Yoane 1:1-51

1  Na ebandeli+ Liloba+ azalaki, mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe,+ mpe Liloba azalaki nzambe.+  Ye azalaki elongo na Nzambe+ na ebandeli.+  Biloko nyonso esalemaki na nzela na ye,+ mpe eloko moko te esalemaki soki na nzela na ye te. Oyo esalemaki  na nzela na ye ezalaki bomoi,+ mpe bomoi ezalaki pole+ ya bato.  Mpe pole ezali kongɛnga na molili,+ kasi molili elongi yango te.  Moto moko abimaki oyo atindamaki lokola momonisi ya Nzambe:+ nkombo na ye Yoane.+  Moto yango ayaki mpo na litatoli,+ ete apesa litatoli mpo na pole yango,+ mpo bato ya ndenge nyonso bándima na nzela na ye.+  Ye azalaki pole yango te,+ kasi asengelaki nde kopesa litatoli+ mpo na pole yango.  Pole ya solosolo+ oyo epesaka pole+ na bato ya ndenge nyonso+ ekómaki pene ya koya na mokili. 10  Azalaki na mokili,+ mpe mokili esalemaki na nzela na ye,+ kasi mokili eyebaki ye te. 11  Ayaki na mboka na ye mpenza, kasi bato na ye moko bayambaki ye te.+ 12  Nzokande, baoyo nyonso bayambaki ye,+ apesaki bango lotomo ya kokóma bana ya Nzambe,+ mpo bazalaki kondimela nkombo na ye;+ 13  mpe babotamaki, na makila te to na mokano ya bato ya mosuni te to na mokano ya mobali moko boye mpe te, kasi na Nzambe.+ 14  Bongo Liloba akómaki moto*+ mpe afandaki na kati na biso, mpe tomonaki nkembo na ye, nkembo lokola oyo ya mwana uta na tata, mwana se moko oyo abotamaki+; mpe atondaki na boboto monene mpe na solo.+ 15  (Yoane apesaki litatoli mpo na ye, ɛɛ, agangaki mpenza—ye moto alobaki yango—ete: “Moto oyo azali koya nsima na ngai aleká liboso na ngai, mpo azalaki liboso na ngai.”)+ 16  Mpo biso nyonso tozwi na ebele ya biloko oyo atondi na yango,+ ɛɛ boboto monene likoló ya boboto monene.+ 17  Mpo Mibeko epesamaki na nzela ya Moize,+ kasi boboto monene+ ná solo+ eyaki na nzela ya Yesu Kristo. 18  Moto ata moko te amoná Nzambe;+ nzambe kaka moko oyo abotamá+ oyo azali na ntolo+ ya Tata nde moto alimboli ye.+ 19  Nde talá litatoli oyo Yoane apesaki ntango Bayuda batindelaki ye banganga-nzambe mpe Balevi uta na Yerusaleme mpo na kotuna ye ete: “Yo ozali nani?”+ 20  Mpe asakolaki polele mpe awanganaki te, nde asakolaki polele ete: “Ngai nazali Kristo te.”+ 21  Mpe batunaki ye ete: “Kasi yo nani? Ozali Eliya?”+ Mpe alobaki ete: “Nazali ye te.” “Ozali Mosakoli?”+ Mpe ayanolaki ete: “Te!” 22  Bongo balobaki na ye ete: “Yo ozali nani? mpo tópesa eyano na baoyo batindi biso. Olobi nini mpo na yo moko?”+ 23  Alobaki ete: “Ngai nazali mongongo ya moto moko oyo azali koganga na esobe: ‘Bósembola nzela ya Yehova,’ ndenge mosakoli Yisaya alobaki.”+ 24  Nzokande baoyo batindamaki bautaki na Bafarisai. 25  Bongo batunaki ye mpe balobaki na ye ete: “Bongo mpo na nini ozali kobatisa,+ soki ozali Kristo to Eliya to Mosakoli te?” 26  Yoane ayanolaki bango ete: “Ngai nazali kobatisa na mai. Na kati+ na bino ezali na moto moko oyo bino boyebi ye te,+ 27  oyo azali koya nsima na ngai, kasi oyo nabongi te kofungola nsinga ya sandale na ye.”+ 28  Makambo wana esalemaki na Betania na ngámbo mosusu ya Yordani, epai Yoane azalaki kobatisa.