Yoane 11:1-57

11  Nzokande, moto moko azalaki na maladi, Lazare ya Betania, ya mboka ya Maria mpe ndeko na ye ya mwasi Marta.+  Kutu, ezalaki Maria wana nde moto apakolaki Nkolo mafuta ya nsolo kitoko+ mpe apangwisaki ye makolo na nsuki na ye,+ mpe oyo ndeko na ye ya mobali Lazare azalaki na maladi.  Bongo bandeko na ye ya basi batindelaki ye maloba ete: “Nkolo, talá! moto oyo yo olingaka mingi+ azali na maladi.”  Kasi ntango Yesu ayokaki yango alobaki ete: “Ntina ya maladi wana ezali te mpo akufa, kasi ezali nde mpo na nkembo ya Nzambe,+ mpo Mwana ya Nzambe azwa nkembo na nzela na yango.”  Nzokande, Yesu azalaki kolinga Marta ná ndeko na ye ya mwasi ná Lazare.  Kasi, ntango ayokaki ete azalaki na maladi, afandaki bongo mikolo mibale mpenza na esika azalaki.  Bongo nsima na yango alobaki na bayekoli na ye ete: “Tókende lisusu na Yudea.”  Bayekoli balobaki na ye ete: “Rabi,+ kala mingi te bato ya Yudea bazalaki koluka kobamba yo mabanga,+ mpe olingi kokende lisusu kuna?”  Yesu ayanolaki ete: “Moi ezalaka na bangonga zomi na mibale, boye te? Soki moto azali kotambola na moi+ akotutana na eloko moko te, mpo azali komona pole ya mokili oyo. 10  Kasi soki moto azali kotambola na butu,+ akotutana na eloko, mpo pole ezali na ye te.” 11  Alobaki makambo wana, mpe nsima na yango alobaki na bango ete: “Lazare moninga na biso akei kopema, kasi nazali kokende kuna mpo na kolamwisa ye na mpɔngi.”+ 12  Bongo bayekoli balobaki na ye ete: “Nkolo, soki akei kopema, akoyoka malamu.” 13  Nzokande, Yesu alobelaki liwa na ye. Kasi bakanisaki ete azali kolobela kopema na mpɔngi. 14  Bongo, na ntango wana Yesu alobaki na bango polelepolele ete: “Lazare akufi,+ 15  mpe nazali kosepela mpo na bino na ndenge nazalaki kuna te, mpo bino bóndima. Kasi tókende epai na ye.” 16  Bongo Toma, oyo bazalaki kobenga Lipasa, alobaki na baninga na ye bayekoli ete: “Biso mpe tókende, mpo tókufa na ye elongo.”+ 17  Bongo ntango Yesu akómaki, akutaki ete asilaki kosala mikolo minei na lilita.+ 18  Nzokande Betania ezalaki pene ya Yerusaleme, kilomɛtrɛ soki misato. 19  Bongo Bayuda mingi bayaki epai ya Marta mpe Maria mpo na kobɔndisa+ bango mpo na ndeko na bango ya mobali. 20  Na yango Marta, ntango ayokaki ete Yesu azali koya, akendaki kokutana na ye; kasi Maria+ afandaki kaka na ndako. 21  Bongo Marta alobaki na Yesu ete: “Nkolo, soki ozalaki awa mbɛlɛ ndeko na ngai ya mobali akufaki te.+ 22  Nde sikoyo nayebi ete nyonso oyo okosɛnga Nzambe,+ Nzambe akopesa yo.” 23  Yesu alobaki na ye ete: “Ndeko na yo ya mobali akosekwa.”+ 24  Marta alobaki na ye ete: “Nayebi ete akosekwa na lisekwa+ na mokolo ya nsuka.” 25  Yesu alobaki na ye ete: “Ngai nazali lisekwa mpe bomoi.+ Moto oyo azali kondimela ngai, ata soki akufi, akozonga na bomoi;+ 26  mpe moto nyonso oyo azali na bomoi mpe azali kondimela ngai, akokufa mokolo moko te.+ Ondimi yango?” 27  Marta alobaki na ye ete: “Ɛɛ, Nkolo; nasilá kondima ete yo ozali Kristo Mwana ya Nzambe, Oyo azali koya na mokili.”+ 28  Mpe ntango asilisaki koloba bongo, akendaki kobenga ndeko na ye Maria, alobi na ye na nkuku ete: “Moteyi+ azali awa mpe azali kobenga yo.” 29  Mpe Maria, ntango ayokaki bongo, atɛlɛmaki nokinoki mpe akendaki epai na ye. 30  Nde Yesu akɔtaki naino na mboka te, kasi azalaki naino na esika oyo Marta akutanaki na ye. 31  Bongo Bayuda oyo bazalaki elongo na ye na ndako+ mpe oyo bazalaki kobɔndisa ye, ntango bamonaki Maria atɛlɛmi nokinoki mpe abimi, balandaki ye, bakanisaki ete azali kokende na lilita+ mpo na kolela kuna. 32  Bongo Maria, ntango akómaki na esika oyo Yesu azalaki mpe amonaki ye, akweaki na makolo na ye, alobi na ye ete: “Nkolo, soki ozalaki awa, mbɛlɛ ndeko na ngai ya mobali akufaki te.”