Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 133

Naisagana ti Bangkay ni Jesus ken Naitabon

Naisagana ti Bangkay ni Jesus ken Naitabon

MATEO 27:57–28:2 MARCOS 15:42–16:4 LUCAS 23:50–24:3 JUAN 19:31–20:1

  • NAIBABA TI BAGI NI JESUS MANIPUD ITI KAYO

  • NAISAGANA TI BANGKAY KEN NAITABON

  • NAKITA DAGITI BABBAI NGA AWAN NAGYAN TI TANEM

Malemen iti Biernes, Nisan 14. Mangrugi ti Sabbath iti Nisan 15 kalpasan a lumnek ti init. Natayen ni Jesus, ngem sibibiag pay dagiti dua a mannanakaw iti abayna. Sigun iti Linteg, dagiti bangkay “saan koma nga agpatnag a nakabitin” iti kayo no di ket maitabon “iti dayta [met laeng] nga aldaw.”—Deuteronomio 21:22, 23.

Kasta met, maawagan a Panagsagana ti malem iti Biernes ta agsagana dagiti tattao ken ileppasda ti amin a trabahoda a saan a mabalin nga aramiden kalpasan ti Sabbath. Iti ilelennek ti init, mangrugin ti doble, wenno “naindaklan,” a Sabbath. (Juan 19:31) Ngamin, ti Nisan 15 ti umuna nga aldaw ti pito nga aldaw a Piesta ti Tinapay nga Awanan Lebadura. Kanayon a maibilang a Sabbath ti umuna nga aldaw dayta. (Levitico 23:5, 6) Iti daytoy a tiempo, ti umuna nga aldaw ket naigiddan iti linawas a Sabbath, ti maikapito nga aldaw.

Gapuna, kiniddaw dagiti Judio ken Pilato a papardasenna ti ipapatay ni Jesus ken ti dua a mannanakaw iti abayna. Kasano? Babaen ti panangtukkolda kadagiti sakada. Iti kasta, saandan a makuti dagiti sakada ket saandan a maingato ti bagida tapno umangesda. Napan tinukkol dagiti soldado ti saka ti dua a mannanakaw. Ngem agparang a natay idin ni Jesus, isu a saanda a tinukkol dagiti sakana. Gapuna, natungpal ti Salmo 34:20: “Salsalaknibanna dagiti amin a tulang dayta a tao; awan uray maysa ti natukkol.”

 Tapno masiguradoda a natayen ni Jesus, “induyok ti maysa kadagiti soldado ti gayangna iti bakrang ni Jesus ket pimsuak ti dara ken danum.” (Juan 19:34) Iti kasta, natungpal ti sabali pay a kasuratan: “Kitaendanto daydiay dinuyokda.”—Zacarias 12:10.

Adda met idi sadiay ni Jose a “maysa a baknang” a taga-Arimatea, maysa a mararaem a miembro ti Sanhedrin. (Mateo 27:57) Mabigbigbig kas “naimbag ken nalinteg a tao,” a maysa met kadagiti “mangur-uray iti Pagarian ti Dios.” Kinapudnona, isu ket maysa kadagiti “adalan ni Jesus ngem inlimedna ta mabuteng kadagiti Judio.” Saanna idi nga inanamongan ti panangukom ti korte ken Jesus. (Lucas 23:50; Marcos 15:43; Juan 19:38) Inturtured ni Jose ti napan ken Pilato tapno kiddawenna ti bangkay ni Jesus. Pinaayaban ni Pilato ti agay-aywan nga opisial ti armada, a nangpaneknek a natayen ni Jesus. Kalpasanna, pinatgan ni Pilato ti kiddaw ni Jose.

Gimmatang ni Jose iti nadalus a lupot a lienso ket innalana ti bangkay ni Jesus. Binalkutna ti bangkay iti lupot tapno maisagana a maipumpon. Timmulong met a nangisagana ni Nicodemo, “ti lalaki a bimmisita idi ken Jesus iti rabii.” (Juan 19:39) Nangitugot iti nangina a napaglaok a mirra ken aloe nga agarup 33 a kilo. Nabalkut ti bagi ni Jesus iti lupot nga addaan kadagitoy a bangbanglo, kas iti kaugalian dagiti Judio a mangipumpon kadagiti natay.

Adda pagitaneman iti asideg a kukua ni Jose a saan pay a nausar, ket inkabilda sadiay ti bangkay ni Jesus. Kalpasanna, nangikabilda iti dakkel a bato iti sango ti tanem. Apagbiit a naaramid daytoy sakbay a mangrugi ti Sabbath. Ni Maria Magdalena ken ni Maria nga ina ni Santiago nga Ub-ubing ti mabalin a timmulong met a nangisagana iti bangkay ni Jesus. Nagdardarasda a nagawid “tapno mangisaganada kadagiti bangbanglo” a pangsapsapo iti bagi ni Jesus kalpasan ti Sabbath.—Lucas 23:56.

Iti sumaganad nga aldaw, aldaw ti Sabbath, napan ken Pilato dagiti panguluen a papadi ken dagiti Fariseo ket kinunada: “Apo, malagipmi nga imbaga dayta nga impostor idi sibibiag pay, ‘Agungarakto kalpasan ti tallo nga aldaw.’ Isu nga ibilinmo a mabantayan ti tanemna agingga iti maikatlo nga aldaw, tapno saan a mapan takawen dagiti adalanna ti bangkay sa ibagadanto kadagiti tattao, ‘Nagungaren!’ No kasta ti mapasamak, dakdakesto daytoy maudi a panangallilaw ngem ti immuna.” Kinuna ni Pilato: “Mangalakayo kadagiti guardia ket pabantayanyo a naimbag ti tanem.”—Mateo 27:63-65.

Apagsingising pay laeng iti agsapa ti Domingo, napan da Maria Magdalena, Maria nga ina ni Santiago, ken ti dadduma a babbai iti tanem ket nangitugotda kadagiti bangbanglo tapno sapsapuanda ti bagi ni Jesus. Kinunada: “Pagpatulongantayo ngata a mangitulid iti bato a serra ti tanem?” (Marcos 16:3) Ngem nagginggined. Kasta met, intulid ti anghel ti Dios ti bato, awanen dagiti guardia, ket awanen ti nagyan ti tanem!