Yoane 12:1-50

12  Bongo Yesu, mikolo motoba liboso ya elekeli, akómaki na Betania,+ epai Lazare+ oyo Yesu alamwisaki uta na bakufi azalaki.  Na yango babongiselaki ye bilei ya mpokwa kuna, mpe Marta+ azalaki kosala misala,+ kasi Lazare azalaki moko ya baoyo bafandaki na mesa elongo na ye.+  Na yango, Maria akamataki litra moko ya mafuta ya nsolo kitoko, narda ya solosolo,+ ya ntalo mingi, mpe apakolaki Yesu na makolo mpe apangwisaki ye makolo na nsuki na ye.+ Ndako etondaki na nsolo ya mafuta yango ya nsolo kitoko.  Kasi Yudasi Mokeriota,+ moko ya bayekoli na ye, oyo etikalaki moke atɛka ye, alobaki ete:  “Mpo na nini mafuta oyo ya nsolo kitoko+ etɛkamaki na denari nkama misato (300) te mpe epesami na babola?”+  Nzokande, soki alobaki bongo, ezalaki te mpo azalaki komitungisa mpo na babola, kasi nde mpo azalaki moyibi+ mpe azalaki kosimba kɛsi ya mbongo+ mpe azalaki kolongola mbongo oyo ezalaki kotyama kuna.  Na yango Yesu alobaki ete: “Bótika ye, abatela momeseno wana mpo na mokolo ya kokundama na ngai.+  Mpo bozali na babola+ ntango nyonso elongo na bino, kasi ngai bokozala na ngai ntango nyonso te.”  Na yango, ebele ya Bayuda bayaki koyeba ete azalaki kuna, mpe bayaki, mpo na Yesu kaka te, kasi mpe mpo na komona Lazare, oyo ye alamwisaki uta na bakufi.+ 10  Banganga-nzambe bakonzi basalaki sikoyo likita mpo na koboma mpe Lazare,+ 11  mpamba te mpo na ye Bayuda mingi bazalaki kokende kuna mpe bazalaki kondimela Yesu.+ 12  Na mokolo oyo elandaki ebele ya bato oyo bayaki na fɛti, ntango bayokaki ete Yesu azali koya na Yerusaleme, 13  bakamataki mandalala+ mpe babimaki kokutana na ye. Mpe babandaki koganga ete:+ “Tobondeli yo, bikisá!+ Moto oyo azali koya na nkombo ya Yehova, ɛɛ, mokonzi+ ya Yisraele, apambwama!”+ 14  Kasi ntango Yesu amonaki mwana ya mpunda,+ afandaki likoló na yango, kaka ndenge ekomamá ete: 15  “Kobanga te, mwana mwasi ya Siona. Talá! Mokonzi na yo azali koya,+ afandi likoló ya mwana ya mpunda.”*+ 16  Liboso, bayekoli na ye bakangaki ntina ya makambo yango te,+ kasi ntango Yesu azwaki nkembo+ nde bamikundolaki ete makambo yango ekomamaki mpo na ye mpe ete basalelaki ye makambo yango.+ 17  Bongo ebele ya bato oyo bazalaki elongo na ye ntango abengaki Lazare+ ete abima na lilita mpe alamwisaki ye uta na bakufi bakobaki kopesa litatoli.+ 18  Yango wana, ebele yango ya bato, lokola bayokaki ete asali elembo+ yango, bayaki mpe kokutana na ye. 19  Na yango, Bafarisai+ balobanaki bango na bango ete: “Bomoni, bozali kosala eloko moko te. Talá! Mokili elandi ye.”+ 20  Nzokande Bagrɛki+ mosusu bazalaki na kati ya bato oyo bamataki mpo na kosambela na fɛti wana. 21  Bongo Bagrɛki yango bakendaki epai ya Filipe+ oyo azalaki moto ya Betesaida ya Galile, mpe babandaki kosɛnga ye, balobi: “Tata, tolingi komona Yesu.”+ 22  Filipe ayaki koyebisa Andre. Andre ná Filipe bayaki koyebisa Yesu. 23  Kasi Yesu azongiselaki bango ete: “Ngonga ekoki mpo Mwana ya moto azwa nkembo.+ 24  Ya solo mpenza nazali koloba na bino ete: Soki mbuma ya blé ekwei na mabele te mpe ekufi te, ekotikala kaka mbuma moko; kasi soki ekufi,+ na ntango wana nde ekobota mbuma mingi. 25  Moto oyo alingi molimo na ye azali kobebisa yango, kasi moto oyo ayini molimo+ na ye na mokili oyo akobatela yango mpo na bomoi ya seko.+ 26  Soki moto alingi kosalela ngai, alanda ngai, mpe epai ngai nazali, mosaleli na ngai mpe akozala.