Yoane 7:53–8:59

* Bamaniskri אBsys etyá te makambo banda vɛrsɛ ya 53 tii na mokapo ya 8, vɛrsɛ ya 11, oyo elobi (na mwa bokeseni na kati ya makomi ya Grɛki mpe mabongoli na yango ndenge na ndenge) ete: 53  Bongo bakendaki moto na moto epai na ye. 8  Kasi Yesu akendaki na Ngomba ya Olive.  Nzokande, na ntɔngɔntɔngɔ ayaki lisusu na tempelo, mpe bato nyonso babandaki koya epai na ye, mpe afandaki mpe abandaki koteya bango.  Bongo bakomeli mpe Bafarisai bayaki na mwasi moko oyo bakangaki na ekobo, mpe, nsima ya kotɛlɛmisa ye na katikati na bango,  balobaki na ye ete: “Moteyi, bakangi mwasi oyo azali kosala ekobo.  Na Mibeko, Moize asɛngaki biso tóbambaka basi ya boye mabanga. Bongo yo olobi mpenza nini?”  Ya solo, bazalaki koloba bongo mpo na komeka ye, mpo bázwa likambo ya kofunda ye na yango. Kasi Yesu agumbamaki mpe abandaki kokoma na mabele na mosapi na ye.  Ntango batingamaki kaka na kotuna ye, atɛlɛmaki mpe alobaki na bango ete: “Moto oyo azangi lisumu na kati na bino abamba ye libanga liboso.”  Mpe agumbamaki lisusu, akobaki kokoma na mabele.  Kasi baoyo bayokaki bongo babandaki kobima, mokomoko, banda na mikóló, mpe ye atikalaki kaka ye moko, mpe mwasi oyo azalaki na katikati na bango. 10  Ntango atɛlɛmaki, Yesu alobaki na ye ete: “Mwasi, wapi bango? Moto moko te akweisi yo likambo?” 11  Ye alobaki ete: “Moto te, tata.” Yesu alobaki ete: “Ngai mpe nakweisi yo likambo te. Kende na yo; banda sikoyo kosala lisumu lisusu te.” 12  Bongo Yesu alobaki na bango lisusu ete: “Ngai nazali pole+ ya mokili. Moto oyo azali kolanda ngai akotambola na molili soki moke te,+ kasi akozwa pole ya bomoi.” 13  Na yango Bafarisai balobaki na ye ete: “Ozali kopesa litatoli mpo na yo moko; litatoli na yo ezali solo te.” 14  Yesu azongiselaki bango ete: “Ata soki nazali kopesa litatoli mpo na ngai moko, litatoli+ na ngai ezali solo, mpo nayebi epai nauti mpe epai nazali kokende.+ Kasi bino boyebi te epai nauti mpe epai nazali kokende. 15  Bino bozali kosambisa na ndenge ya bato ya mosuni;+ ngai nazali kosambisa ata moto moko te.+ 16  Mpe atako bongo soki nasambisi, lisambisi na ngai ezali solo, mpo nazali ngai moko te, kasi Tata oyo atindaki ngai azali elongo na ngai.+ 17  Lisusu, ekomamá na Mibeko na bino mpenza ete: ‘Litatoli ya bato mibale ezali solo.’+ 18  Nazali kopesa litatoli mpo na ngai moko, mpe Tata oyo atindaki ngai azali kopesa litatoli mpo na ngai.”+ 19  Bongo balobaki na ye lisusu ete: “Tata yango na yo ye wapi?” Yesu ayanolaki ete: “Boyebi ngai te, boyebi mpe Tata na ngai te.+ Soki boyebaki ngai, mbɛlɛ boyebi mpe Tata na ngai.”+ 20  Alobaki maloba wana na esika ya kobomba biloko ya motuya+ ntango azalaki koteya na tempelo. Kasi moto moko te akangaki ye,+ mpo ngonga+ na ye ekokaki naino te. 21  Bongo alobaki na bango lisusu ete: “Nazali kokende, mpe bino bokoluka+ ngai, nzokande bokokufa na lisumu na bino.+ Epai nazali kokende bino bokoki kokóma te.” 22  Na yango, Bayuda babandaki koloba ete: “Akomiboma te, boye te? Mpo alobi ete: ‘Epai nazali kokende bino bokoki kokóma te.’”+ 23  Bongo alobaki na bango lisusu ete: “Bino bozali bato ya nse; ngai nazali moto ya likoló.+ Bino bozali bato ya mokili oyo;+ ngai nazali moto ya mokili oyo te.+ 24  Yango wana nalobaki na bino ete: Bokokufa na masumu na bino.+ Mpo soki bozali kondima te ete ngai nazali ye, bokokufa na masumu na bino.”+ 25  Na yango, babandaki koloba na ye ete: “Yo nani?” Yesu alobaki na bango ete: “Mpo na nini kutu nazali koloba na bino? 26  Nazali na makambo mingi ya koloba mpo na bino mpe ya kosambisa. Ya solo, moto oyo atindaki ngai alobaka solo, mpe makambo oyo nayokaki epai na ye, nazali koloba yango na mokili.”+ 27  Bakangaki ntina te ete azalaki koloba na bango mpo na Tata. 28  Bongo Yesu alobaki ete: “Ntango bokotombola+ Mwana ya moto,+ bokoyeba ete ngai nazali ye,+ mpe ete nasalaka eloko moko te na likanisi na ngai moko;+ kasi kaka ndenge Tata ateyaki ngai, ndenge mpe nazali koloba makambo oyo.