+ 33  Na yango Yesu, ntango amonaki ye azali kolela mpe Bayuda oyo bayaki na ye elongo bazali kolela, atungisamaki makasi na elimo mpe abulunganaki;+ 34  mpe alobaki ete: “Bolalisi ye wapi?” Balobaki na ye ete: “Nkolo, yaká komona.” 35  Yesu alelaki, abimisi mpisoli.+ 36  Bongo Bayuda babandaki koloba ete: “Talá, ndenge azalaki kolinga ye!”+ 37  Kasi bamosusu na kati na bango balobaki ete: “Moto oyo afungolaki miso+ ya moto akufá miso, akokaki nde te kosala ete moto oyo akufa te?” 38  Bongo Yesu, nsima ya kotungisama makasi lisusu na kati na ye moko, ayaki na lilita yango.+ Ezalaki mpenza mobenga, mpe libanga+ moko elalaki na monɔkɔ na yango. 39  Yesu alobaki ete: “Bólongola libanga.”+ Marta, ndeko ya mowei, alobaki na ye ete: “Nkolo, sikoyo asengeli kolumba nsolo, mpo esali mikolo minei.” 40  Yesu alobaki na ye ete: “Nayebisaki yo te ete soki ondimi, okomona nkembo ya Nzambe?”+ 41  Na yango balongolaki libanga. Bongo Yesu atombolaki miso na likoló+ mpe alobaki ete: “Tata, natɔndi yo na ndenge oyoki ngai.+ 42  Ya solo, nayebi ete oyokaka ngai ntango nyonso; kasi mpo na ebele ya bato+ oyo batɛlɛmi awa nalobi, mpo bákoka kondima ete yo otindaki ngai.”+ 43  Mpe ntango asilisaki koloba makambo wana, agangaki na mongongo makasi ete: “Lazare, bimá!”+ 44  Moto oyo akufaki abimaki, makolo ná mabɔkɔ ekangami na bilamba ya kozinga,+ mpe elongi na ye ekangami na elamba. Yesu alobaki na bango ete: “Bófungola ye mpe bótika ye akende.” 45  Bongo Bayuda mingi oyo bayaki epai ya Maria mpe oyo bamonaki likambo oyo ye asalaki, bandimelaki ye;+ 46  kasi bamosusu na kati na bango bakendaki epai ya Bafarisai mpe bayebisaki bango makambo oyo Yesu asalaki.+ 47  Mpo na yango banganga-nzambe bakonzi mpe Bafarisai bayanganisaki Sanedrina+ mpe babandaki koloba ete: “Tósala nini, mpo moto oyo azali kosala bilembo mingi?+ 48  Soki totiki ye kaka boye, bango nyonso bakondimela ye,+ mpe Baroma+ bakoya kobɔtɔla esika+ na biso mpe ekólo na biso.” 49  Kasi moko na bango, Kaifa, oyo azalaki nganga-nzambe monene na mbula wana,+ alobaki na bango ete: “Bozali koyeba ata eloko moko te, 50  mpe bozali kososola te ete ezali mpo na litomba na bino moto moko akufa+ mpo na bato na esika ete ekólo mobimba ebomama mpo na moto moko.”+ 51  Nzokande, alobaki bongo na ndenge na ye moko te; kasi lokola azalaki nganga-nzambe monene na mbula wana, azalaki nde kosakola ete Yesu asengelaki kokufa mpo na ekólo, 52  nde kaka mpo na ekólo yango te, kasi mpe mpo asangisa bana ya Nzambe oyo bapalanganá+ epai na epai liboke moko.+ 53  Boye banda mokolo wana basalaki likita mpo na koboma ye.+ 54  Yango wana Yesu azalaki lisusu kotambola na polele te+ na kati ya Bayuda,+ kasi alongwaki wana mpe akendaki na mboka moko pene ya esobe, na engumba ebengami Efraime,+ mpe afandaki kuna elongo na bayekoli. 55  Nzokande elekeli+ ya Bayuda ekómaki pene, mpe bato mingi balongwaki na mboka wana mpo na komata na Yerusaleme liboso ya elekeli mpo na komipɛtola ndenge milulu ezalaki kosɛnga.+ 56  Na yango bazalaki koluka Yesu mpe bazalaki kolobana bango na bango wana batɛlɛmaki na kati ya tempelo ete: “Bokanisi nini? Akoya na fɛti soki moke te?” 57  Nzokande, banganga-nzambe bakonzi mpe Bafarisai bapesaki mitindo ete soki moto moko ayebi epai ye azali, asengeli koyebisa, mpo bákanga ye.

Maloba na nse