+ Soki moto alingi kosalela ngai, Tata akokumisa ye.+ 27  Sikoyo molimo na ngai etungisami,+ mpe nakoloba nini? Tata, bikisá ngai naleka ngonga oyo.+ Atako bongo, ezali mpo na yango nde nakómi na ngonga oyo. 28  Tata, pesá nkombo na yo nkembo.” Bongo mongongo+ moko eutaki na likoló ete: “Nasili kopesa yango nkembo mpe nakopesa yango nkembo lisusu.”+ 29  Bongo ebele ya bato oyo batɛlɛmaki wana mpe bayokaki yango babandaki koloba ete nkake ebɛti. Bamosusu babandaki koloba ete: “Anzelu moko alobi na ye.” 30  Yesu azongisaki ete: “Mongongo oyo ebimi mpo na ngai te, kasi mpo na bino.+ 31  Sikoyo kosambisama ya mokili oyo ezali kosalema; sikoyo mokonzi ya mokili oyo+ akobwakama libándá.+ 32  Kasi ngai, soki natombolami+ na mabele, nakobenda bato ya ndenge nyonso epai na ngai.”+ 33  Azalaki mpenza koloba bongo mpo na kolakisa ndenge ya liwa oyo etikalaki moke akufa.+ 34  Na yango, ebele ya bato bayanolaki ye ete: “Toyokaki na Mibeko ete Kristo akoumela libela na libela;+ kasi ndenge nini ozali koloba ete Mwana ya moto asengeli kotombolama?+ Mwana ya moto yango nde nani?”+ 35  Na yango Yesu alobaki na bango ete: “Pole ekozala elongo na bino mpo na mwa ntango moke lisusu. Bótambola ntango bozali na pole, mpo molili+ elonga bino te; mpe moto nyonso oyo azali kotambola na kati ya molili ayebaka te epai wapi azali kokende.+ 36  Wana bozali na pole, bómonisa kondima na kati ya pole yango, mpo bókóma bana ya pole.”+ Yesu alobaki makambo wana mpe akendaki komibomba mosika na bango. 37  Kasi atako asalaki bilembo mingi liboso na bango, bandimelaki ye te, 38  mpo liloba ya mosakoli Yisaya ekokisama, oyo elobaki ete: “Yehova, nani andimeli likambo oyo toyoki?+ Bongo lobɔkɔ ya Yehova, emonisami epai ya nani?”+ 39  Ntina oyo bakokaki kondima te yango oyo: mpo Yisaya alobaki lisusu ete: 40  “Abomi miso na bango mpe akómisi mitema na bango makasi,+ mpo bákoka komona na miso na bango te mpe kokanga ntina na mitema na bango te mpe kozonga nsima te, mpe nabikisa bango te.”+ 41  Yisaya alobaki makambo wana mpamba te amonaki nkembo na ye,+ mpe alobaki mpo na ye. 42  Nzokande, ata bankumu mingi bandimelaki ye mpenza,+ kasi mpo na Bafarisai, bazalaki kondima ye polele te, noki bábengana bango na sinagoga;+ 43  mpo bazalaki kolinga nkembo ya bato koleka kutu nkembo ya Nzambe.+ 44  Nzokande, Yesu agangaki mpe alobaki ete: “Moto oyo andimeli ngai, andimeli kaka ngai moko te, kasi andimeli mpe oyo atindaki ngai;+ 45  mpe moto oyo azali komona ngai azali mpe komona oyo atindaki ngai.+ 46  Nayei lokola pole na mokili,+ mpo moto nyonso oyo azali kondimela ngai afanda na molili te.+ 47  Soki moto azali koyoka maloba na ngai mpe azali kobatela yango te, ngai nakosambisa ye te; mpo nayei kosambisa mokili te,+ kasi kobikisa mokili.+ 48  Moto oyo azali kotyola ngai mpe azali koyamba maloba na ngai te azali na oyo akosambisa ye. Liloba+ oyo nalobi nde ekosambisa ye na mokolo ya nsuka; 49  mpo nalobaki na ndenge na ngai moko te, kasi Tata moto atindaki ngai apesaki ngai mitindo mpo na makambo nasengeli koyebisa mpe oyo nasengeli koloba.+ 50  Lisusu, nayebi ete mitindo na ye elakisi bomoi ya seko.+ Na yango, makambo oyo nazali koloba, kaka ndenge Tata ayebisaki ngai yango, nazali koloba yango kaka bongo.”+

Maloba na nse

“Oyo ezali mpunda basalelaka na misala ya ndako.”