+ 29  Mpe moto oyo atindaki ngai azali elongo na ngai; atiki ngai ngai moko te, mpo nasalaka ntango nyonso makambo oyo esepelisaka ye.”+ 30  Wana azalaki koloba makambo yango, bato mingi bandimelaki ye.+ 31  Bongo Yesu alobaki lisusu na Bayuda oyo bandimaki ye ete: “Soki botikali na kati ya liloba na ngai,+ bozali mpenza bayekoli na ngai, 32  mpe bokoyeba solo,+ mpe solo ekopesa bino bonsomi.”+ 33  Bango bayanolaki ye ete: “Biso tozali bana ya Abrahama+ mpe tokómá baombo ya moto ata mokolo moko te.+ Ndenge nini ozali koloba ete: ‘Bokozwa bonsomi’?” 34  Yesu ayanolaki bango ete: “Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Moto nyonso oyo asalaka lisumu azali moombo ya lisumu.+ 35  Lisusu, moombo aumelaka na ndako libela te; mwana aumelaka libela.+ 36  Na yango, soki Mwana apesi bino bonsomi, bokokóma mpenza na bonsomi.+ 37  Nayebi ete bozali bana ya Abrahama; kasi bozali koluka koboma ngai,+ mpo liloba na ngai ezali kosala mosala te epai na bino.+ 38  Makambo oyo namoni epai ya Tata+ na ngai nde nazali koloba;+ mpe bino bozali bongo kosala makambo oyo boyoki epai ya tata na bino.” 39  Bazongiselaki ye ete: “Tata na biso ezali Abrahama.”+ Yesu alobaki na bango ete: “Soki bozali bana ya Abrahama,+ bósala misala ya Abrahama. 40  Kasi sikoyo bozali koluka koboma ngai, moto oyo nayebisi bino solo oyo nayoki epai ya Nzambe.+ Abrahama asalaki bongo te.+ 41  Bino bozali kosala misala ya tata na bino.” Balobaki na ye ete: “Biso tobotamá na pite te; tozali na Tata kaka moko,+ Nzambe.” 42  Yesu alobaki na bango ete: “Soki Nzambe azalaka Tata na bino, mbɛlɛ bolingi ngai,+ mpo uta na Nzambe nde ngai nabimi mpe nazali awa.+ Nayaki mpe na ndenge na ngai moko te, kasi Moto wana nde atindaki ngai.+ 43  Mpo na nini bozali koyeba te makambo oyo nazali koloba? Ezali mpo bokoki koyoka liloba na ngai te.+ 44  Bino bouti na tata na bino Zabolo,+ mpe bolingi kokokisa bamposa ya tata na bino.+ Ye azalaki mobomi-bato ntango abandaki,+ mpe akangamaki makasi te na solo, mpo solo ezali na kati na ye te. Ntango alobaka lokuta, alobaka na kolanda makanisi na ye moko, mpo azali moto ya lokuta mpe tata ya lokuta.+ 45  Kasi ngai, lokola nalobaka solo, bozali kondima ngai te.+ 46  Nani na kati na bino akondimisa ngai ete nazali na lisumu?+ Soki nazali koloba solo, mpo na nini bozali kondima ngai te? 47  Moto oyo auti na Nzambe ayokaka maloba ya Nzambe.+ Yango wana bino bozali koyoka te, mpo bouti na Nzambe te.”+ 48  Bayuda bazongiselaki ye ete: “Tozali nde na elonga te ya koloba ete: Yo ozali Mosamaria+ mpe ozali na demo?”+ 49  Yesu ayanolaki ete: “Nazali na demo te, nazali nde kokumisa Tata na ngai,+ mpe bino bozali kosambwisa ngai. 50  Kasi ngai nazali koluka nkembo na ngai moko te;+ ezali na Moto moko oyo alukaka mpe asambisaka.+ 51  Ya solo mpenza nazali koloba na bino ete: Soki moto azali kotosa liloba na ngai, akomona liwa ata mokolo moko te.”+ 52  Bayuda balobaki na ye ete: “Sikoyo toyebi ete yo ozali na demo.+ Abrahama akufá,+ basakoli mpe bakufá;+ kasi yo olobi ete: ‘Soki moto azali kotosa liloba na ngai, akoyoka ata nsolo+ ya liwa te.’ 53  Yo oleki+ nde tata na biso Abrahama, oyo akufá? Lisusu, basakoli bakufá.+ Ozali kokanisa yo nde nani?” 54  Yesu ayanolaki ete: “Soki nazali komipesa nkembo ngai moko, nkembo na ngai ezali mpamba. Tata na ngai nde moto azali kopesa ngai nkembo,+ ye oyo bino bolobi ete azali Tata na bino; 55  nzokande boyebi ye te.+ Kasi ngai nayebi ye.+ Mpe soki nalobaka ete nayebi ye te, nalingaki nazala moto ya lokuta lokola bino. Kasi nayebi ye mpe nazali kotosa liloba na ye.+ 56  Abrahama tata na bino asepelaki mingi na elikya ya komona mokolo na ngai,+ mpe amonaki yango mpe asepelaki.”+ 57  Na yango, Bayuda balobaki na ye ete: “Okokisi naino mbula ntuku mitano (50) te, bongo omoná Abrahama?” 58  Yesu alobaki na bango ete: “Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Liboso Abrahama azala, ngai nazalaki.”+ 59  Bongo balɔkɔtaki mabanga mpo bábamba ye;+ kasi Yesu abombanaki mpe abimaki na tempelo.

Maloba na nse