+ 29  Mokolo oyo elandaki, amonaki Yesu azali koya epai na ye, mpe alobaki ete: “Talá, Mwana-Mpate+ ya Nzambe oyo azali kolongola lisumu+ ya mokili!+ 30  Ye nde moto nalobaki mpo na ye ete: Nsima na ngai moto moko azali koya oyo aleká liboso na ngai, mpo azalaki liboso na ngai.+ 31  Ata ngai mpe nayebaki ye te, kasi nayaki kobatisa na mai mpo ye amonisama epai ya Yisraele.”+ 32  Yoane mpe apesaki litatoli ete: “Namonaki elimo ezali kokita lokola ebenga uta na likoló, mpe efandaki likoló na ye.+ 33  Ata ngai mpe nayebaki ye te, kasi Oyo mpenza atindaki ngai+ nabatisa na mai alobaki na ngai ete: ‘Moto oyo okomona elimo ekiti likoló na ye mpe efandi, ye nde moto oyo abatisaka na elimo santu.’+ 34  Mpe namoni yango, mpe napesi litatoli ete oyo azali Mwana ya Nzambe.”+ 35  Lisusu na mokolo oyo elandaki, Yoane atɛlɛmaki elongo na bayekoli na ye mibale, 36  mpe wana azalaki kotala Yesu ntango azali kotambola, alobaki ete: “Talá, Mwana-Mpate+ ya Nzambe!” 37  Mpe bayekoli wana mibale bayokaki ndenge alobaki, mpe balandaki Yesu. 38  Bongo Yesu abalukaki mpe, ntango amonaki bango bazali kolanda, alobaki na bango ete: “Bozali koluka nini?” Balobaki na ye ete: “Rabi, (oyo soki babongoli, elakisi, Moteyi,) ofandaka wapi?” 39  Alobaki na bango ete: “Bóya, mpe bokomona.”+ Bongo bakendaki mpe bamonaki epai azalaki kofanda, mpe bafandaki elongo na ye mokolo wana; ezalaki soki ngonga ya zomi. 40  Andre+ ndeko ya Simo Petro azalaki moko na bango mibale oyo bayokaki makambo Yoane alobaki mpe balandaki Yesu. 41  Liboso ye akutanaki na ndeko na ye mpenza, Simo, mpe alobaki na ye ete: “Tomoni Masiya”+ (oyo soki babongoli, elakisi, Kristo).+ 42  Akendaki na ye epai ya Yesu. Ntango Yesu atalaki+ ye, alobaki ete: “Yo Simo+ mwana ya Yoane;+ okobengama Kefa” (oyo ebongolami Petro).+ 43  Na mokolo oyo elandaki, alingaki kokende na Galile. Bongo akutanaki na Filipe+ mpe alobaki na ye ete: “Landá ngai.”*+ 44  Nzokande Filipe azalaki moto ya Betesaida,+ moto ya engumba ya Andre ná Petro. 45  Filipe akutanaki na Natanaele+ mpe alobaki na ye ete: “Tomoni moto oyo Moize, na kati ya Mibeko,+ mpe Basakoli+ bakomaki mpo na ye, Yesu, mwana ya Yozefe,+ moto ya Nazarete.” 46  Kasi Natanaele alobaki na ye ete: “Eloko moko ya malonga ekoki nde kobima na Nazarete?”+ Filipe alobaki na ye ete: “Yaká komona.” 47  Yesu amonaki Natanaele azali koya epai na ye mpe alobaki mpo na ye ete: “Talá, Moyisraele ya solosolo, oyo azali na bokosi te.”+ 48  Natanaele alobaki na ye ete: “Ndenge nini oyebi ngai?” Yesu azongiselaki ye ete: “Liboso Filipe abenga yo, ntango ozalaki na nse ya nzete ya figi, namonaki yo.” 49  Natanaele ayanolaki ete: “Rabi, ozali Mwana ya Nzambe,+ ozali Mokonzi+ ya Yisraele.” 50  Yesu azongiselaki ye ete: “Ondimi mpo nayebisi yo ete namonaki yo na nse ya nzete ya figi? Okomona makambo ya minene koleka oyo.” 51  Alobaki na ye lisusu ete: “Ya solosolo mpenza, nalobi na bino: Bokomona likoló efungwami mpe baanzelu+ ya Nzambe bazali komata mpe kokita epai ya Mwana ya moto.”+

Maloba na nse

Lil., “mosuni.”
Talá Mt 4:20, msl.