Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 24

Pinalawana ti Ministeriona Idiay Galilea

Pinalawana ti Ministeriona Idiay Galilea

MATEO 4:23-25 MARCOS 1:35-39 LUCAS 4:42, 43

  • WINANAS NI JESUS KEN TI UPPAT NGA ADALANNA TI GALILEA

  • NAGDINAMAG TI PANANGASABA KEN AR-ARAMIDNA

Nakaad-adu ti inaramid ni Jesus ken ti uppat nga adalanna iti daydi nga aldaw idiay Capernaum. Iti rabii, dagiti umili ti Capernaum impanda ken Jesus dagiti masakit tapno paimbagenna. Awanen ti tiempo ni Jesus nga agmaymaysa.

Kabigatanna, bayat a nariwet pay, bimmangon ni Jesus ket rimmuar nga agmaymaysa. Napan iti awan matataona a lugar tapno agkararag ken Amana. Ngem apagbiit laeng dayta a panagmaymaysana. Idi nadlawda nga awan ni Jesus, “binirok ni Simon ken dagiti kakaduana.” Mabalin nga indauluan dayta ni Pedro ta iti balayna a nagdagus ni Jesus.—Marcos 1:36; Lucas 4:38.

Idi nasarakanda ni Jesus, kinuna ni Pedro: “Sapsapulendaka dagiti tattao.” (Marcos 1:37) Matarusantayo a kayat dagiti taga-Capernaum nga agtalinaed ni Jesus. Apresiarenda unay dagiti inaramidna, isu nga “impakaasida a di pay la pumampanaw.” (Lucas 4:42) Ngem ti kadi kangrunaan nga immayan ni Jesus ditoy daga ket tapno mangpaimbag? Ditoy laeng kadi ti pangaramidanna kadagita? Ania ti imbagana maipapan iti daytoy?

Kinuna ni Jesus kadagiti adalanna: “Intayo pay kadagiti sabali nga ili iti asideg, tapno mangasabaak met sadiay, ta dayta ti panggep nga immayak.” Kinapudnona, imbaga pay ketdi ni Jesus kadagiti tattao: “Masapul nga ipakaammok met ti naimbag a damag ti Pagarian ti Dios iti dadduma pay a siudad, ta daytoy ti nakaibaonak.”—Marcos 1:38; Lucas 4:43.

Wen, ti kangrunaan a rason nga immay ni Jesus ditoy daga ket tapno ikasabana ti Pagarian ti Dios. Dayta a Pagarian ti mangsantipikar iti nagan ni Amana ken naan-anay a mangikkat iti amin a sakit. Pinaneknekan ni Jesus nga isu ti imbaon ti Dios idi nangpaimbag babaen iti milagro. Ginasut a tawen sakbayna, nangaramid met ni Moises kadagiti milagro tapno patalgedanna nga isu ket imbaon ti Dios.—Exodo 4:1-9, 30, 31.

Gapuna, pimmanaw ni Jesus ken dagiti adalanna idiay Capernaum tapno mangasabada iti dadduma pay a siudad. Dagitoy ket da Pedro ken ti kabsatna a ni Andres kasta met da Juan ken ti kabsatna a ni Santiago. Makalawas sakbayna, inawis ida ni Jesus nga agbalin a kaunaan nga agdaldaliasat a katrabahuanna.

Nakabalballigi ti panangwanas ni Jesus ken dagiti uppat nga adalanna iti Galilea! Kinapudnona, nagdinamag ti maipapan ken Jesus. “Nagdinamag ti maipapan ken Jesus iti intero a Siria,” agingga iti rehion ti sangapulo a siudad a maawagan iti Decapolis, ken iti bangir ti Karayan Jordan. (Mateo 4:24, 25) Adu a tattao manipud kadagita a lugar, kasta met dagiti tattao manipud iti Judea, ti simmurot ken Jesus ken kadagiti adalanna. Inyegda kenkuana dagidiay mayat nga umimbag. Saan ida a pinaay ni Jesus. Pinaimbagna dagiti masakit ken dagiti naluganan iti dakes nga espiritu.