Yoane 3:1-36

3  Nzokande, moto moko azalaki na kati ya Bafarisai, nkombo na ye Nikodeme,+ nkumu moko ya Bayuda.  Moto yango ayaki epai na ye na butu+ mpe alobaki na ye ete: “Rabi,+ toyebi ete yo, ozali moteyi+ oyo auti na Nzambe;+ mpo moto moko te akoki kosala bilembo+ oyo ozali kosala soki Nzambe azali na ye te.”+  Yesu azongiselaki ye+ ete: “Ya solosolo mpenza, nalobi na yo ete: Soki moto abotami lisusu te,+ akoki komona bokonzi ya Nzambe te.”+  Nikodeme alobaki na ye ete: “Ndenge nini moto akoki kobotama ntango azali mokóló? Akoki nde kokɔta na libumu ya mama na ye mpo na mbala ya mibale mpe abotama?”  Yesu ayanolaki ete: “Ya solosolo mpenza, nalobi na yo ete: Soki moto abotami na mai+ mpe na elimo+ te, akoki kokɔta na bokonzi ya Nzambe te.  Oyo ebotami na mosuni ezali mosuni, mpe oyo ebotami na elimo ezali elimo.+  Kokamwa te mpo nayebisi yo ete: Bosengeli kobotama lisusu.+  Mopɛpɛ+ epɛpaka epai yango elingi, mpe oyokaka makɛlɛlɛ na yango, kasi oyebaka te epai yango euti mpe epai yango ezali kokende. Moto nyonso oyo abotami na elimo+ azali mpe bongo.”  Nikodeme azongiselaki ye ete: “Ndenge nini makambo wana ekoki kosalema?” 10  Yesu azongiselaki ye ete: “Ozali moteyi ya Yisraele kasi oyebi makambo oyo te?+ 11  Ya solosolo mpenza, nalobi na yo ete: Tozali koloba oyo toyebi mpe tozali kopesa litatoli+ ya oyo tomoni, kasi bino bozali koyamba te litatoli oyo tozali kopesa.+ 12  Soki nayebisi bino makambo ya mabele kasi bozali kondima te, bokondima ndenge nini soki nayebisi bino makambo ya likoló?+ 13  Lisusu, moto moko te amatá na likoló+ longola kaka ye oyo autaki na likoló,+ Mwana ya moto.+ 14  Mpe kaka ndenge Moize atombolaki nyoka+ na esobe, Mwana ya moto mpe asengeli kotombolama ndenge wana,+ 15  mpo moto nyonso oyo azali kondimela ye azwa bomoi ya seko.+ 16  “Mpo Nzambe alingaki+ mokili mingi, yango wana apesaki Mwana na ye se moko oyo abotamaki,+ mpo moto nyonso oyo azali kondimela+ ye abomama te+ kasi azwa bomoi ya seko.+ 17  Mpo Nzambe atindaki Mwana na ye na mokili, mpo asambisa mokili te,+ kasi mpo mokili ebika+ na nzela na ye. 18  Moto oyo azali kondimela ye akosambisama te.+ Moto oyo azali kondimela ye te asili kosambisama, mpo andimeli nkombo ya Mwana ya Nzambe te, mwana se moko oyo abotamaki.+ 19  Nzokande ntina ya lisambisi yango ezali oyo, ete pole+ eyaki na mokili+ kasi bato balingaki molili na esika ya kolinga pole,+ mpo misala na bango ezalaki mabe. 20  Mpo moto oyo asalaka makambo ya mabe+ ayinaka pole mpe ayaka epai ya pole te, mpo misala na ye epamelama te.+ 21  Kasi moto oyo asalaka oyo ezali solo ayaka epai ya pole,+ mpo misala na ye emonisama polele ete esalemi na boyokani na Nzambe.” 22  Nsima ya makambo wana Yesu mpe bayekoli na ye bakendaki na mokili ya Yudea, mpe kuna alekisaki mwa ntango elongo na bango mpe azalaki kobatisa.+ 23  Kasi Yoane+ mpe azalaki kobatisa na Aenone pene ya Salime, mpo mai ezalaki mingi+ kuna, mpe bato bakobaki koya mpe kobatisama;+ 24  mpo Yoane abwakamaki naino na bolɔkɔ te.+ 25  Bongo bayekoli ya Yoane babimisaki ntembe ná Moyuda moko na oyo etali kopɛtolama.+ 26  Na yango bayaki epai ya Yoane mpe balobaki na ye ete: “Rabi, moto oyo azalaki elongo na yo na ngámbo mosusu ya Yordani, oyo opesaki litatoli mpo na ye,+ talá, ye wana azali kobatisa mpe bato nyonso bazali kokende epai na ye.”+ 27  Yoane azongisaki ete: “Moto akoki kozwa ata eloko moko te soki epesami na ye te uta na likoló.+ 28  Bino moko bozali kopesa litatoli mpo na ngai ete nalobaki: Ngai nazali Kristo te,+ kasi, natindamaki liboso na ye.+ 29  Moto oyo azwi mwasi na libala ye nde mobali ya mwasi yango.+ Nzokande, moninga ya mobali ya libala, ntango atɛlɛmi mpe azali koyoka ye, azali na esengo mingi mpo na mongongo ya mobali oyo abali. Na yango, esengo oyo ezali ya ngai etondi kotonda.+ 30  Moto yango asengeli kokoba komata, kasi ngai nasengeli kokoba kokita.” 31  Moto oyo auti na likoló aleki bamosusu nyonso.+ Moto oyo auti na mabele azali moto ya mabele mpe alobaka makambo ya mabele.+ Moto oyo auti na likoló aleki bamosusu nyonso.+ 32  Oyo ye amonaki mpe ayokaki, yango nde azali kopesa litatoli,+ kasi moto moko te azali kondima litatoli na ye.+ 33  Moto oyo andimi litatoli na ye, atye elembo na ye likoló na yango: ete Nzambe alobaka solo.+ 34  Mpo moto oyo Nzambe atindi alobaka maloba ya Nzambe,+ mpo apesaka elimo mokemoke te.+ 35  Tata alingaka+ Mwana mpe apesi biloko nyonso na lobɔkɔ na ye.+ 36  Moto oyo azali kondimela+ Mwana azali na bomoi ya seko;+ moto oyo azali kotosa Mwana te akomona bomoi te,+ kasi nkanda ya Nzambe efandi likoló na ye.+

Maloba na nse