu na moto yango oyo akufá miso ete: “Lokola afungoli yo miso, olobi nini mpo na ye?” Moto yango alobaki ete: “Azali mosakoli.”+ 18  Nzokande, Bayuda bandimaki te ete ye azalaki liboso moto akufá miso mpe akómaki komona, tii ntango babengaki baboti ya moto yango oyo akómaki komona. 19  Mpe batunaki bango ete: “Oyo mwana na bino oyo bolobi ete abotamá miso ekufá? Bongo ndenge nini azali komona sikoyo?” 20  Bongo baboti na ye bazongisaki ete: “Toyebi ete azali mwana na biso mpe abotamaki miso ekufá. 21  Kasi ndenge nini azali komona sikoyo, toyebi te, to nani afungoli ye miso, toyebi te. Bótuna ye. Azali mokóló. Asengeli koloba ye moko.” 22  Baboti na ye balobaki makambo wana mpamba te bazalaki kobanga+ Bayuda, mpo Bayuda basilaki koyokana ete, soki moto alobi polele ete azali Kristo, bakobengana moto yango na sinagoga.+ 23  Yango wana baboti na ye balobaki ete: “Azali mokóló. Bótuna ye.” 24  Na yango, mpo na mbala ya mibale babengaki moto yango oyo liboso azalaki moto akufá miso mpe balobaki na ye ete: “Pesá Nzambe nkembo;+ toyebi ete moto wana azali mosumuki.” 25  Bongo ayanolaki ete: “Soki azali mosumuki ngai nayebi te. Likambo moko oyo nayebi yango oyo: nazalaki moto akufá miso, kasi sikoyo nazali komona.” 26  Na yango balobaki na ye ete: “Asalaki yo nini? Ndenge nini afungolaki yo miso?” 27  Ayanolaki bango ete: “Nasilaki koyebisa bino, kasi boyokaki te. Mpo na nini bolingi koyoka yango lisusu? Bino mpe bolingi te kokóma bayekoli na ye, boye te?” 28  Na yango, bafingaki ye mpe balobaki ete: “Yo moto ozali moyekoli ya moto wana, kasi biso tozali bayekoli ya Moize. 29  Biso toyebi ete Nzambe alobaki na Moize;+ kasi moto wana, toyebi te epai ye auti.”+ 30  Moto yango azongiselaki bango ete: “Oyo ezali mpenza likambo ya kokamwa,+ ete bino boyebi te epai ye auti, nzokande afungoli ngai miso. 31  Toyebi ete Nzambe ayokaka basumuki te,+ kasi soki moto abangaka Nzambe mpe asalaka mokano na ye, ye ayokaka moto yango.+ 32  Banda kalakala eyokamá ata mokolo moko te ete moto moko afungolá miso ya moto oyo abotamá miso ekufá. 33  Soki moto wana autaki epai ya Nzambe te,+ mbɛlɛ akokaki kosala ata eloko moko te.” 34  Bazongiselaki ye ete: “Yo obotamaki mobimba na kati ya masumu,+ kasi ozali koteya biso?” Mpe babwakaki ye libándá!+ 35  Yesu ayokaki ete babwakaki moto wana libándá, mpe, ntango amonaki ye, alobaki ete: “Ozali kondimela Mwana+ ya moto?” 36  Moto yango ayanolaki ete: “Tata, ye azali nani mpo nandimela ye?” 37  Yesu alobaki na ye ete: “Osili komona ye mpe, kutu, moto oyo azali koloba na yo ezali ye.”+ 38  Bongo alobaki ete: “Nandimeli ye, Nkolo.” Mpe agumbamelaki+ ye. 39  Mpe Yesu alobaki ete: “Nayaki na mokili mpo na lisambisi+ oyo: ete baoyo bamonaka te bámona+ mpe baoyo bamonaka bákóma bato bakufá miso.”+ 40  Baoyo na kati ya Bafarisai oyo bazalaki elongo na ye bayokaki makambo wana, mpe balobaki na ye ete: “Biso mpe tozali nde bato bakufá miso?”+ 41  Yesu alobaki na bango ete: “Soki bozalaki bato bakufá miso, mbɛlɛ bozali na lisumu te. Kasi sikoyo bozali koloba ete: ‘Tomonaka.’+ Lisumu+ na bino ezali kaka.”

Maloba na nse